Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 226971-2021

07/05/2021    S89

Danmark-Gistrup: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 089-226971

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29 19 09 41
Postadresse: Hospitalsbyen 1, Nyt Aalborg Universitetshospital
By: Gistrup
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9260
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristina Lisbeth Nielsen
E-mail: kl.nielsen@rn.dk
Telefon: +45 21191858
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ufeeutdigz
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) - Udbud af Psykiatrien Etape 2 som OPP

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Regionsrådet for Region Nordjylland besluttede i marts 2019 at samle voksenpsykiatriens ambulatorier på Brandevej og samle B&U psykiatri samt alle voksne sengeafsnit i Aalborg Øst, i sammenhæng med psykiatrien etape 1. Med henblik på at fremrykke udvidelsen af psykiatrien opføres Psykiatrien etape 2 som et OPP-projekt. OPP-leverandøren skal i den forbindelse forestå projektering, opførelse og finansiering af psykiatrien samt forestå den udvendige bygningsdrift og vedligehold (klimaskærm) samt finansiering i en driftsperiode på 25 år. Det er besluttet at gennemføre projektet som et OPP-projekt, bl.a. for at skabe innovative løsninger, give mulighed for nytænkning, sikre en effektiv og smidig byggefase, forbedre projektets totaløkonomi samt sikre en god ansvars- og risikofordeling. Håndteringen af hospitalsdriften, herunder den kliniske drift og den almindelige indvendige bygningsdrift og vedligehold forestås af Region Nordjylland. Skønnet kontraktværdi udgør 550 mio. DKK.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 550 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Regionsrådet for Region Nordjylland besluttede i marts 2019 at samle voksenpsykiatriens ambulatorier på Brandevej og samle B&U psykiatri samt alle voksne sengeafsnit i Aalborg Øst, i sammenhæng med psykiatrien etape 1. Med henblik på at fremrykke udvidelsen af psykiatrien opføres psykiatrien etape 2 som et OPP-projekt. Psykiatrien etape 2 opføres i forlængelse af psykiatrien etape 1. Psykiatrien etape 2 opføres med udgangspunkt i koncepter (projektmæssige bindinger) anvendt i etape 1 og i tæt kobling til psykiatrien etape 1's og NAU's infrastruktur. Det gælder IT-infrastruktur, tekniske og logistiske koncepter og forsyningskoncepter for NAU. OPP-leverandøren skal i den forbindelse forestå projektering, opførelse og finansiering af psykiatrien samt forestå den udvendige bygningsdrift og vedligehold (klimaskærm) samt finansiering i en driftsperiode på 25 år. Det er besluttet at gennemføre projektet som et OPP-projekt, bl.a. for at skabe innovative løsninger, give mulighed for nytænkning, sikre en effektiv og smidig byggefase, forbedre projektets totaløkonomi samt sikre en god ansvars- og risikofordeling. Håndteringen af hospitalsdriften, herunder den kliniske drift og den almindelige indvendige bygningsdrift og vedligehold forestås af Region Nordjylland. Skønnet kontraktværdi udgør 550 mio. DKK. OPP-leverandøren forventes at bidrage med løsninger, som sikrer, at byggeriet opfylder funktionskravene. Hermed forventer Region Nordjylland at opnå langtidsholdbare løsninger og en totaløkonomisk tilgang til byggeriet.

Psykiatrien i etape 2 skal bl.a. rumme følgende enheder:

— Psykose og affektive sengeafsnit i voksen psykiatri

— Sengeafsnit for børn- og unge og sengeafsnit for spiseforstyrrelse

— Ambulatorierne for børn- og unge psykiatri samt spiseforstyrrelse

— ECT-enheden

— Terapi-enheden

— Ledelse, administration og forsknings- og undervisningsfunktioner

— Skolefunktionen for børn og unge indlagte i psykiatrien og i somatikken.

Byggefeltet for psykiatrien etape 2 har en størrelse på ca. 28 000 m2, og inden for dette byggefelt skal OPP-leverandøren således forestå etablering af psykiatrien etape 2 samt anvise fremtidige udvidelsesmuligheder. Det samlede etageareal psykiatrien etape 2 er estimeret til ca. 16 000 m2.

