Lieferungen - 227096-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Chełm: Funktelefone

2019/S 094-227096

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
Chełm
22-100
Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Szarpak
Telefon: +48 825685224
E-Mail: zamowienia.nosg@strazgraniczna.pl
Fax: +48 825685708
NUTS-Code: PL81

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR

Referenznummer der Bekanntmachung: 12/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32236000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego - Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie w ilościach wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 4A – 4C do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na niżej wymienione części:

Część I – dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG - 4 kpl.- Projekt Nr PBU1/0062/16;

Część II – dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG - 22 kpl. - Projekt Nr PBU1/0206/16;

Część III – dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG - 38 kpl. - Projekt Nr PBU1/0239/16;

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG - 4 kpl. - Projekt Nr PBU1/0062/16

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32236000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR - 4 kpl. - Projekt Nr PBU1/0062/16 do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2. Dostawa urządzeń łączności radiowej VHF powinna być w pełni spójna i kompatybilna z systemem cyfrowej łączności radiowej Radioconnect NOSG wdrożonym w Nadbużańskim OSG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt Nr PBU1/0062/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dostawę cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG w Chełmie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG - 22 kpl. - Projekt Nr PBU1/0206/16

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32236000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR - 22 kpl. - Projekt Nr PBU1/0206/16 do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2. Dostawa urządzeń łączności radiowej VHF powinna być w pełni spójna i kompatybilna z systemem cyfrowej łączności radiowej Radioconnect NOSG wdrożonym w Nadbużańskim OSG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt Nr PBU1/0206/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dostawę cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG w Chełmie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG - 38 kpl. - Projekt Nr PBU1/0239/16

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32236000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR - 38 kpl. - Projekt Nr PBU1/0239/16 do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, 22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2. Dostawa urządzeń łączności radiowej VHF powinna być w pełni spójna i kompatybilna z systemem cyfrowej łączności radiowej Radioconnect NOSG wdrożonym w Nadbużańskim OSG.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt Nr PBU1/0239/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dostawę cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG w Chełmie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 053-121407
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12/19
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG - 4 kpl. - Projekt Nr PBU1/0062/16

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG -22 kpl. - Projekt Nr PBU1/0206/16

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa cyfrowych radiotelefonów przenośnych DMR do NOSG -38 kpl. - Projekt Nr PBU1/0239/16

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7 ustawy. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 3 pkt 2 lit. a i b:

A - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

B – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1, 5, 6, 7 Wykonawca składa wyłącznie w postaci elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. Dyrektywy 2014/24/UE oraz 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.

Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), art. 13 ust. 1 i 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587800
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga do sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie określonym zgodnie z art. 182 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu w trybie i na zasadach określonych w Dziale VI Rozdział 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587800
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2019