Leveringen - 227059-2019

16/05/2019    S94    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jarosław: Dieselolie

2019/S 094-227059

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu
18028787800000
ul. Zamkowa 1 (sekretariat)
Jarosław
37-500
Polen
Contactpersoon: Władysław Gruba
Telefoon: +48 166214383
E-mail: mzk.jaroslaw@interia.pl
Fax: +48 166214383
NUTS-code: PL822

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzk-jarosław.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: lokalny transport zbiorowy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa paliwa

Referentienummer: 1/ZP/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 do siedziby zamawiającego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL822
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejsce dostaw: MZK Sp. z o.o w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Zamkowa 1, Polska.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 do siedziby zamawiającego. Olej napędowy będący przedmiotem dostawy musi spełniać wymagania jakościowe, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), przy czym dostarczany olej napędowy musi być zgodny w dniu dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Benzyna bezołowiowa 95 będąca przedmiotem dostawy musi spełniać wymagania jakościowe, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), przy czym dostarczana benzyna musi być zgodna w dniu dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wielkość zamówienia: olej napędowy – nie więcej niż 320 000 litrów; benzyna bezołowiowa 95 – nie więcej niż 120 000 litrów.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-164538
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Sukcesywna dostawa paliwa

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Do sekcji V: Postępowanie zostało unieważnione.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / 224587803

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2019