Lieferungen - 226758-2019

16/05/2019    S94    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Traverse şi părţi de traverse

2019/S 094-226758

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Număr naţional de înregistrare: 37832160
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Marilena Nedeloiu
E-mail: achizitii@cmsppb.ro
Telefon: +40 738100853

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cmsppb.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Societate pe acțiuni
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de furnizare traverse BI-Bloc echipate cu sistem de prindere elastică a șinei pentru transport urban pe șine (tramvai) — ecartament nominal 1 435 mm

Număr de referinţă: 37832160_2019_PAAPD1078615
II.1.2)Cod CPV principal
34947000 Traverse şi părţi de traverse
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului consta in furnizarea de traverse BI-Bloc echipate cu sistem de prindere elastică a șinei pentru transport urban pe sine (tramvai) — ecartament nominal 1 435 mm pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor prevăzute în contractul nr. 3 din 5.2.2019 „Servicii elaborare PT + DE, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant” încheiat cu Administrația Străzilor București.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 530 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului consta in furnizarea de traverse BI-BLOC echipate cu sistem de prindere elastică a șinei pentru transport urban pe sine (tramvai) — ecartament nominal 1 435 mm pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor prevăzute în contractul nr. 3 din 5.2.2019 „Servicii elaborare PT + DE, asistență tehnică și execuție lucrări de reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant” încheiat cu Administrația Străzilor București.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Servicii postvânzare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 — Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei: obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti, inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate — se va consulta Ghidul de utilizare DUAE, elaborate de ANAP, disponibil la adresa www.anap.gov.ro

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, daca este cazul.

Atentionari speciale:

1) Nedepunerea DUAE (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti, daca este cazul), atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila. Nedepunerea odata cu DUAE a formularului III.2.1/1 poate face subiectul unei solicitari de clarificare;

2) Nedepunerea, odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau, dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, de catre fiecare dintre cei mentionati mai sus, poate face subiectul unei solicitari de clarificare.

Nota:

Operatorii economici straini pot prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Cerinta nr. 2 — Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 (evitarea conflictului de interese).

Ei au obligatia de a completa formularul III.2.1/1, ce va fi prezentat odata cu DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:

1) Patru Bogdan Laurentiu Doru — presedinte Consiliu de administratie;

2) Neacsu Traian — membru Consiliu de administratie;

3) Dediu Manuela Geanina — membru Consiliu de administratie;

4) Stefanescu Mariana Florentina — membru Consiliu de administratie;

5) Mustatea Andrei Victor — membru Consiliu de administratie;

6) Stancu Cezar Costin — membru Consiliu de administratie;

7) Vasilescu Sorin — director general;

8) Somode Catalin — director general adjunct;

9) Chicos Gabriela — director general adjunct;

10) Catrangiu Liliana — director economic;

11) Duta Mihaela — sef Birou Juridic;

12) Mauta Sorin Alexandru — director Executie si Mentenanta;

13) Bidiga Francisc — inginer C.F.P.D.;

14) Negoescu Alexandru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertanților li se impune/solicită să aibă un nivel al cifrei de afaceri medie anuală de minimum: 1 530 000,00 RON fara TVA pentru fiecare din ultimele 3 exerciții financiare (2018, 2017, 2016).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, calculul echivalentei RON/alta moneda se va realiza aplicandu-se cursul mediu de schimb anual, comunicat de BNR, corespunzator anilor pentru care se face dovada indeplinirii acestei cerinte de calificare, respectiv ultimii 3 ani (2018, 2017, 2016). Completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv bilantul contabil/extrase de bilant/raport financiar etc. vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Nota 1: daca din motive justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document, care poate fi considerat adecvat (rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu).

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.

Nota 3: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Nota 4: in cazul in care ofertantul beneficieaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE partea IV „Criterii de selectie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul va prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu formularul III.2.2/1 prezentat in sectiunea Formulare, din documentatia de atribuire, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator. In cazul unei asocieri, se va prezenta odata cu DUAE un acord de asociere (formularul III.2.2/2 — Acordul de asociere insotit de formularul III.2.2/3 — Informatii despre asociere), in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este sustinuta de tert/terti, se va prezenta un angajament ferm, formularul III 2.2/4, prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantii vor prezenta completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Lista principalelor livrari de produse efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor (ultimii 3 ani sunt calculati retroactiv de la data limita a depunerii ofertelor, conform art. 179 din Legea 98/2016), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa reiasa faptul ca ofertantul a livrat produse similare in valoare/valoare cumulata de cel putin: 1 530 000,00 RON.

Nota: prin produse similare se intelege orice fel de traverse pentru transportul pe șine.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Cerinta de calificare referitoare la experienta similara va fi considerata îndeplinita daca ofertantii vor face dovada ca au realizat, în ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor, furnizari similare, in valorile mentionate mai sus.

Atentie: se insumeaza valoarea furnizarilor de produse similare efectuate si nu valoarea contractelor la nivelul carora au fost furnizate produse care pot include si alte tipuri de produse decat cele considerate similare. Prin urmare, ofertantul are obligatia sa detalieze valorile contractelor care cuprind si alte tipuri de lucrari/servicii/furnizari si sa evidentieze doar furnizarile de produse similare efectuate si receptionate de beneficiar in conditiile legii in ultimii 3 ani. Pentru contracte incheiate in alte valute, echivalenta in RON se face la cursul mediu anual RON/alte valute comunicat de BNR pentru data semnarii fiecaruia din contractele mentionate. Modalitatea de indeplinire: completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire, care va fi insotit de (dupa caz):

— angajamentul tertului sustinator, formularul III.2.2/1, impreuna cu documentele anexate la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestora,

— acordul de asociere, formularul III.2.2/2, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului,

— acordul de subcontractare — formular IV.4.3/2 — declarație privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani — formular IV. 4.1/6. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pentru ofertele admisibile va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente justificative pentru demonstrarea experientei similare (contracte/parti din contracte/procese-verbale de receptie/recomandari/orice alte documente edificatoare contrasemnate de beneficiari care sa confirme furnizarea respectivelor produse catre beneficiari publici sau privati, valoarea exprimata in RON fara TVA, precum si perioada de furnizare a lor). Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual RON/euro/alta valuta, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/06/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/10/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/06/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Documentatia de atribuire este publicata integral in SICAP. Solicitarile de clarificari referitoare la aceasta se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea „Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea „Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro) iar depunerea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

In cazul in care se constata ca printre ofertele admisibile clasate pe primul loc sunt cel putin 2 oferte cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SICAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. C.M.S.P.P.B. S.A. a prevazut in modelul de contract posibilitatea acordării unui avans de maxim 20 % din valoarea totala a contractului executantului. Avansul se va acorda în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va fi utilizat doar în scopul pentru care a fost acordat.

Operatorul economic are dreptul, daca este cazul, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va prezenta DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei sa se prezinte de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata pe proprie raspundere de catre ofertanti sau de catre persoana imputernicita legal de catre acestia. Ofertele incomplete, precum si nerespectarea cantitatilor duc la descalificarea ofertantului.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. — Serviciul Juridic
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
E-mail: achizitii@cmsppb.ro
Telefon: +40 738100853

Adresă internet: www.cmsppb.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/05/2019