Leveringen - 227187-2019

16/05/2019    S94    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Kamień: Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden

2019/S 094-227187

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 075-177420)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Kamień
Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15
Kamień
22-113
Polen
Contactpersoon: Grzegorz Mysiak, Krzysztof Sereda
Telefoon: +48 825671455
E-mail: sekretariat@kamien.gmina.pl
Fax: +48 825671571
NUTS-code: PL812

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ugkamien.bip.lubelskie.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kamień

Referentienummer: ZP.271.OZE.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kamień w ramach projektu „Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kamień”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-177420

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: