Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varer - 227012-2015

Vis forkortet udgave

01/07/2015    S124

Danmark-Ringkøbing: Wan-tjenester

2015/S 124-227012

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Ringkøbing-Skjern Kommune Service og Digitalisering
Postadresse: Ved Fjorden 6
By: Ringkøbing
Postnummer: 6950
Land: Danmark
Att: Hanne Hinge
Mailadresse: hanne.hinge@rksk.dk
Telefon: +45 99743530

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://permalink.mercell.com/51694873.aspx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://permalink.mercell.com/51694873.aspx

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/51694873.aspx

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/51694873.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/51694873.aspx

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
WAN infrastruktur til Ringkøbing-Skjern Kommune.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Ringkøbing-Skjern Kommune.

NUTS-kode DK041 Vestjylland

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Ringkøbing-Skjern Kommune efterspørger en netværksydelse til kommunens datakommunikation (WAN). Løsningen omfatter et netværk, der skal forbinde kommunens decentrale lokationer (administration, skoler, plejecentre, dagtilbud mm.) med kommunens centrale driftscenter. Løsningen skal udover data også bruges til bl.a. drift af kommunens IP-telefonianlæg. Endvidere udbydes internetforbindelse(r) og forbindelser til serviceudbydere, der terminers på kommunes driftscenter. WAN løsningen forventes at omfatte ca. 120 lokationer indenfor kommunes geografi og skal leveres med båndbredder på fra 100/100 Mbit/s til 1/1 Gbit/s, med mulighed for opgradering op til 10/10 Gbit/s. Der skal tilbydes redundans på enkelte forbindelser. Derudover efterspørger Ringkøbing-Skjern Kommune 200 internetforbindelser til etablering i kontraktperioden, som skal bruges til udvalgte hjemmearbejdspladser, telesundhedsløsninger, WiFi til turismeformål o.a.
Erhvervsudvikling: Samtidig efterspørger Ringkøbing-Skjern Kommune udbygning af NGA-infrastruktur til erhvervsfremme og regional udvikling i de dele af kommunen, hvor erhvervsliv og borgere i dag ikke har tilbud om højhastighedsforbindelser. Det gøres i overensstemmelse med Lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Dermed ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune at opnå, at erhvervsliv og borgere i disse områder hurtigst muligt får tilbudt højhastighedsforbindelser på 100/100 Mbit/s, med mulighed for opgradering på kommercielle vilkår. Ringkøbing-Skjern kommune har mulighed for at give støttemidler hertil på op til 70 000 000 DKK, hvilket forudsætter overholdelse af EU guidelines vedr. statsstøttemidler for hurtig udrulning af bredbånd 2013/C 25/01.
Procedure:
Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/51694873.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du gratis adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72720000 Wan-tjenester, 32430000 WAN

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Beskrivelse af disse optioner: Optioner vil blive beskrevet i udbudsmaterialet, og omfatter bl.a. på internetforbindelser og sort fiber., flytning og opgradering af forbindelser.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 96 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ingen.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet vedr. betalingsbetingelser. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelsen kan hentes på www.retsinfo.dk

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
En sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal hæfte solidarisk, og der skal udpeges en fælles sekretariatsfunktion, der er ansvarlig for kontakten til ordregiver. Ved en sammenslutning skal hæftelseserklæringen underskrives i svarskema jf. pkt. VI.3).
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Underskrevet tro og love-erklæring på, hvorvidt leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997. Skema 1 udskrives, udfyldes og uploades her. Skemaet findes på fanen Dokumenter.
Nøjagtig angivelse af virksomhedsoplysninger og CVR-nummer (selskabs- eller virksomhedsnummer for ansøgere, der ikke er hjemmehørende i Danmark). Skema 2 udskrives, udfyldes og uploades her. Skemaet findes på fanen Dokumenter.
Generel virksomhedsprofil samt oplysninger om ejerforhold. Skema 3 udskrives, udfyldes og uploades her. Skemaet findes på fanen Dokumenter. Hvis der bydes som konsortium skal skema 4 udskrives, udfyldes og uploades her. Skemaet findes på fanen Dokumenter.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Samlede omsætning Skema 5 udskrives, udfyldes og uploades her. Skemaet findes på fanen Dokumenter.
Omsætning indenfor det udbudte tjenesteydelsesområde, i de tre seneste disponible regnskabsår. Hvis den økonomiske aktør er etableret eller har startet sin virksomhed på et senere tidspunkt, vedlægges samme oplysninger for de seneste disponible regnskabsår, hvor tallene for denne omsætning foreligger. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, skal virksomheden godtgøre, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende. Ved sammenslutning af leverandører (et konsortium) skal oplysningerne om økonomisk formåen gives for hver enkelt leverandør. Skema 6 og 7 udskrives, udfyldes og uploades her. Skemaet findes på fanen Dokumenter.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en årlig omsætning på minimum 30 000 000 DKK indenfor det udbudte tjenesteydelsesområde i det senest disponible regnskabsår. Ved sammenslutning af leverandører (et konsortium) beregnes omsætningen som leverandørernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Oversigt over de betydeligste lignende leverancer af de udbudte tjenesteydelsesområder udført i løbet af de seneste tre år, afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed. Ansøgeren bedes for hver leverance beskrive omfanget af leverancen tillige med en kortfattet beskrivelse af, hvordan leverancen er implementeret, og hvilke serviceydelser, der er leveret sammen med leverancerne. Til alle leverancer ønskes oplyst en kontaktperson hos kunden til brug for eventuel kontrol af de afgivne oplysninger. Skema 8 og 12 udskrives, udfyldes og uploades her. Skemaet findes på fanen Dokumenter.
Beskrivelse af ansøgers virksomhed:
(1) redegørelse for ansøgers implementerings- og serviceorganisation, ansøger skal dokumentere erfaring indenfor projektledelse og kvalitetssikring
(2) redegørelse for ansøgers salgsorganisation rettet mod erhvervsliv og borgere, ansøger skal dokumentere kapacitet indenfor marketing og salg. Skema 9 og 10 udskrives, udfyldes og uploades her.
Skemaet findes på fanen Dokumenter.
Redegørelse for at ansøger råder over den fornødne viden og kompetence indenfor de udbudte tjenesteydelsesområder. Ansøger skal redegøre for antal medarbejdere, kompetenceniveau, certificeringer og geografisk placering indenfor de udbudte varer og serviceydelser. Skema 11 udskrives, udfyldes og uploades her. Skemaet findes på fanen Dokumenter.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, skal virksomheden godtgøre, at virksomheden råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, fx ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for virksomheden. Ved sammenslutning af leverandører (et konsortium) skal oplysningerne om referencer gives for hver enkelt leverandør.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ansøgere skal dokumentere at have foretaget samlede leverancer af tjenesteydelsesområder svarende til det udbudte. Ansøgere skal dokumentere, at de råder over den fornødne viden og kompetence inden for de udbudte tjenesteydelsesområder.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt antallet af ansøgere, der er i besiddelse af de krævede kvalifikationer, overstiger det antal ansøgere, som ordregiver agter at prækvalificere, vil ordregiver blandt disse ansøgere prækvalificere de ansøgere, der:
1) dokumenterer de bedste erfaringer med levering og implementering af ydelser svarende til det udbudte, jf. pkt. III.2.3).
2) har den største omsætning inden for det udbudte tjenesteydelsesområde, jf. pkt. III.2.2).
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
17.8.2015 - 10:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3)Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.6.2015