Diensten - 226863-2021

07/05/2021    S89

België-Brussel: Organisatie van op afstand af te leggen proefvertalingen voor de validering van de kennis van een derde taal door ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie (EU)

2021/S 089-226863

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 062-156129)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, HR — Human Resources and Security, HR.DDG.R.1 — Procurement, Internal Control and Financial Reporting
Postadres: Rue de la Science 11
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organisatie van op afstand af te leggen proefvertalingen voor de validering van de kennis van een derde taal door ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie (EU)

Referentienummer: HR/2020/OP/0033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79635000 Diensten van beoordelingscentrum voor aanwerving van personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Organisatie van op afstand af te leggen proefvertalingen voor de validering van de kennis van een derde taal door ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie (EU).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 062-156129

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 14/05/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 19/05/2021
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 17/05/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 20/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: