Servizi - 227280-2018

Mostra versione ridotta

Il presente avviso è stato annullato da:  229816-2018
26/05/2018    S99

Danimarca-Vejle: Servizi di trasporto di rifiuti

2018/S 099-227280

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Vejle Kommune
Indirizzo postale: Vestre Engvej 70
Città: Vejle
Codice postale: 7100
Paese: Danimarca
Persona di contatto: AffaldGenbrug, Vejle Kommune
All'attenzione di: Lars Bracht Andersen
Posta elettronica: lbran@vejle.dk
Telefono: +45 76812823
Fax: +45 76812801

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.vejle.dk

Accesso elettronico alle informazioni: http://www.vejle.dk/udbud

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3)Principali settori di attività
Ambiente
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Indsamling og transport af dagrenovation/farligt affald og genanvendeligt affald/farligt affald
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Vejle Kommune

Codice NUTS DK032 Sydjylland

II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Vejle Kommune har indsamlingsordninger for dagrenovation/dagrenovationslignende affald, genanvendeligt affald i form metal, plast, papir og karton samt farligt affald. Nærværende udbud omfatter hustandsindsamling og transport af disse fraktioner. Private husstande samt kommunale institutioner har benyttelsespligt på samtlige ordninger. Der er særlige ordninger for sommerhusområder og kolonihaver, som ligeledes er omfattet af nærværende udbud. Der indsamles desuden dagrenovationslignende affald fra erhvervsvirksomheder, der tilmelder sig denne ordning.
Data om antal husstande/indbyggere i kommunen, fordeling af forskellige beholder typer, antal tømninger mv. fremgår af udbudsmaterialet.
Ordningen for dagrenovation indbærer kildesortering hos borgerne i fraktionerne organisk affald og restaffald. Dagrenovationen opsamles enten i 2-delte beholdere eller i hver sin beholder.
Ordningen for genanvendeligt affald indebærer kildesortering hos borgerne i fraktionerne metal/plast samt papir/karton. Fraktionerne opsamles enten i 2-delte beholdere eller i hver sin beholder.
Ordningen for farligt affald består i en rød kasse med en volumen på 21 liter, som borgerne kan sætte frem til afhentning sammen med enten dagrenovationsbeholderen eller beholderen til genanvendeligt affald. Ved afhentning af en rød kasse, erstattes den fyldte kasse med en tom kasse, som renovatøren medbringer på renovationsbilen.
Tilbudsgivere opfordres til at gøre sig bekendt med Vejle Kommunes regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald for at få det bedst mulige indblik i kommunens affaldsordninger.
Den vindende tilbudsgiver er forpligtet til at overtage de købte og leasede biler, som anvendes til indsamling af affald i Vejle Kommune under de nugældende kontrakter. Køretøjerne er for en dels vedkommende leaset, mens den resterende del er ejet af den nuværende renovatør. En liste over de omfattede køretøjer samt en nærmere beskrivelse af virksomhedsoverdragelsen fremgår af udbudsmaterialet. Det skal her bemærkes, at virksomhedsoverdragelsen af køretøjer bl.a. omfatter gasdrevne renovationsbiler, og at der i hele kontraktperioden er pligt til at køre med mindst 12 aktive gasbiler. Det vil være muligt at overtage den nuværende renovatørs aftale med NGF Nature Energy, som har opstillet et tankningsanlæg på Stiftsvej 1, Vejle, til de af køretøjerne der kører på gas. Der er fra NGF Nature Energy’s side givet samtykke til ny tredjeparts indtræden i aftalen.
Der vil være mulighed for at besigtige indsamlingskøretøjerne. Besigtigelse vil finde sted torsdag den 14. juni kl 19:00-21:30 og lørdag den 16.6.2018 i tidsrummet fra kl 10:00 til kl 12:00. Besigtigelsen foretages både en hverdag (torsdag) og en lørdag, og det står tilbudsgiver frit for, at benytte sig af en eller begge bestigelses datoer. Besigtigelsen vil foregå på den nuværende renovatørs plads beliggende på Stiftsvej 1, 7100 Vejle.
Den vindende tilbudsgiver er forpligtet til at overtage de medarbejdere, der på overtagelsestidspunktet er beskæftiget med indsamlingsopgaverne i Vejle Kommune. Den vindende tilbudsgiver overtager i den forbindelse de rettigheder og pligter, som bestod på overtagelsestidspunktet, i forhold til de overtagne medarbejdere. En liste over de medlemmer, der virksomhedsoverdrages, samt en nærmere beskrivelse af virksomhedsoverdragelsen følger af udbudsmaterialet.
AffaldGenbrugs nuværende renovatør har et lejemål beliggende Stiftsvej 1, 7100 Vejle, hvorfra den daglige drift af indsamling for Vejle Kommune har fundet sted. Tilbudsgiver har ret til at indtræde som ny lejer i dette lejemål, forudsat, at den nuværende renovatør frigøres for sine forpligtelser i forhold til lejemålet. Der vil være mulighed for besigtigelse af lokaler i samme tidsrum som nævnt ovenfor vedr. besigtigelse af køretøjer. Tilbudsgivere opfordres til at benytte sig af denne mulighed.
Vejle Kommune forudsætter, at tilbudsgiverne overholder en række mindstekrav til kvalitet, service, miljø og arbejdsmiljø. Disse krav er udspecificeret i udbudsmaterialet.
Den nærmere beskrivelse af opgavernes omfang og Vejle Kommunes krav til udførelsen og til den kommende renovatør i det hele taget følger af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres til gøre sig indgående bekendt med udbudsmaterialet inkl. bilag og til at stille evt. spørgsmål, således at disse kan besvares inden for svarfristen i udbudsperioden.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

