Lieferungen - 226681-2019

16/05/2019    S94    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Motorvoertuigen

2019/S 094-226681

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OCMW van Brussel
Nationaal identificatienummer: 0212.346.955_22226
Postadres: Hoogstraat 298 a
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Uitsluitend via het forum geopend bij https://enot.publicprocurement.be
E-mail: centraledachats@cpasbxl.brussels

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://cpasbxl.brussels/fr/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341550

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341550
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CPAS+Bruxelles-03408-01-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leasing CNG-bestelwagens en vrachtwagen

Referentienummer: CPAS Bruxelles-03408-01-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen - MD03 - MA09 - MA07 - MA11
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het huidige bijzonder bestek betreft een raamovereenkomst zonder heropening voor de verhuur van bestelwagens en vrachtwagens met als brandstof CNG voor de OCMW Brusselse linnenfabriek

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bestelwagens

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34136100 Lichte bestelwagens
34139100 Chassis met cabines
34140000 Zware motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het huidige bijzonder bestek betreft een raamovereenkomst zonder heropening voor de verhuur van bestelwagens en vrachtwagens met als brandstof CNG voor de OCMW Brusselse linnenfabriek.

Voertuig met een MMA van 3.5 T (categorie N1)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Voor de 2 percelen wordt de eerste deelopdracht voorzien voor een initiale periode van 12 maanden en mag 3 maal stilzwijgend verlengd worden (art. 57 van de wet van 17.6.2016). De maximumlooptijd van deze deelopdract bedraagt bijgevolg 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vrachwagen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34136100 Lichte bestelwagens
34139100 Chassis met cabines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het huidige bijzonder bestek betreft een raamovereenkomst zonder heropening voor de verhuur van bestelwagens en vrachtwagens met als brandstof CNG voor de OCMW Brusselse linnenfabriek

:

Voertuig met een MMA van max 12 T (aanhangwagen inbegrepen)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Looptijd van de raamovereenkomst: 48 maanden

Looptijd van deelopdrachten:

De standaard looptijd zal 60 maanden bedragen

Aangezien de huurprijs rechtstreeks verband houdt met de afschrijvingskosten van het voertuig, is een opdracht van 60 maanden gerechtvaardigd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

De minimaal geëiste totale omzet bedraagt voor elk perceel is:

Perceel 1: 80.000 euro/jaar

Perceel 2: 80.000 euro€/jaar

Bij de gunning van verschillende percelen, is de totale minimale jaarlijkse omzet gelijk aan de som van de drempelwaarden voor de betrokken percelen dus 160.000 euro/jaar voor de twee percelen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren

Eventuele minimumeisen:

Deze lijst moet ten minste 2 klanten bevatten voor dewelke de inschrijver een minimumvloot leaset van:

Perceel 1: 4 voertuigen

Perceel 2: 2 voertuigen

Bij de gunning van verschillende percelen, is de minimale aantal van voertuigen gelijk aan de som van de betrokken percelen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Geen openbare opening omdat het een elektronische opening is.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

*Alle eventuele vragen en antwoorden met betrekking tot deze raamovereenkomst zullen behandeld worden via het forum dat geactiveerd wordt op de site e-notificatie en bereikbaar via de volgende link:

https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL

De potentiële inschrijvers hebben de verplichting zich aan te melden op de site om hun vragen te kunnen stellen en de antwoorden te raadplegen op de vragen die door henzelf of door andere potentiële inschrijvers gesteld werden.

Ze zullen geïnformeerd worden over ieder nieuw antwoord op een vraag die gesteld werd betreffende deze raamovereenkomst via het elektronische adres dat ze bij de registratie zullen meegedeeld hebben.

*Door het indienen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (cf. BIJLAGE D), verklaart de inschrijver dat noch hij, noch de eventuele boven vernoemde entiteiten, zich in een geval van uitsluiting bevinden waarnaar wordt verwezen in artikels 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een schorsingsberoep kan bij de Raad van State ingediend worden binnen de 15 dagen na de bekendmaking van de aankondiging van opdracht of van de datum van de notificatie van de gunningsbeslissing, uitsluitend volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Een vernietigingsberoep kan bij de Raad van State ingediend worden binnen de 60 dagen na de bekendmaking van de aankondiging van opdracht of na de notificatie van de gunningsbeslissing. Het beroep wordt ingediend met een gedagtekende aanvraag die door u of door een advocaat moet ondertekend worden.

De aanvraag moet per aangetekende brief gestuurd worden naar de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel, ofwel per elektronische procedure via de site http://eproadmin.raadvst-consetat.be/.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2019