Suministros - 227159-2019

16/05/2019    S94

Polska-Olsztyn: Usługi rekrutacyjne

2019/S 094-227159

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 073-172226)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 138/2019/PN/DZP
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 312, 10-719 Olsztyn
E-mail: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245239
Faks: +48 895233472
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwm.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa rekrutacji studentów obcokrajowców na 6-letnie studia na kierunku lekarskim z tokiem nauczania w języku angielskim na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM w Olsztynie

Numer referencyjny: 138/2019/PN/DZP
II.1.2)Główny kod CPV
79600000 Usługi rekrutacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Zamawiający jest zainteresowany dokonaniem rekrutacji dla studentów z obszaru Danii, Islandii, Finlandii oraz Szwecji.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 79600000 – 0 Usługi rekrutacyjne.

4. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 073-172226

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

2. W zakresie kwalifikacji zawodowych, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialną za świadczenie usług oraz posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia która uczestniczyła w realizacji usługi polegającej na zrekrutowaniu min. 40 studentów obcokrajowców, na uczelnię wyższą /instytucję szkolnictwa wyższego, w okresie ostatnich 3 lat przed otwarciem ofert.

Powinno być:

2.2. w zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy Pzp Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialną za świadczenie usług oraz posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia która uczestniczyła w realizacji usługi polegającej na zrekrutowaniu studentów obcokrajowców, na uczelnię wyższą /instytucję szkolnictwa wyższego, w okresie ostatnich 3 lat przed otwarciem ofert.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: