Lieferungen - 226748-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)

2019/S 094-226748

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Natsionalen osiguritelen institut
121082521
bul. „Aleksandar Stamboliyski“ No. 62-64
Sofiya
1303
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Mariya Ilieva
Telefon: +359 29261046
E-Mail: mariya.ilieva@nssi.bg
Fax: +359 29261424
NUTS-Code: BG

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.noi.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fhq%2F2014%2F29-2018-1016-40-1504
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Управлява държавното обществено осигуряване

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност, осъществено чрез доставка на хардуерно оборудване, по проект BG05M9OP001-3.016 за об. п. № 1 „Доставка на хардуерно оборудване“

Referenznummer der Bekanntmachung: 29-2018-1016-40-1504
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30210000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обектът на поръчката е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на поръчката е „технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност, осъществено чрез доставка на хардуерно оборудване“. Предметът на поръчката включва доставка на хардуерно оборудване в изпълнение целите на проекта за инфраструктурно обезпечаване на свързани елементи (компютърни конфигурации; специализирани сървъри;) за служители, текущо ангажирани в областта на експертиза на работоспособността, свързаните с тях поддържащи отдели, предвиденото увеличение на състава и изграждане на обучителен център на НОИ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 975 333.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
Hauptort der Ausführung:

гр. София, сградата на ЦУ на НОИ — бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64, и ТП на НОИ на местата, разписани в таблица № 1, част от техническите спецификации

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка представлява доставка на хардуерно-софтуерно техническо решение, включващо еднократна напълно окомплектована доставка и поддръжка за/през целите периоди, предложени по т. II.3, на всички заявени от възложителя в таблица № 1 минимални количества конфигурации сървъри и настолни персонални компютри съгласно технически спецификации — сървър конфигурация 1 — 2 бр., и настолен персонален компютър с монитор конфигурация 2 — 560 бр.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 975 333.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Процедурата се провежда в изпълнение на дейност 5 „Технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност” от проект BG05M9OP001-3.016

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност към участниците.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Изисквания за технически и професионални способности съгласно чл. 63 от ЗОП, както и документите, с които се доказват тези минимални изисквания съгласно чл. 64 от ЗОП:

1. Участниците следва да са изпълнили поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. За „сходна“ с тази на настоящата поръчка се приема доставка и пускане в експлоатация на сървъри и/или работни станции с осигурено гаранционно обслужване. Под „изпълнена доставка“ се разбира такава, която независимо от датата на сключването/възлагането ѝ е приключила в посочения по-горе период.

2. Участникът да има внедрена система на управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, от който да е видно, че в обхвата на сертифициране попадат дейности по доставка и сервиз и/или поддръжка на компютърна техника.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Изискването по т. 1 се декларира в част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП. Съответствието с поставеното изискване се доказва с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Доказателствата следва да бъдат издадени от получателя на услугата или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Участниците следва да съобразят, че информацията в публичния регистър следва да е достъпна чрез пряк, неограничен и безплатен достъп.

Изискването по т. 2 се декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, подраздел В „Технически и професионални способности“. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на дейностите със съответните спецификации или стандарти.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация за изпълнение на услугата, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата, когато участникът ползва подизпълнители. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и отговаря на изискванията, поставени в обявлението на поръчката и настоящата документация. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС, представена в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка.

Гаранцията по б. „б“ и „в“ може да се представи от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията, както и плащанията към изпълнителя се извършват по реда, сроковете и при условията на проекта на договор.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Офертите се отварят в сградата на НОИ, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. към поле II.1.1) „Технологично обезпечаване на НОИ за целите на развитие на контролната дейност, осъществено чрез доставка на хардуерно оборудване, по проект BG05M9OP001-3.016, включваща 3 обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на хардуерно оборудване“; обособена позиция № 2 „Доставка на лицензиран софтуер и техническо оборудване за изграждане на обучителен център“; обособена позиция № 3 „Доставка на преносими компютри за нуждите на НОИ“, по проект BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за възлагане на обществена поръчка за об. п. № 1 „Доставка на хардуерно оборудване“.

2. Максималната прогнозна стойност на поръчката по трите обособени позиции е до 1 113 786 BGN без ДДС, като:

2.1. максималната прогнозна стойност на поръчката за об. п. № 1 е до 975 333 BGN без ДДС;

2.2. максималната прогнозна стойност на поръчката за об. п. № 2 е 68 453 BGN без ДДС;

2.3. максималната прогнозна стойност на поръчката за об. п. № 3 е 70 000 BGN без ДДС.

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 BGN за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на 100 от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното, прогнозната стойност на об. п. № 1 представлява 87,57 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на об. п. № 2 представлява 6,15 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на об. п. № 3 представлява 6,28 % от общата стойност на поръчката. Тъй като прогнозната стойност на об. п. № 2 и об. п. № 3 е до 70 000 BGN, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 3 от ЗОП. На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП об. п. № 2 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП — събиране на оферти с обява, а об. п. № 3 е възложена по същия ред. Референтен номер в профил на купувача за обособена позиция № 2: 29-2019-1016-40-326 и за обособена позиция № 3: 29-2018-1016-40-187. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност за об. п. № 1) предвид нейния размер и общата стойност на поръчката се възлага с настоящата обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3. Възложителят ще отстрани всеки участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията за участие; за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗОП; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; който е свързано лице с друг участник в процедурата; участник който е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, вкл. за форма, начин и срок; който няма право да участва в обществени поръчки на осн. чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен в случаите на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; който подлежи на отстраняване на осн. чл 69 от ЗПКОНПИ; който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си. Възложителят няма да сключи договор с участник, за когото не може да бъде извършена идент-я на клиента чрез регламентираните в ЗМИП способи, вкл. когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица — негови действителни собственици, по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП, както и ако не са декларирани обстоятелствата 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 196, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019