Teenused - 226767-2021

06/05/2021    S88

Nederland-Petten: Het voorzien in en uitvoeren van busdiensten ten behoeve van personen

2021/S 088-226767

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: European Commission, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.2 - Support Services Petten
Postadres: Postbus 2
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Postcode: 1755 ZG
Land: Nederland
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8441
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het voorzien in en uitvoeren van busdiensten ten behoeve van personen

Referentienummer: JRC/PTT/2021/OP/1044-PIN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vanuit het GCO-Petten is er behoefte aan een contractuele overeenkomst voor het voorzien in en uitvoeren van busdiensten voor personenvervoer naar en van Petten. Hierbij gaat het om dagelijkse ritten op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van verscheidene vaste locaties in de kop van Noord-Holland naar Petten (Westerduinweg 3, 1755 ZG) met tussentijdse stops. Uitvoering dient te gebeuren in de ochtend vanaf deze vaste locaties en retour in de middag vanaf het Petten terrein.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60170000 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Postbus 2, 1755 ZG Petten, NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorzien in en uitvoeren van busdiensten ten behoeve van personen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/07/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

In deze vooraankondiging wordt het voornemen van de aanbestedende dienst aangekondigd om een toekomstige aanbesteding te publiceren. In dit stadium is er geen andere informatie of documenten beschikbaar. Belangstellende ondernemers worden verzocht zich te registreren op het in punt I.3 vermelde adres om in kennis te worden gesteld van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht en van alle aanbestedingsstukken, met inbegrip van het bestek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2021