Lieferungen - 226955-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Bulgarien-Sofia: Trinkwasser

2019/S 094-226955

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Natsionalna agentsiya za prihodite, TD na NAP Sofiya
1310631880221
ul. „Aksakov“ No. 21
Sofiya
1000
Bulgarien
Kontaktstelle(n): B. Pesheva
Telefon: +359 298593766
E-Mail: b.pesheva@ro22.nra.bg
Fax: +359 29864728
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nap.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nap.bg/news?id=3775

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София, офис София-област, ИРМ Ботевград

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
41110000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София, офис София-област, ИРМ Ботевград.

2. Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставка на питейна вода и предоставяне на водопроводни и канализационни услуги за нуждите на ТД на НАП София.

3. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 36 месеца, считано от датата на сключване на договора, или до изчерпване на максимално допустимата му стойност в размер на 1 000,00 BGN без ДДС. В срока на изпълнение на поръчката възложителят си запазва правото да намали броя на обектите за доставка на питейна вода и предоставяне на водопроводни и канализационни услуги в случай на отчуждаване на имоти. В случай на придобиване на нови имоти възложителят има право да възложи услугата за доставка на питейна вода и предоставяне на водопроводни и канализационни услуги при условията на настоящата документация и сключен договор в резултат на процедурата.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
41110000
90400000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG412
Hauptort der Ausführung:

гр. Ботевград, ул. „Трети март“ № 61

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София, офис София-област, ИРМ Ботевград.

2. Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в доставка на питейна вода и предоставяне на водопроводни и канализационни услуги за нуждите на ТД на НАП София.

3. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 36 месеца, считано от датата на сключване на договора, или до изчерпване на максимално допустимата му стойност в размер на 1 000,00 BGN без ДДС. В срока на изпълнение на поръчката възложителят си запазва правото да намали броя на обектите за доставка на питейна вода и предоставяне на водопроводни и канализационни услуги в случай на отчуждаване на имоти. В случай на придобиване на нови имоти възложителят има право да възложи услугата за доставка на питейна вода и предоставяне на водопроводни и канализационни услуги при условията на настоящата документация и сключен договор в резултат на процедурата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

За нуждите на ТД на НАП София възниква необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП с предмет „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София, офис София-област, ИРМ Ботевград“ при наличие на следните обстоятелства:

На основание чл. 164, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ) (обн. ДВ, бр. 67 от 27.7.1999 г., в сила от 28.1.2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.) обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка, се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) (обн. ДВ, бр. 18 от 25.2.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 31.6.2015 г.) и при спазване изискванията на ЗВ. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като ал. 2 урежда, че в границите на 1 обособена територия само 1 ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал. 1. В т. 4 на Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр.7/2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена територия на действие на В и К оператора „В и К — Бебреш“ ЕООД, Ботевград с обхват територията на община Ботевград. „В и К — Бебреш“ ЕООД, Ботевград е единствен В и К оператор на територията на община Ботевград, в чийто обхват попада обектът, включен в публикувания на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране — списък на В и К операторите към 31.12.2015 г. — т. 5 /http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf/. „В и К — Бебреш“ ЕООД е носител на изключителни права за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води на територията на гр. Ботевград.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Процедурата е прекратена на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 2, т. 4 от ЗОП с решение № 15-1/2.5.2019 г. на и.д. директор на ТД на НАП София, публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача на 2.5.2019 г. при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. Решението е влязло в сила на 13.5.2019 г.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019