Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 227077-2014

Vis forkortet udgave

05/07/2014    S127

Danmark-København: Vagttjenester

2014/S 127-227077

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Københavns Erhvervsakademi
Postadresse: Guldbergsgade 29N
By: København N
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontaktperson: Københavns Erhvervsakademi
Att: Charlotte Junker
Mailadresse: cj@kea.dk
Telefon: +45 40122533
Fax: +45 46460099

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.kea.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: ServiceConsult
Postadresse: Klempegårdsvej 40, Nr Dalby
By: Borup
Postnummer: 4140
Land: Danmark
Att: Finn Buch Petersen
Mailadresse: info@serviceconsult.dk
Telefon: +45 26732385
Internetadresse: www.serviceconsult.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Service Consult
Postadresse: Klempegårdsvej 40, Nr Dalby
By: Borup
Postnummer: 4140
Land: Danmark
Mailadresse: info@serviceconsult.dk
Telefon: +45 26732385
Internetadresse: www.serviceconsult.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Service Consult
Postadresse: Klempegårdsvej 40
By: Borup
Postnummer: 4140
Land: Danmark
Mailadresse: info@serviceconsult.dk
Telefon: +45 56822385
Internetadresse: www.serviceconsult.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Andet: Selvejende institution
I.3)Hovedaktivitet
Uddannelse
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Vagt Service ved Københavns Erhvervsakademis lokaliteter.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 23: Efterforsknings- og sikkerhedstjenester, undtagen sikkerhedstransport
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Københavns Erhvervsakademis lokaliteter i Storkøbenhavn.

NUTS-kode DK011 Byen København

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Udførelse og vagt og sikring af ordregivers lokaliteter.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79713000 Vagttjenester

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 1 700 000 og 2 500 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Udførelse af ekstra- og tilkaldevagt i henhold til udbudsmaterialets kravspecifikation.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.10.2014. Færdiggørelse 30.9.2018

