Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

Hay algunos errores que afectan a la manera en la que se muestran los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, le rogamos consulte nuestra página sobre este tema si desea obtener más información y orientación.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Suministros - 227159-2019

16/05/2019    S94

Polonia-Olsztyn: Servicios de contratación

2019/S 094-227159

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 073-172226)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Número de identificación fiscal: 138/2019/PN/DZP
Dirección postal: ul. Oczapowskiego 2
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-719
País: Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 312, 10-719 Olsztyn
Correo electrónico: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl
Teléfono: +48 895245239
Fax: +48 895233472
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uwm.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie

Número de referencia: 138/2019/PN/DZP
II.1.2)Código CPV principal
79600000 Servicios de contratación
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Zamawiający jest zainteresowany dokonaniem rekrutacji dla studentów z obszaru Danii, Islandii, Finlandii oraz Szwecji.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 79600000 – 0 Usługi rekrutacyjne.

4. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 073-172226

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

2. W zakresie kwalifikacji zawodowych, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialną za świadczenie usług oraz posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia która uczestniczyła w realizacji usługi polegającej na zrekrutowaniu min. 40 studentów obcokrajowców, na uczelnię wyższą /instytucję szkolnictwa wyższego, w okresie ostatnich 3 lat przed otwarciem ofert.

Léase:

2.2. w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy Pzp Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialną za świadczenie usług oraz posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia która uczestniczyła w realizacji usługi polegającej na zrekrutowaniu studentów obcokrajowców, na uczelnię wyższą /instytucję szkolnictwa wyższego, w okresie ostatnich 3 lat przed otwarciem ofert.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 15/05/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 30/05/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 15/05/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 30/05/2019
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: