Lieferungen - 226746-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Straßenausrüstung

2019/S 094-226746

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Dúbravská cesta 14
Bratislava-mestská časť Karlova Ves
841 04
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Katarína Stašjaková
Telefon: +421 258311539
E-Mail: katarina.stasjakova@ndsas.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ndsas.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3634/summary
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3634/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup súčastí zvodidiel NH4

Referenznummer der Bekanntmachung: 60304-2019-12
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34920000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel NH4 a ich montáž pre potreby údržby a opravy existujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Miestom plnenia predmetu zákazky sú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve NDS, a.s., bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel NH4 a ich montáž pre potreby údržby a opravy existujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

K bodu II.1.6) informácie o častiach

Verejný obstarávateľ odôvodňuje v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nerozdelenie zákazky na časti z dôvodu zabezpečenia plynulých a kompletných dodávok jednotlivých súčastí zvodidiel NH4.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO - že nie je v reštrukturalizácii predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace.

5. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:

Predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo

Doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

6. Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie ako dôkaz, že je schopný úspešne splniť predmet zákazky:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona:

Vyjadrenie banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako 3 mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej banke ako tej, od ktorej predložil vyššie uvedené potvrdenie resp. ekvivalentný doklad.

2. Ak uchádzač preukáže finančnú a ekonomickú spôsobilosť podľa § 33 ods. 2 zákona, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 33 ods. 2 zákona.

3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia spoločne.

5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s technickými parametrami zodpovedajúcimi min. parametrom predmetu zákazky (t. j. dodávka súčastí zvodidlového systému) za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní:

Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje.

3. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní:

Ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

4. Ak uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

6. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 1:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

Zoznam dodávok tovaru uskutočnených v rozhodnom období s rovnakým alebo podobným charakterom a rozsahom ako predmet zákazky v celkovom objeme min. 1 800 000,00 EUR bez DPH, pričom z toho uskutočnil jednu dodávku tovaru minimálne vo výške 250 000,- EUR bez DPH.

V prípade dodaného tovaru, ktorého začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov dodaného tovaru spadajúceho do rozhodného obdobia.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 2:

Pre účely splnenia tejto podmienky uchádzač predloží:

Opis ponúkaného predmetu zákazky vo forme písomnej dokumentácie potvrdzujúcu verejným obstarávateľom požadované parametre pre súčasti zvodidiel NH4 napr. katalógové listy.

III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 3:

3.1 Certifikáty o nemennosti parametrov a vyhlásenia o parametroch vzťahujúce sa na zvodidlový systém:

— JSNH4/N2; JSNH4/H1; JSNH4/H3; OSNH4/H3; JSMNH4/H2; ZSNH4/H2; ZSNH4/H3; JSA-AM-4/H1; JSA-AM-1/H2; OSAM/H2; JSAM-M/H1; JSAM-2/H1; JSAM-2/H2; JSPAM-2/H1; J3A-1,3/H2-1; O3A-1,3/H2-1 podľa STN EN 1317-2 resp. podľa STN EN 13175 +A2.

Vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ktorým bude uchádzač realizovať predmet zákazky. Uchádzač predloží originály alebo overené kópie.

Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Bližšie informácie týkajúce sa uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti B.4 súťažných podkladov.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickou formou na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA v zasadačke na I. poschodí.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

V súlade s § 54 ods. 3 Zákona otváranie ponúk podľa § 52 Zákona bude neverejné.

Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov. Zápisnicu z otvárania ponúk verejný obstarávateľ uchádzačom neodosiela.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (verejná reverzná súťaž).

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

2.2 Elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com. Súťažné podklady k predmetnej zákazke sú dostupné na nasledovnom odkaze: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3634/summary.

Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou vo výške 100 000,00 EUR.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019