Lieferungen - 226611-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Dateiverwalter

2019/S 094-226611

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
R.A. ROMATSA — Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian
RO1589932
Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
Bucureşti
013813
Rumänien
Kontaktstelle(n): Adrian Cojoc
Telefon: +40 212083528
E-Mail: adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro
Fax: +40 212083564
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.romatsa.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Regie autonomă
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Activități aeroportuare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem de stocare a datelor și fișierelor de tip SAN (Storage Area Network)/NAS (Network Attached Storage)

Referenznummer der Bekanntmachung: P1589932/2019/0036
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48823000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractantă achiziţionează sistem de stocare a datelor și fișierelor de tip SAN (Storage Area Network)/NAS (Network Attached Storage). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificare este de 11 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 149 080.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48781000
51611100
72265000
79632000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Sediul R.A. ROMATSA, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea contractantă achiziţionează „Sistem de stocare a datelor și fișierelor de tip SAN (Storage Area Network)/NAS (Network Attached Storage)”. Datorită defectării echipamentului de stocare curent și a lipsei componentelor hardware (End-of-Support) necesare acestuia, în momentul actual subsistemele de stocare ce fac parte din infrastructura informatică administrativ-instituțională a R.A. ROMATSA sunt parte componentă a diverselor servere din cadrul reţelei administrative ROMATSA CDZ-Bucureşti. Sub presiunea necesităţii de a asigura stocarea centralizată a datelor, consolidarea platformei de virtualizare şi de a menţine funcţional sistemul informatic, se impune achiziţionarea unui soluţii de stocare a datelor și fișierelor de tip SAN (Storage Area Network)/NAS (Network Attached Storage) care să îndeplinească standardele de performanţă, disponibilitate și securitate necesare consolidării infrastructurii hardware și software din zona administrativ-instituțională a R.A. ROMATSA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: În vederea asigurării cerinței 5.1.5.1 din caietul de sarcini, respectiv cluster activ-activ între cele două echipamente de stocare, soluția propusă de ofertant asigu [...]detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Soluţia tehnică ofertată include pentru fiecare echipamentele de stocare SAN/NAS, parte a sistemului de stocare de înaltă disponibilitate, porturi FC la 32 Gbps echipat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Evaluarea nivelului de experiență profesională a expertului în sisteme de stocare având o certificare profesională de tip expert care să ateste deţinerea de cunoştinţe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Suplimentar față de cerințele de la capitolului 5.2 din caietul de sarcini (soluţie integrată de backup) software-ul de backup ofertat include funcționalități (eventual prin [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 1
Qualitätskriterium - Name: Echipamentul de backup cu stocare pe discuri ofertat are instalate cel puțin 4 porturi FC la 16 Gbps, echipate cu module SFP+ FC Optical 16 Gbps Short Wave, suplimentar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 3
Qualitätskriterium - Name: Suplimentar față de cerințele de la capitolul 4.7 din caietul de sarcini, software-ul de management centralizat ofertat include funcţionalităţi de monitorizare de tip End- [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Pentru a asigura conectivitatea de tip NAS (NFS, CIFS/SMB) și iSCSI, soluţia tehnică ofertată include pentru fiecare echipamentele de stocare SAN/NAS, parte a sistemul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Pentru sistemul de stocare unificat, incluzând cele 2 echipamente de stocare SAN/NAS componente, funcţionalitățile de tip NAS și protocoale iSCSI, NFS şi CIFS/SMB, sun [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

— Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii nerezidenti, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sensș

2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 58, 60, 61, 62, 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Precizam ca numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Mircea Bostina — Director General,

— Adrian Cojoc — p. Director Economic,

— Marietta Babos — Contabil Sef,

— Constantina Vigu — p. Director Juridic si Administrativ,

— Cosmin Dumitrescu — Director Tehnic, Presedinte Comisie de evaluare

si urmatorii membrii:

— Daniel Ester — Sef Serviciu Sisteme IT,

— Florin Stoian — Serviciul SIT,

— Ionut Postaru — Serviciul SIT,

— Andrei Surugiu — Consilier Juridic,

— Laura Rusescu — Consilier Juridic,

— Emilia Nita — Serviciul Buget si Centre de Cost,

— Mariana Gheorghiu — Serviciul Tarife si Urmarire Incasari,

— Sorin Popescu — Serviciul Logistica,

— Dan Ciornei — Serviciul Logistica,

— Adriana Francu — Serviciul Investitii,

— Maria Magdalena Dinu — Serviciul Proceduri si Monitorizare Achizitii,

— Gabriela Enache — Serviciul Proceduri si Monitorizare Achizitii.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: pentru operator economic român, certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) Obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în CAEN din certificatul consta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Furnizorul trebuie să facă dovada realizării unei cifra de afaceri medie anuală pentru ultimele 3 exerciţii financiare disponibile (2015, 2016, 2017) nu mai mică de 2 300 000 RON sau echivalentul în alte valute, operatorul economic prezentând documente în susţinerea îndeplinirii cerinţei. Pentru echivalenţă se va avea în vedere cursul mediu anual leu/valută comunicat de BNR.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Fiecare ofertant va completa DUAE cu informatiile corespunzatoare situatiei lui. Numai ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante, va depune in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, documentele ce sustin cele completate initial la nivelul DUAE (de exemplu, bilant/rapoarte/alte documente).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Furnizorul trebuie să prezinte în oferta sa lista principalelor livrări de produse în cursul unei perioade care acoperă ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi, din care sa reiasă că operatorul economic a livrat produse similare a căror valoare cumulată, la nivelul a unul, maxim 2 contracte să fie cel puţin egală cu valoarea estimată, respectiv cel putin egală cu 1 150 000 RON. Impunerea îndeplinirii acestei cerinte printr-un număr de maxim două contracte are ca raţionament asigurarea unui cadru competiţional în conformitate cu principiile care guverneaza achiziţiile publice şi participarea la procedură a unor ofertanţi care au şi capacitatea tehnică (demonstrată printr-o experienţă similară de livrare de produse similare de valoare aproximativ apropiată cu valoarea estimată a achiziţiei curente) de a finaliza contractul prin livrarea de echipamente similare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Fiecare ofertant va completa DUAE cu informatiile corespunzatoare situatiei lui. Numai ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii conntractante, va depune in SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, documentele ce sustin cele completate initial la nivelul DUAE, respectiv oricare dintre urmatoarele documente: copii ale contractelor, scrisori de recomandare, documente constatatoare, procese-verbale de receptie, bilant, rapoarte, alte documente.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/07/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/07/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) In cazul in care pentru primul loc se constata ca este egalitate de punctaj, atunci comisia va proceda la compararea punctelor obtinute pentru factorul pret. Daca si acesta este egal, se va proceda la o noua solicitare de propunere financiara in SEAP;

2) Link-ul in care se poate accesa DUAE: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica. Fiecare ofertant/subcontractant/asociat/tert sustinator va complete si incarca in SEAP, formularul DUAE in format .xml, semnat cu semnatura electronica extinsa a ofertantului participant la procedura;

3) Fiecare participant la procedura va completa, daca este cazul, o declaratie cu partea din contract care este indeplinita de subcontractanti, precum si procentul din contract ce urmeaza a fi subcontractat. Nedepunerea in SEAP a documentului DUAE semnat electronic de operatorul economic, duce la excluderea acestuia din procedura.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
R.A. ROMATSA — Serviciul Juridic
Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
București
013813
Rumänien
Telefon: +40 212083108
Fax: +40 212083564

Internet-Adresse: www.romatsa.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019