Supplies - 226754-2019

16/05/2019    S94    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Rzeszów: Traffic-monitoring equipment

2019/S 094-226754

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Poland
Contact person: Ewelina Wojtas
Telephone: +48 178754636
E-mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: https://bip.erzeszow.pl

Address of the buyer profile: http://bip.erzeszow.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.erzeszow.pl
Additional information can be obtained from another address:
Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego
PL823
ul. Joselewicza 4
Rzeszów
35-064
Poland
Contact person: Ewelina Wojtas
Telephone: +48 178754636
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: http://bip.erzeszow.pl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa inteligentnych systemów transportowych służących rozbudowie i integracji transportu publicznego na terenie Rzeszowa

Reference number: CZ-I.271.42.109.2019
II.1.2)Main CPV code
34970000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

1) Część I – Inteligentny system rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych

2) Część II – Podsystem priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla pojazdów uprzywilejowanych.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 626 829.27 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I – Inteligentny system rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42965000
32520000
72250000
72314000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Część I – Inteligentny system rejestrujący przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa inteligentnego systemu rejestrującego przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych.

Zakres zamówienia obejmuje:

a) dostarczenie, uruchomienie, testowanie, konfigurację i oddanie do użytku inteligentnego systemu rejestrującego przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych,

b) wykorzystanie istniejącej transmisji danych (technologia LMDS) do celów realizowanego na skrzyżowaniu systemu,

c) wykonanie kalibracji kamer ANPR,

d) dostawę oraz zainstalowanie i uruchomienie serwerów rejestrujących i pamięci masowych,

e) opracowanie niezbędnej dokumentacji w szczególności: wykonawczej, dokumentacji techniczno-ruchowej,

f) dostawę oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu oraz wykonanie niezbędnych budowlano-montażowych prac towarzyszących,

g) dostarczenie Zamawiającemu po wykonaniu zamówienia dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I określa:

— Załącznik - opis przedmiotu zamówienia dla części I,

— wzór umowy dla części I wraz z załącznikami

Stanowiące załączniki do SIWZ (dostępne w osobnych plikach)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 365 853.66 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Projekt/program (nazwa): POPW.02.01.00-18-0002/16-00 „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”/Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 - Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

II.2.14)Additional information

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: cena ofertowa (brutto) - 60 %; termin wykonania umowy - 40 %

2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część II – Podsystem priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla pojazdów uprzywilejowanych.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42965000
32520000
72250000
72314000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Część II – Podsystem priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla pojazdów uprzywilejowanych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu priorytetu przejazdu dla służb ratunkowych na 67 skrzyżowaniach z drogową sygnalizacją świetlną wraz z komputerami pokładowymi w granicach administracyjnych miasta dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Zakres zamówienia obejmuje:

a) dostarczenia, uruchomienia, testowania, konfiguracji i oddania do użytku systemu priorytetu przejazdu dla służb ratunkowych na 67 skrzyżowaniach z drogową sygnalizacją świetlną,

b) opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej,

c) dostawy oraz montażu urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu (komputerów pokładowych opartych o technologię GPS dla pojazdów uprzywilejowanych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II określa:

— Załącznik - opis przedmiotu zamówienia dla części II,

— wzór umowy dla części II wraz z załącznikami.

Stanowiące załączniki do SIWZ (dostępne w osobnych plikach)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 260 975.61 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Projekt/program (nazwa): POPW.02.01.00-18-0002/16-00 „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”/Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 - Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski

II.2.14)Additional information

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: cena ofertowa (brutto) - 60 %; termin wykonania umowy - 40 %

2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 5. pkt. 2 i 4 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu

3. Dok. i ośw. które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1. Wypełniony i podpisany druk Oferta, stanowiący zał. do SIWZ.

3.2. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej)

3.3. Dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty.

3.4. Ośw. w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

3.5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.

3.6. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.

4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust.11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:

1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

2) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dok. o których mowa w pkt. III.1.1) i III.1.3) ogłoszenia.

5.4 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w w pkt 5.1.

6. Warunek dot. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Dla części I zamówienia;

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie inteligentnego systemu rejestrującego przejazd przez skrzyżowania na czerwonym świetle z rejestracją i analizą danych (zadanie może być częścią większego zamówienia).

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

— zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

— zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie i uprawnienia budowlane*, tj.:

1) Kierownik Projektu posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu lub Zastępcy Kierownika w co najmniej 1 projekcie (zamówieniu) zarządzania ITS na obszarze zamieszkałym przez co najmniej 180 tys. Mieszkańców.

2) Projektant branży elektrycznej - posiadający:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego,

— doświadczenie zawodowego przy wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej z zakresu telematyki drogowej.

3) Kierownik robót elektrycznych – posiadający:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

— doświadczenie zawodowe w realizacji jako kierownik robót co najmniej 1 zadania z zakresu telematyki drogowej.

4) Technik elektryk lub elektronik – posiadający:

— posiadający uprawnienia SEP E eksploatacyjne do 1 kV oraz uprawnienia SEP D do dozoru technicznego,

— doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zadania z zakresu telematyki drogowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia – dana osoba może pełnić maksymalnie jedną funkcję.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz.65).

c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. a i b wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2. Dla części II zamówienia:

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie podsystemu priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla pojazdów uprzywilejowanych. (zadanie może być częścią większego zamówienia).

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

— zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

— zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie i uprawnienia budowlane*, tj.:

1) Kierownik Projektu posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu lub Zastępcy Kierownika w co najmniej 1 projekcie (zamówieniu) zarządzania ITS na obszarze zamieszkałym przez co najmniej 180 000 Mieszkańców.

Minimum level(s) of standards possibly required:

c.d dla pkt II.b:

2) Projektant branży elektrycznej – posiadający:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego

— doświadczenie zawodowe przy wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej z zakresu telematyki drogowej.

3) Kierownik robót elektrycznych – posiadający:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

— doświadczenie zawodowe w realizacji jako kierownik robót co najmniej 1 zadania z zakresu telematyki drogowej.

4) Technik elektryk lub elektronik – posiadający:

— uprawnienia SEP E eksploatacyjne do 1 kV oraz uprawnienia SEP D do dozoru technicznego,

— doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 zadania z zakresu telematyki drogowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia – dana osoba może pełnić maksymalnie jedną funkcję

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz.65).

c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. a i b wykonawcy mogą spełniać łącznie.

3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 1 i 2:

1) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, (określonych w pkt. 1.a i/lub 2.a) oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w pkt. 1.b i/lub 2.b) a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/06/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/06/2019
Local time: 11:45
Place:

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 6, POLSKA. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: część I zamówienia - 50 000,00 PLN; część II zamówienia - 70 000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ.

3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o którym mowa: w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

3.2.Dok., o którym mowa w pkt. 3.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym, odpowiednio ośw. wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.

3.4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa dok., o którym mowa w pkt. 3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2.stosuje się odpowiednio.

4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Wartości wskazana w pkt. II.2.6) uwzględniają wartości zamówień podobnych.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Możliwość zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

7. Zamawiający precyzuje, że Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:

1) termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy;

2) termin wykonania dokumentacji projektowej – do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,

3) termin wykonania umowy – do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy lub krótszym, jeżeli wykonawca zaproponuje jego skrócenie w ramach kryterium oceny ofert „ termin wykonania umowy”.

Skróty: ośw.- oświadczenie/a, zaśw. - zaświadczenie/a, dok. – dokument/y

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt. 1). i w pkt. 2).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a-198g Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegóły określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2019