Suministros - 227159-2019

16/05/2019    S94

Polonia-Olsztyn: Servicios de contratación

2019/S 094-227159

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 073-172226)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Número de identificación fiscal: 138/2019/PN/DZP
Dirección postal: ul. Oczapowskiego 2
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-719
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 312, 10-719 Olsztyn
Correo electrónico: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl
Teléfono: +48 895245239
Fax: +48 895233472
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uwm.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie

Número de referencia: 138/2019/PN/DZP
II.1.2)Código CPV principal
79600000 Servicios de contratación
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Zamawiający jest zainteresowany dokonaniem rekrutacji dla studentów z obszaru Danii, Islandii, Finlandii oraz Szwecji.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 79600000 – 0 Usługi rekrutacyjne.

4. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 073-172226

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

2. W zakresie kwalifikacji zawodowych, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialną za świadczenie usług oraz posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia która uczestniczyła w realizacji usługi polegającej na zrekrutowaniu min. 40 studentów obcokrajowców, na uczelnię wyższą /instytucję szkolnictwa wyższego, w okresie ostatnich 3 lat przed otwarciem ofert.

Léase:

2.2. w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy Pzp Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialną za świadczenie usług oraz posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia która uczestniczyła w realizacji usługi polegającej na zrekrutowaniu studentów obcokrajowców, na uczelnię wyższą /instytucję szkolnictwa wyższego, w okresie ostatnich 3 lat przed otwarciem ofert.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 15/05/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/05/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 15/05/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 30/05/2019
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: