Usługi - 226767-2021

06/05/2021    S88

Niderlandy-Petten: Zapewnienie usług transportu autobusowego dla pasażerów i ich obsługa

2021/S 088-226767

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.2 - Support Services Petten
Adres pocztowy: Postbus 2
Miejscowość: Petten
Kod NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Kod pocztowy: 1755 ZG
Państwo: Niderlandy
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8441
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie usług transportu autobusowego dla pasażerów i ich obsługa

Numer referencyjny: JRC/PTT/2021/OP/1044-PIN
II.1.2)Główny kod CPV
60170000 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

JRC w Petten potrzebuje umowy o zapewnienie usług transportu autobusowego i ich obsługę w celu przewozu osób do Petten i z powrotem. Obejmuje to codzienne dojazdy do pracy w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z różnych stałych lokalizacji w północnej części prowincji Noord-Holland do placówki w Petten (Westerduinweg 3, 1755 ZG) i z powrotem, z przystankami. Odbiór osób będzie miał miejsce rano w tych stałych lokalizacjach, a powroty z Petten będą odbywały się po południu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60170000 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL328 Alkmaar en omgeving
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Postbus 2, 1755 ZG Petten, NIDERLANDY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie usług transportu autobusowego dla pasażerów i ich obsługa.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/07/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze wstępne ogłoszenie informuje o tym, że instytucja zamawiająca zamierza opublikować w przyszłości zaproszenie do składania ofert. Na tym etapie nie są dostępne dalsze informacje ani dokumenty. Zainteresowane podmioty gospodarcze proszone są o zarejestrowanie się pod adresem podanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji na temat publikacji ogłoszenia o zamówieniu i wszystkich dokumentów zamówienia, w tym specyfikacji.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2021