Der henvises for en nærmere beskrivelse af opgavens omfang til det samtidigt offentliggjorte udbudsmateriale, jf. pkt. I.3).

Funktionsprogrammet (bilag 1 til OPP-kontrakten) indeholder Region Nordjyllands krav og ønsker til psykiatrien samt den efterfølgende bygningsdrift og vedligehold. Funktionsprogrammet er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Nordjylland og brugerne. Psykiatrien skal etableres i nye bygninger som en del af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU). Det betyder, at der vil være en række projektmæssige bindinger, idet der skal anvendes visse koncepter og standarder fra NAU i forbindelse med etableringen af psykiatrien, for derved at sikre en drifts- og servicemæssig ensretning mellem psykiatrien og resten af NAU. Tilsvarende vil der være en række psykiatrifaglige koncepter og bindinger i projektet. Koncepterne er foldet ud i funktionsprogrammet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 550 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 338
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er mere end 4 egnede ansøgere, foretager Region Nordjylland en udvælgelse af de 4 ansøgere, der har leveret og dokumenteret de mest relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år. Region Nordjylland lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer i videst muligt omfang kan dokumentere erfaring med følgende:

— Arkitektkompetencer vedrørende projektering af byggeri til psykiatri

— Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af psykiatri- og/eller hospitalsbyggeri

— Rådgiverkompetencer vedrørende gennemførelse af projekter med DGNB-certificering (Green Buildingcouncil Denmark) eller tilsvarende

— Udførelse af psykiatri- og/eller hospitalsbyggeri

— Kompetencer vedrørende projektering, opførelse og drift af OPP-/OPS-projekter.

Nyere referencer tillægges mere vægt end ældre referencer. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af sammenlignelige arbejder, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante referencer.

Ansøger kan i prækvalifikationsansøgningen sammen med ESPD’et vedlægge referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med projektering og udførelse som angivet. Ansøger er dog ikke forpligtet hertil, men for det tilfælde, at der er mere end 4 egnede ansøgere, forbeholder Region Nordjylland sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 2 sammenholdt med udbudslovens § § 135-137, § § 140-143 og § § 144-145.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 6 referencer. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 6 først angivne referencer i anmodningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 6 nyeste (i tid), som Region Nordjylland vil lade indgå i bedømmelsen. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, men opgaver som er færdigudført vægtes højere.

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises til pkt. II.2.9) ovenfor og pkt. III.1.1) nedenfor angående fremgangsmåden ved ansøgning om prækvalifikation.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Region Nordjylland skal som ordregivende myndighed kræve, at ansøger benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal derfor ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger skal anvende det elektroniske ESPD, som kan udfyldes og indsendes direkte via iBinder. Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI.

Deltagelse i udbudsprocessen er udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 (ESPD del III, afsnit A eller B), er til stede.

Deltagelse i udbudsprocessen er ligeledes udelukket, hvis et af forholdene i udbudslovens § 136, er til stede (ESPD, del III, afsnit C).

For at godtgøre, at en eller flere af udelukkelsesgrundene nævnt i ESPD del III ikke er til stede, skal ansøger udfylde ESPD'et og medsende tilbuddet.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136 er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B (og dele af ESPD del III, afsnit C).

Ansøger gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at visse obligatoriske udelukkelsesgrunde i medfør af udbudslovens § 136 figurerer som frivillige udelukkelsesgrunde i ESPD’et del III, afsnit C).

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis ansøger befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 6 og nr. 7, som omfatter følgende situationer:

— RN kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventioner mv. (nr. 1).

— Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, tvangsakkord, hvis ansøgers/tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis ansøgers/tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller hvis ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren/tilbudsgiveren er hjemmehørende. (nr. 2)

— RN kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. (nr. 3)

— RN har tilstrækkeligt plausible indikationer til at konkludere, ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. (nr. 4)

— RN kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke regionens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt (nr. 6).

— Ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret (nr. 7).

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i disse frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 6 og nr. 7. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit C, jf. den relevante rubrik.

Ansøger skal være opmærksom på, at ESPD del III, afsnit D, ikke kræver udfyldelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 1a).

Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse og soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 4.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

- Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapitalens størrelse.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiveren vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger.

