Lieferungen - 226741-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Toner für Laserdrucker/Fax-Geräte

2019/S 094-226741

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
Katowice
40-032
Polen
Kontaktstelle(n): Oddział ds. Zamówień Publicznych
Telefon: +48 322077508
E-Mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Fax: +48 322077395
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.katowice.uw.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://suw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://suw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Referenznummer der Bekanntmachung: BAI.272.13.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125110
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2a (zadanie częściowe nr 1) i załącznik nr 2b (zadanie częściowe nr 2).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 228 048.78 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30192113
30125110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Katowice, ul. Jagiellońska 25, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dla zadania częściowego nr 1 - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 227 642.28 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/07/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa tonerów dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Regionalnej.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30192113
30125110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22
Hauptort der Ausführung:

Katowice, ul. Jagiellońska 25, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dla zadania częściowego nr 2 – dostawa tonerów dla Wydziału Rozwoju i Współpracy Regionalnej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 406.50 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15/07/2019
Ende: 15/08/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Republika Czeska – Polska w ramach projektów pomocy technicznej: „Wsparcie procesu kontroli Programu Interreg VA Polska – Słowacja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim” oraz „Wsparcie procesu kontroli Programu Interreg VA Republika Czeska – Polska w Ś

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek dotyczy wyłącznie zadania częściowego nr 1: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 (trzy) dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Przez takie dostawy Zamawiający rozumie dostawy, których przedmiotem były materiały eksploatacyjne (takie jak: tonery, bębny itp.) do urządzeń kopiujących i drukujących o wartości każdej pojedynczej dostawy na kwotę minimum 50 000,00 PLN brutto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w ogólnych warunkach umowy - załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.

3. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać jedynie z następujących okoliczności:

a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

b) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,

c) dopuszcza się możliwość zmiany oferowanego sprzętu/produktu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających ...

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Miejsce i termin otwarcia ofert składanych w formie elektronicznej: Platforma Marketplanet w dniu 18.6.2019 r., o godzinie 11:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawcy zagraniczni

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym z względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wadium

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:

a) 6 800,00 PLN – zadanie częściowe nr 1.

b) 12,00 PLN – zadanie częściowe nr 2

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniężnej – wpłacane przelewem na rachunek: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach NBP O/O 22 1010 1212 0053 4013 9120 1000 z dopiskiem „Wadium – Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych nr sprawy BA.I.272.13.2019 – zadanie nr ...”, przed upływem terminu składania ofert tak, aby w terminie otwarcia ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804, oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240).

3. Jeśli wadium wnoszone jest w pieniądzu, za datę wniesienia wadium Zamawiający uzna datę uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego.

4. Wadium winno być wniesione na cały okres związania Ofertą.

5. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

Być wystawione na Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25, POLSKA;

Zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy;

Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

W przypadku składnia Oferty w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.

7. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadając...

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http:///www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587701
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http:///www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019