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vindende tilbudsgiver skal stille en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 10 % af det første års forventede kontraktsum. Anfordringsgarantien skal henstå med det fulde beløb indtil tre måneder efter delaftalens udløb (inkl. eventuel optionsbenyttelse), medmindre Københavns Erhvervsakademi forinden har gjort krav gældende under garantien.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fakturering skal ske ved fremsendelse af elektronisk faktura, f.eks. via Nem Handel, jf. lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger med senere ændringer, via EAN-nr., og skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011. Yderligere oplysninger om elektronisk faktura findes på VIRK.dk.
Faktura kan tidligst fremsendes, når der er sket korrekt levering i henhold til den bestilling, fakturaen vedrører.
Betalingsfristen er 30 kalenderdage efter modtagelse af korrekt udstedt faktura.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis flere virksomheder i forening (sammenslutning/konsortium) tildeles kontrakten, hæfter de pågældende virksomheder solidarisk for kontraktens opfyldelse over for ordregiver. Virksomhederne skal udpege en fælles befuldmægtiget, som har bemyndigelse til at træffe bindende aftaler på konsortiets vegne.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Vindende tilbudsgiver skal ved udførelse af opgaven og for ydelser omfattet heraf, iagttage ILO konventionerne 29, 105, 100, 111, C138,182, 87, 98,135, 26, 131, 1, 30,155 og 94
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Fuldstændigt navn/firmanavn, CVR-nr. (hvor haves), adresse, telefonnummer, kontaktperson og e-mailadresse på kontaktperson (anføres på tilbudslisten).
2. Kort præsentation af tilbudsgivers virksomhed, herunder gerne ejerforhold, virksomhedstype, virksomhedens primære arbejdsområde og beskrivelse af virksomhedens organisation.
3. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i henhold til artikel 45, stk. 1 og artikel 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f i Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Tilbudsgivere, som er omfattet af en af situationerne i artikel 45, stk. 1 eller 45, stk. 2 vil blive udelukket.
4. Tro- og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000,00 DKK.
5. Dokumentation for tilbudsgivers gældende erhvervsansvarsforsikring. Dokumentation skal vedlægges i form af kopi af forsikringspolice eller forsikringscertifikat, hvoraf det skal fremgå, at forsikringen har en dækning på minimum 10 000 000 DKK pr. år.
Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (= konsortium) skal de ovenfor nævnte oplysninger og dokumenter gives for hver deltager i konsortiet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Tilbudsgivers årsregnskaber for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår.
Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. virksomheder i samme koncern som tilbudsgiver) skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for rammeaftalens udførelse.
En tilbudsgiver, som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen skal — foruden sine egne årsregnskaber for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår — fremlægge (a) dokumentation for, at de pågældende enheder/virksomheder har afgivet et juridisk bindende tilsagn om at ville stille økonomiske ressourcer til rådighed for tilbudsgiver til brug for udførelsen af den udbudte opgave og (b) den/de pågældende enheders årsregnskaber fra hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Tilbuddet skal som minimum vedlægges dokumentation for:
A. At tilbudsgivers årsregnskaber fra de seneste tre afsluttede regnskabsår samlet udviser et positivt nettoresultat efter skat.
B. At påtegningen fra ekstern registreret eller statsautoriseret revisor på tilbudsgivers seneste afsluttede regnskabsår ikke indeholder forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift eller påpeger forhold for regnskabsaflæggelse, der strider mod gældende regnskabsregler.
C. At tilbudsgivers gennemsnitlige, årlige omsætning i de sidste tre afsluttede regnskabsår mindst svarer til to gange den anslåede årlige kontraktsum. Tilbudsgiver skal ved beregningen tage udgangspunkt i de anslåede årlige kontraktsummer for aftalen, som er oplyst i udbudsbekendtgørelsen.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbuddet skal vedlægges:
1. En referenceliste med angivelse af de betydeligste lignende opgaver som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år.
Referencelisten bør indeholde oplysning om:
a) kundenavn
b) kontaktperson med kontaktdata
c) kontraktperiode og
d) kontraktsum.
KEA forbeholder sig at kontakte en eller flere af de oplyste kontaktpersoner.
2. En beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med varetagelse af Vagt Service.
3. Oplysning om tilbudsgivers gennemsnitlige antal og med Vagt Service beskæftigede fordelt på ledere og vagtpersonale for hvert af de seneste 3 regnskabsår.
Ved sammenslutninger af tilbudsgiver (= konsortium) skal de under punkt 1-3 nævnte oplysninger og dokumenter gives for hver deltager i konsortiet.
Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen (underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som tilbudsgiver) skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for rammeaftalens opfyldelse.
Tilbudsgivere, som ønsker at basere sig på andre enheders tekniske formåen skal – foruden oplysningerne (1) til (3), se ovenfor - i tilbuddet (a) klart identificere de(n) virksomhed(er), hvis ressourcer, tilbudsgiver råder over og (b) vedlægge en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet i den udstrækning, tilbudsgiver ønsker at basere sig herpå (kan f.eks. ske ved at vedlægge oplysningerne (1) til (3) for de pågældende enheder/virksomheder).
Derudover skal tilbuddet (c) indeholde dokumentation for, at tilbudsgiver kan råde over den/de pågældende enheders (underleverandørers) tekniske ressourcer. Dette kan eksempelvis ske ved, at fremlægge en erklæring fra de pågældende enheder/virksomheder om, at de stiller tekniske ressourcer til rådighed for tilbudsgiver.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
20.8.2014 - 18:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
til: 31.10.2014
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 20.8.2014 - 16:00
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Opgaven forventes genudbudt i løbet af 2017 eller 2018.
VI.3)Yderligere oplysninger
1. Tilbud skal fremsendes/afleveres i tre identiske »hardcopy« eksemplarer til Service Consult jf. pkt. I.1).
2. Hvis tilbuddene ønskes afleveret med henblik på udstedelse af kvittering for modtagelse, skal der forinden aflevering være indgået aftale med Service Consult om dato og tidspunkt for afleveringen.
3. Der kan efter en nærmere fastlagt beskrivelse i udbudsmaterialet gennemføres bygningsgennemgange den 5. og 6. august efter nærmere oplysning herom.

4. Interesserede virksomheder skal via mail anmelde deres interesse til Service Consult, att. Finn Buch Petersen på e-mail: info@serviceconsult.dk Ved denne henvendelse vil der til afsenderen blive mailet udbudsmateriale og lokaledata til brug for tilbudsafgivelse. Herunder vil det blive nærmere oplyst, hvilke lokaliteter og ydelser der indgår i aftalen.

5. Eventuelle spørgsmål og svar til udbuddet, vil løbende blive fremsendt til den e-mail afsender, der har tilkendegivet interesse.
6. Virksomhederne anmodes om, at fremsende eventuelle spørgsmål til udbuddet senest den 8.8.2014.

7. Alle henvendelser fra tjenesteydere skal ske via mail til Service Consult, att. Finn Buch Petersen på e-mail: info@serviceconsult.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@ebst.dk
Telefon: +45 33307700
Fax: +45 33307600
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Reglerne om indgivelse af klage følger af lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2599
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.7.2014