Dostawy - 226840-2020

15/05/2020    S95

Polska-Raszyn: Pakiety oprogramowania użytkowego

2020/S 095-226840

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Adres pocztowy: ul. Leśników 21C, Sękocin Stary
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Lachowski
E-mail: zamowienia@zilp.lasy.gov.pl
Tel.: +48 605205884

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zilp.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Objects 4.2 oraz zakup 1 licencji na CPU

Numer referencyjny: DZ.270.16.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Objects 4.2 oraz zakup 1 licencji na CPU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Sękocin Stary, ul. Leśników 21C, 05-090 Raszyn, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Objects 4.2 oraz zakup 1 licencji na CPU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 060-143256
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zapewnienie rozszerzonego wsparcia producenta dla oprogramowania Business Objects 4.2 oraz zakup 1 licencji na CPU

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie

Faktyczne: w wyznaczonym terminie składania ofert (tj. 8.5.2020 do godziny 11.00) wpłynęła oferta Wykonawcy: Pro-Holding Sp. z o.o., ul. Eliasza Radzikowskiego 47D lok. LUB4, Kraków 31-315, z kwotą ofertową 6 818 839,20 PLN brutto. Kwota ofertowa jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia o 620 024,18 PLN brutto.

Prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy cyt.:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) 4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe warunki i terminy składania odwołania zawiera dział VI ustawy Pzp obowiązującej w Polsce.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020