Lieferungen - 226866-2019

16/05/2019    S94

Slovensko-Bratislava: Soľ na posyp ciest

2019/S 094-226866

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35919001
Poštová adresa: Dúbravská cesta 14
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 841 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Podmajerský
E-mail: jan.podmajersky@ndsas.sk
Telefón: +421 258311054
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ndsas.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Chemický posypový materiál 7

Referenčné číslo: 60303-01-07/2019 JP
II.1.2)Hlavný kód CPV
34927100 Soľ na posyp ciest
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie:

Posypová soľ - 30 000 ton

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 120 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

SK

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie:

Posypová soľ - 30 000 ton

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Pridelenie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v prípadoch uvedených nižšie
  • Obstarávanie tovarov kótovaných a nakupovaných na trhu s komoditami
Vysvetlenie:

V zmysle § 81 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") môže Priame rokovacie konanie verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z podmienok ustanovených v § 81 písm. a) až i) ZVO. Dôvodom pre použitie Priameho rokovacieho konania je splnenie podmienky v zmysle § 81 písm. f) ZVO t.j. ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a kto priamo kupuje na komoditnej burze. Na dôkaz splnenia uvedenej podmienky verejný obstarávateľ uvádza link http://www.sk.minerals.kbb.sk/, kde je možné priamo overiť splnenie predmetnej podmienky.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 072-170356
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Posypová soľ

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/04/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Tobix, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 43928676
Poštová adresa: 20
Mesto/obec: Ladomirová
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 090 03
Štát: Slovensko
E-mail: tobixsro@gmail.com
Telefón: +421 907520648
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 320 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Posypová soľ

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/04/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Tobix, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 43928676
Poštová adresa: 20
Mesto/obec: Ladomirová
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 090 03
Štát: Slovensko
E-mail: tobixsro@gmail.com
Telefón: +421 907520648
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 160 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Posypová soľ

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/04/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Euromar spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36216054
Poštová adresa: Zimná 57
Mesto/obec: Spišská Nová Ves
Kód NUTS: SK04 Východné Slovensko
PSČ: 052 01
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 320 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 12.04.2019
Názov:

Posypová soľ

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/04/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Tobix, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 43928676
Poštová adresa: 20
Mesto/obec: Ladomirová
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 090 03
Štát: Slovensko
E-mail: tobixsro@gmail.com
Telefón: +421 907520648
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 160 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Posypová soľ

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
12/04/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Tobix, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 43928676
Poštová adresa: 20
Mesto/obec: Ladomirová
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 090 03
Štát: Slovensko
E-mail: tobixsro@gmail.com
Telefón: +421 907520648
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 160 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/05/2019