Lieferungen - 226825-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

2019/S 094-226825

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Sofiyski universitet „Sv. Kliment Ohridski“
000670680
bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 15
Sofiya
1504
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Petar Stanulov, prof. Toni Spasov
Telefon: +359 29308259
E-Mail: op@admin.uni-sofia.bg
Fax: +359 28464210
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на научна апаратура във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 по 2 обособени позиции.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38500000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата обществената поръчка е с предмет „Доставка, инсталиране и обучение на научна апаратура във ФХФ на СУ“, включваща 2 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Държач за криогенна трансмисионна електронна микроскопия (крио-ТЕМ), снабден със станция за криотрансфер и помпа за поддържане на вакуума на държача“,

— обособена позиция № 2 „Ултрамикротом“.

Избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация, обучение за управление и гаранционно обслужване на научната апаратура. Подробните изисквания към изпълнението на поръчката, параметрите на апаратура и количествата са посочени в раздел II „Техническа спецификация“ към документацията

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 297 535.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 1 брой държач за криогенна трансмисионна електронна микроскопия (крио-ТЕМ), снабден със станция за криотрансфер и помпа за поддържане на вакуума на държача

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Сградата на Факултет по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София 1164, бул. „Джеймс Баучер“ № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка, инсталиране и обучение за управление на специалист на възложителя и гаранционно обслужване на научна апаратура във ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“ по 2 обособени позиции.

Обособена позиция № 1:

Предметът е свързан с доставка на 1 брой държач за криогенна трансмисионна електронна микроскопия (крио-ТЕМ), снабден със станция за криотрансфер и помпа за поддържане на вакуума на държача. Предметът на обществената поръчка по всяка от обособените позиции ще бъде наричан в настоящата документация за краткост „апаратура“.

Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и параметрите на апаратурата, количества и стойности са посочени в част II „Техническа спецификация“ от документацията за участие. Изпълнението на общ. поръчка се осъществява на 3 етапа, както следва:

1) Доставката на апаратурата в сградата на ФХФ на СУ.

2) Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: технически параметри / Gewichtung: 70
Preis - Gewichtung: 30
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

BG05M2OP001-1.001-0008, ”Национален център по мехатроника и чисти технологии“ Център за върховни постижения

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 1 брой ултрамикротом

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Сградата на Факултет по химия и фармация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София 1164, бул. „Джеймс Баучер“ № 1

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка, инсталиране и обучение за управление на специалист на възложителя и гаранционно обслужване на научна апаратура във ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“ по 2 обособени позиции.

Обособена позиция № 2:

Предметът е свързан с доставка на 1 брой ултрамикротом. Предметът на обществената поръчка по всяка от обособените позиции ще бъде наричан в настоящата документация за краткост „апаратура“.

Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и параметрите на апаратурата, количества и стойности са посочени в част II „Техническа спецификация“ от документацията за участие.

Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на 3 етапа, както следва:

1) Доставката на апаратурата в сградата на ФХФ на СУ.

2) Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата.

3) Обучение за управление на апаратурата, проведено от квалифициран персонал на участника

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: технически параметри / Gewichtung: 70
Preis - Gewichtung: 30
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

BG05M2OP001-1.001-0008, ”Национален център по мехатроника и чисти технологии“ Център за върховни постижения

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 243-554719
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 80-09-55
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научна апаратура — ултрамикротом

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Медицинска техника инженеринг (МТИ)“ ООД
831641528
ж.к. „Младоста 1“, бл. 28Б (ул. „Димитър Моллов“)
София
1750
Bulgarien
Telefon: +359 29712061
E-Mail: info@mte-bg.com
Fax: +359 29712410
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse: www.mte-bg.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 83 333.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 82 890.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 80-09-60
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на научна апаратура — държач за криогенна трансмисионна електронна микроскопия (крио-ТЕМ), снабден със станция за криотрансфер и помпа за поддържане на вакуума на държача

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
„Данс Фарма“ ЕООД
130868975
ул. „Индустриална“ № 11, Василев Бизнес Сити, ет. 7
София
1202
Bulgarien
Telefon: +359 29367792
E-Mail: office@danspharma.com
Fax: +359 29367792
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse: www.danspharma.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 216 670.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 214 645.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019