Ansøger/tilbudsgiver har også adgang til at henvise ordregiveren til selv at indhente dokumenter fra offentlige nationale databaser, fx www.cvr.dk jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

— at ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 600 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

— at ansøgers/tilbudsgivers soliditetsgrad har været mindst 15 % i 2 ud af de seneste 3 disponible regnskabsår.

— at ansøgers/tilbudsgiver egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

I medfør af udbudslovens § 144 kan ansøger/tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen tager Region Nordjylland forbehold om at kræve solidarisk hæftelse for OPP-kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, oplyse referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

Ansøger skal udfylde ESPD’et med:

a) Beskrivelse af kunden/bygherre, inkl. kontaktdata

b) Angivelse af opgavens omfang, herunder oplysning om anlægssum og/eller kontraktværdi

c) Angivelse af udførelsesperioden (start og slut)

d) Beskrivelse af ansøgers ydelser i forbindelse med referencen (rolle og funktion)

e) Beskrivelse af i hvilket omfang og hvordan de nedenfor under ”teknisk/faglig scoring” angivne udvælgelseskriterier er opfyldt ved den pågældende leverance.

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter, men opgaver som er færdigudført vægtes højere. Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer Region Nordjylland ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Region Nordjylland klart, hvis der findes oplysninger (referencer) til ESPD’et i et separat dokument. Ansøger er også velkommen til i ESPD’et blot at henvise til referencelisten og vedlægge denne som bilag.

Ansøger er dog ikke forpligtet hertil, men for det tilfælde, at der er mere end 4 egnede ansøgere, forbeholder Region Nordjylland sig under alle omstændigheder ret til at anmode ansøger om at fremlægge hele eller dele af den krævede dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 2 sammenholdt med udbudslovens § § 135-137, § § 140-143 og § § 144-145.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 6 referencer. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 6 først angivne referencer i anmodningen. Er referencerne ikke vedlagt i rækkefølge, vil det være de 6 nyeste (i tid), som Region Nordjylland vil lade indgå i bedømmelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke minimumskrav til ansøgers/tilbudsgivers tekniske/faglige formåen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at OPP-leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten vil omfatte sociale klausuler med CSR-krav, og om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om forberedende grunduddannelse m.v., som forpligter OPP-leverandøren. Herudover stilles der krav om sikkerhedsstillelse i byggefasen. OPP-leverandøren er endvidere forpligtet til at tegne all-risk forsikring i byggefasen og sædvanlig bygningsforsikring inkl. brand og storm forsikring i driftsfasen samt sædvanlig erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på 50 mio. DKK i byggefasen og 10 mio. DKK i driftsfasen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/08/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad pkt. I.3) Udbudsmaterialet er fuldt tilgængeligt og kan hentes her: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ufeeutdigz

For nærmere oplysninger om krav til aflevering af prækvalifikationsansøgning henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 2.4 og pkt. 5. Ansøger skal anvende den elektroniske xml-fil, som indgår i udbudsmaterialet som udbudsbetingelsernes appendiks 1.

Ad pkt. IV.2.4) Sprog:

Prækvalifikationsansøgningen (ESPD’et) skal være på dansk. Herudover gøres opmærksom på, at udbuddet som helhed gennemføres på dansk, og tilbuddet skal være på dansk. Ligesom spørgsmål/svar og rettelsesblade, referater mv. skal udarbejdes på dansk. Forhandlingsprocessen vil også blive gennemført primært på dansk.

Der afholdes informationsmøde hos Region Nordjylland, Nyt Aalborg Universitetshospital, projektafdelingen, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup, mandag den 20. august 2021 kl. 10.00-12.00. Der vil her blive givet en overordnet introduktion til den udbudte opgave. Informationsmødet vil foregå på dansk.

Tilmelding til informationsmødet sker via følgende e-mail:

nau@rn.dk

Ved tilmelding angives antal deltagere, navn, titel og virksomhed.

Region Nordjylland forbeholder sig at begrænse antallet af deltagere på vegne af den enkelte ansøger til maksimalt 3 deltagere pr. ansøger, såfremt dette er nødvendigt af pladsmæssige hensyn. Frist for tilmelding tirsdag, den 18. august 2021.

Eventuelt præsentationsmateriale vil ligeledes være på dansk og offentliggøres på Ibinder med det øvrige udbudsmateriale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kflu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klage på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2021