Leveringen - 226837-2019

16/05/2019    S94    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Aardolie en aardoliedistillaten

2019/S 094-226837

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Curtea de Conturi a României
4265922
Str. Lev Tolstoi nr. 22–24
Bucureşti
Roemenië
Contactpersoon: Valentina Hubati
Telefoon: +40 213078899
E-mail: valentina.hubati@rcc.ro
Fax: +40 213078880
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.curteadeconturi.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Curtea de Conturi
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare carburant auto

Referentienummer: 4265922/2018/20.01.05/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de furnizare carburant auto.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 (douazeci). Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016 si ale art. 27 din Anexa la HG 395/2016.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 638 237.09 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Curtea de Conturi a României, Str. Lev Tolstoi nr. 22–24, sector 1, București.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitionarea de carburanti auto, conform caietului de sarcini.

1) Estimari per acord-cadru:

1.1) motorină:

— minim: 376 800 litri = 2 449 200,00 RON (inclusiv TVA), 2 058 151,27 RON (fără TVA),

— maxim: 1 130 400 litri = 7 347 600,00 RON (inclusiv TVA), 6 174 453,79 RON (fără TVA);

1.2) benzină:

— minim: 58 800 litri = 382 200,00 RON (inclusiv TVA), 321 176,48 RON (fără TVA),

— maxim: 176 400 litri = 1 146 600,00 RON (inclusiv TVA), 963 529,42 RON (fără TVA);

1.3) total estimat acord-cadru:

— minim: 435 600 litri = 2 831 400,00 RON (inclusiv TVA), 2 379 327,74 RON (fără TVA),

— maxim: 1 306 800 litri = 8 494 200,00 RON (inclusiv TVA), 7 137 983,20 RON (fără TVA);

2) Estimari per contract subsecvent:

2.1) motorină:

— minim: 31 400 litri = 204 100,00 RON (inclusiv TVA), 171 512,61 RON (fără TVA),

— maxim: 376 800 litri = 2 449 200,00 RON (inclusiv TVA), 2 058 151,27 RON (fără TVA);

2.2) benzină:

— minim: 4 900 litri = 31 850,00 RON (inclusiv TVA), 26 764,71 RON (fără TVA),

— maxim: 58 800 litri = 382 200,00 RON (inclusiv TVA), 321 176,48 RON (fără TVA);

2.3) total contract subsecvent:

— cel mai mic: 36 300 litri = 235 950,00 RON (inclusiv TVA), 198 277 31 RON (fără TVA),

— cel mai mare: 435 600 litri = 2 831 400,00 RON (inclusiv TVA), 2 379 327,74 RON (fără TVA).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctaj tehnic — Politica de responsabilitate socială în raport cu efectele activităților desfășurate / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-563396
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 92991
Benaming:

Contract subsecvent 1 la acordul-cadru de furnizare carburant pe bază de carduri nr. 92986/18.3.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OMV Petrom Marketing
RO 11201891
Str. Coralilor nr. 22, sector 1
București
013329
Roemenië
Telefoon: +40 800080077
E-mail: Magdalena.Vlad@petrom.com, danut.trifu@petrom.com, vlad.stoica@petrom.com, danut.trifu@petrom.com, alexandru.stoian1@petrom.com
Fax: +40 212063120
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 174 108.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 343 006.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 94356
Benaming:

Contract subsecvent 2 la acordul-cadru de furnizare carburant pe bază de carduri nr. 92986/18.3.2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OMV Petrom Marketing
RO 11201891
Str. Coralilor nr. 22, sector 1
București
013329
Roemenië
Telefoon: +40 800080077
E-mail: Magdalena.Vlad@petrom.com, danut.trifu@petrom.com, vlad.stoica@petrom.com, danut.trifu@petrom.com, alexandru.stoian1@petrom.com
Fax: +40 212063120
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 174 108.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 295 231.09 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 92986
Benaming:

Acord-cadru de furnizare carburant pe bază de carduri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OMV Petrom Marketing
RO 11201891
Str. Coralilor nr. 22, sector 1
București
013329
Roemenië
Telefoon: +40 800080077
E-mail: Magdalena.Vlad@petrom.com, danut.trifu@petrom.com, vlad.stoica@petrom.com, danut.trifu@petrom.com, alexandru.stoian1@petrom.com
Fax: +40 212063120
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 174 108.00 RON
Laagste offerte: 6 174 108.00 RON / Hoogste offerte: 6 174 108.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Curtea de Conturi a României
Str. Lev Tolstoi nr. 22–24, sector 1
Bucureşti
011948
Roemenië
Telefoon: +40 213078899
E-mail: vali.hubati@rcc.ro

Internetadres: www.curteadeconturi.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2019