Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Υπηρεσίες - 226770-2021

06/05/2021    S88

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια και διαχείριση της απαραίτητης εγκάρσιας ασφάλειας του υπολογιστικού νέφους και υπηρεσίες ενσωμάτωσης

2021/S 088-226770

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 37B, avenue J.F. Kennedy
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2968
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: SPA-Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eif-procurement@eif.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eif.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια και διαχείριση της απαραίτητης εγκάρσιας ασφάλειας του υπολογιστικού νέφους και υπηρεσίες ενσωμάτωσης

Αριθμός αναφοράς: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ETαE) αναζητεί μια συνεργασία που θα βοηθήσει με τη διαχείριση ειδικών πτυχών ελέγχων ασφάλειας και συμμόρφωσης υπηρεσιών σχετικά με το υπολογιστικό νέφος καθώς και υπηρεσιών ενσωμάτωσης και θα συνεργαστεί στενά με υφιστάμενους παρόχους υπηρεσιών του ETαE που χειρίζονται το υπολογιστικό νέφος.

Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του υπολογιστικού νέφους και στην παροχή υπηρεσιών ολοκλήρωσης οι οποίες έχουν ήδη καθοριστεί. Δεδομένης της διάρκειας της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τον κύκλο ζωής των νέων τεχνολογιών, ορισμένες υπηρεσίες τεχνικής ασφάλειας (σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών) ενδέχεται να ανανεωθούν, να αποσυρθούν ή να προστεθούν.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 606 500.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ενώ κατ 'αρχήν ο πάροχος υπηρεσιών θα εργάζεται από τις συνήθεις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του, το ETαE αναμένει περιστασιακά τη συμμετοχή του σε συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του ETαE.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στο πρώτο στάδιο του έργου, το ETαE θα έχει εξέχοντα ρόλο σε συζητήσεις για τη δημιουργία μιας σαφούς και τεκμηριωμένης διακυβέρνησης για όλες τις υπηρεσίες. Στους όρους αναφοράς, το ETαE καθορίζει τους αναμενόμενους ελέγχους ασφαλείας.

Ακολουθεί ο κατάλογος υψηλού επιπέδου άμεσων υπηρεσιών που αναμένει να λάβει το ETαE από τον επιτυχόντα πάροχο υπηρεσιών:

• μια κοινή λύση διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAM - identity and access management) που βασίζεται σε υπολογιστικό νέφος, απλή στη διαχείριση, η οποία προσφέρει ενιαία πρόσβαση (SSO - single sign-on) προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη διαλειτουργικότητα για όλες τις λύσεις που φιλοξενούνται στην Amazon Web Services (AWS), το Microsoft Azure ή οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπολογιστικού νέφους, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων,

• μια λύση για την κεντρική συλλογή αρχείων καταγραφής εφαρμογών και συμβάντων, την αποθήκευσή τους με κατάλληλη διατήρηση, την παρακολούθηση συμβάντων και την κλιμάκωση σχετικών περιστατικών στο ΕΤαΕ και στους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών του,

• ένα εργαλείο/μια υπηρεσία διαχείρισης ευπάθειας για σάρωση όλων των πλατφορμών υπολογιστικού νέφους ΕΤαΕ για την παροχή μηνιαίων και τριμηνιαίων συγκεντρωτικών αναφορών σχετικά με την ευπάθεια,·

• ένα προηγμένο σύστημα και υπηρεσίες κρυπτογράφησης/ανταλλαγής αρχείων για την προστασία δεδομένων του ΕΤαΕ,

• ένα σύστημα έκδοσης δελτίων για τον χειρισμό περιπτώσεων υποστήριξης, αλλαγής, διαχείρισης εκδόσεων συγκεκριμένων βασικών εφαρμογών υπολογιστικού νέφους του ΕΤαΕ (το ΕΤαΕ δεν αναμένει απαραίτητα ότι αυτή η λύση θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της σχέσης μεταξύ του ΕΤαΕ και του διαμεσολαβητή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους),

• μια υπηρεσία πρωτοκόλλου SFTP για ασφαλή ενσωμάτωση/μεταφορά αρχείων μεταξύ λύσεων του ΕΤαΕ ή με ομολόγους,

• συμβουλευτικές υπηρεσίες για διάφορες τεχνολογικές πτυχές (παρακολούθηση κόστους και βελτιστοποίηση, σχετικά με το υπολογιστικό νέφος, επισκόπηση ασφάλειας και αρχιτεκτονικής κ.λπ.),

• υπηρεσίες δοκιμής διείσδυσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας των λύσεων υπολογιστικού νέφους του ΕΤαΕ.

Μέσω αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το ETαE αναμένει να βρει έναν κεντρικό πάροχο υπηρεσιών για το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που ορίζονται στους όρους αναφοράς.

Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου είναι η ακόλουθη: μια αρχική περίοδος 3 ετών με δυνατότητα παράτασης στη συνέχεια για 4 διαδοχικές περιόδους 1 έτους, κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΕΤαΕ (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιοτικά κριτήρια ανάθεσης, όπως ορίζονται στους όρους αναφοράς / Στάθμιση: 45
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κριτήρια συνέντευξης όπως ορίζονται στους όρους αναφοράς / Στάθμιση: 25
Τιμή - Στάθμιση: 30
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 100-238639
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

Προμήθεια και διαχείριση της απαραίτητης εγκάρσιας ασφάλειας του υπολογιστικού νέφους και υπηρεσίες ενσωμάτωσης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 9
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 3
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: ARHS Spikeseed S.A.
Ταχ. διεύθυνση: 13, boulevard du Jazz
Πόλη: Belvaux
Κωδικός NUTS: LU Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-4370
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Hellenic Telecommunications Organisation S.A. (OTE S.A.)
Ταχ. διεύθυνση: 99 Kifissias Avenue
Πόλη: Maroussi
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 151 24
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 5 606 500.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 5 606 500.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/04/2021