Lieferungen - 226628-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Žilina: Lademaschinen auf Reifen

2019/S 094-226628

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
42054575
M.Rázusa 104
Žilina
010 01
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Pavol Liška - generálny riaditeľ, p. Ľudmila Honková - verejné obstarávanie
Telefon: +421 415643779
E-Mail: obstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Fax: +421 415640034
NUTS-Code: SK031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.sczsk.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10007

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/420761
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/420761
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Správa ciest

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup nakladačov

Referenznummer der Bekanntmachung: NVS 4/2019; 101/2019/SCŽSK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144710
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nákup nakladačov.

1. časť: Nakladače nové - 5 ks.

2. časť: Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový - 1 ks.

Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na 1 alebo 2 časti predmetu zákazky.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 398 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nakladače nové - 5 ks

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144710
42418000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031
Hauptort der Ausführung:

Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A.Hlinku 2621, 022 01 Čadca, SLOVENSKÁ REPUBLIKA; Závod Liptov, Pod Stráňami 4, 036 01 Lipt. Mikuláš, SLOVENSKÁ REPUBLIKA; Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dol. Kubín, SLOVENSKÁ REPUBLIKA; Závod Turiec, Kollárova 94, 036 01 Martin, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nakladače nové - 5 ks. Ide o čelné teleskopické nakladače / kompaktné teleskopické manipulátory.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 310 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 12 000,00 EUR; Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový - 1 ks

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43262000
43210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031
Hauptort der Ausführung:

Správa ciest ŽSK, Závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový - 1 ks.

Ide sa o pracovný stroj samohybný čelný lopatový nakladač so zadným podkopovým ramenom s možnosťou výmeny pracovného náradia. Súčasťou rýpadla nakladača budú aj:

— podkopová lyžica 2 ks,

— búracie kladivo,

— priekopová - profilová (lichobežníková) lopata,

— svahovacia lopata.

Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 88 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 3 000,00 EUR. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon").

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom v súlade s § 32 ods. 2, 4, 5 zákona, alebo spôsobom v súlade s § 152 ods. 1 zákona.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. zákona.

Zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

B. Podľa § 34 ods. 1 písm. m), bod 1 zákona.

Opismi alebo fotografiami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

A. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona:

Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený referenciou/referenciami o uspokojivom dodaní tovarov, ktorou/ktorými preukáže uskutočnenie rovnakého alebo podobného dodania tovarov ako je predmet zákazky sumárne v objeme nasledovne:

— pre 1.časť predmetu zákazky: vo výške min. 300 000,00 EUR bez DPH

— pre 2.časť predmetu zákazky vo výške min. 80 000,00 EUR bez DPH

Alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Ak uchádzač predloží ponuku na časť 1. a 2., predloží dôkazné prostriedky vo výške súčtu uvedených požadovaných objemov pri jednotlivých častiach.

Rovnakým alebo podobným predmetom zákazky:

— pre 1. časť je tovar - nakladače na kolesách,

— pre 2. časť je tovar - rýpadlo - nakladač (traktorbager) - rýpací mechanizmus.

V prípade, ak predmetom dodania vystavenej referencie bude tovar podobný predmetu zákazky v 1. časti a 2. časti predmetu zákazky môže uchádzač 1 referenciou preukázať splnenie podmienky účasti pre obidve časti predmetu zákazky, pričom min. úroveň štandardu bude v objeme súčtu požadovanej výšky pre 1. a 2. časť predmetu zákazky v závislosti od toho, na ktoré časti predmetu zákazky ponuku predkladá.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

B. Podľa § 34 ods. 1 písm. m), bod 1 zákona.

Opismi alebo fotografiami. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil technický opis ponúkaného tovaru s uvedením názvu tovaru, technických parametrov (napr. výrobný výkres, napr. rozmerový nákres zobrazujúci dĺžkové a výškové dispozície) a fotografie predmetu zákazky. Doklady stačí predložiť v neoverenej kópii napr. prospekt od výrobcu. Opis musí byť v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jasne vyhodnotiť splnenie požadovaných min. technických požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Upozornenie:

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom systému EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie prostredníctvom systému EVO sú uvedené v Príručke Záujemca/Uchádzač - elektronická aukcia (verzia 1.0, 18. 10. 2018); (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html).

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Podľa § 54 ods. 3 zákona je pri použití elektronickej aukcie otváranie ponúk neverejné. Verejný obstarávateľ neumožňuje účasť na sprístupnení elektronických ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na http://www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk).

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo emailovej žiadosti záujemcu.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 zákona, dokument na stiahnutie: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html

6. V zmysle § 66 ods. 7 zákona o VO, verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 (tzv. REVERZ).

7. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

9. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške podľa jednotlivých častí, t.j.:

Pre 1. časť: Nakladače nové 5 ks vo výške: 12 000,00 EUR;

Pre 2. časť: Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový 1 ks vo výške: 3 000,00 EUR. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019