90512000 Servizi di trasporto di rifiuti, 90511200 Servizi di raccolta di rifiuti domestici, 90511400 Servizi di raccolta della carta

II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Aktuelt antal årlige tømninger (kan ændre sig i kontraktperioden):
Restaffald/organisk affald i rumdelt beholder (ugetømning): 1 187 576.
Restaffald/organisk affald i rumdelt beholder (14-dages-tømning): 303 368.
Restaffald i enkeltbeholder (ugetømning): 123 604.
Restaffald i enkeltbeholder (14-dages-tømning): 3 354.
Organisk affald i enkeltbeholder (ugetømning): 68 848.
Organisk affald i enkeltbeholder (14-dages-tømning): 1 430.
Papir/karton samt metal/plast i rumdelt beholder: 437 561.
Papir/karton i enkeltbeholder: 18 876.
Metal/plast i enkeltbeholder: 19 071.
Tømningsantallet er udspecificeret på beholderstørrelse i udbudsmaterialet.
For så vidt angår indsamlingen af farligt affald blev der i 2017 ombyttet ca. 17 000 røde kasser med farligt affald.
II.2.2)Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Kontraktforlængelse.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 2
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.11.2018. conclusione 31.10.2022

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Vindende tilbudsgiver skal stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti på et beløb svarende til 15 procent af den samlede, årlige kontraktsum. Tilbudsgiver afholder samtlige omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelsen.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
I henhold til LBK nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af 26.3.2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder, skal alle fakturaer/kreditnota gebyrfrit fremsendes elektronisk.
Alle fakturaer og kreditnotaer til Vejle Kommune skal fremsendes i OIOUBL-format. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Hvis tilbud afgives af et konsortium, skal oplysningerne gives for alle konsortiedeltagerne. Vurderingen af omsætning, egenkapital og soliditetsgrad vil i givet fald ske ved at se på den samlede omsætning og egenkapital for alle konsortiedeltagerne og de samlede aktiver for alle konsortiedeltagerne. Hvis der bydes som konsortium, hæfter de deltagende virksomheder solidarisk og direkte over for Vejle Kommune i alle forhold, der kan henføres til kontrakten.
Hvis tilbud afgives af et konsortium, skal der vedlægges særskilte udfyldte e-ESPD-formularer for alle konsortiedeltagerne. Vejle Kommune understreger, at deltagerne i et konsortium i forbindelse med kontraktens udførelse vil hæfte solidarisk og direkte over for Vejle Kommune. Deltagerne i konsortiet skal udfylde en konsortieerklæring som bevis for, at deltagerne byder som konsortium og forpligter sig til at hæfte solidarisk over for Vejle Kommune. Et eksempel på konsortieerklæring findes i udbudsmaterialet.
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I forbindelse med deltagelsen bedes følgende felter af e-ESPD-formularen udfyldt:
- Del II:
- - afsnit A - Oplysninger om den økonomiske aktør (dog ikke afsnittene om reserverede kontrakter og delkontrakter);
- - afsnit B - Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter;
- - afsnit C - Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.
- -Del III:
- - afsnit A - Grunde vedrørende straffedomme;
- - afsnit B - Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger;
- - afsnit C - Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.
- Del IV:
- - afsnit B – Økonomisk og finansiel formåen (det er ikke tilstrækkeligt at udfylde afsnit α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier);
- - afsnit C – Teknisk og faglig formåen (det er ikke tilstrækkeligt at udfylde afsnit α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier) (udfyldelsen af dette afsnit kan undlades, hvis der i stedet vedlægges referenceblad og/eller -liste over ud-ørte opgaver, jf. nærmere nedenfor afsnit 2.15.2.2).
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ved udfyldelse af e-ESPD-formularen oplyses omsætning, egenkapital og aktiver for hvert af de seneste 3 reviderede og godkendte regnskabsår i del IV, afsnit B. Det er ikke tilstrækkeligt at udfylde afsnit α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier.
Det skal i tilbuddet oplyses, hvis der siden seneste reviderede og godkendte regnskabsår er sket væsentlige ændringer, der påvirker virksomhedens omsætning, egen-kapital og/eller soliditetsgrad. I sådanne tilfælde kan Vejle Kommune efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse være berettiget og forpligtet til at inddrage oplysningen i vurderingen og eventuelt afvise tilbudsgiveren på det grundlag.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Det er et mindstekrav for deltagelse, at tilbudsgiveren i hvert af de seneste 3 reviderede og godkendte regnskabsår har haft en:
- Omsætning på minimum 200 000 000 DKK,
- Egenkapital på minimum 50 000 000 DKKog,
- Soliditetsgrad på minimum 20%.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ved udfyldelse af e-ESPD-formularen oplyses mindst 2 referencer, der opfylder ovennævnte krav, i del IV, afsnit C. Det er ikke tilstrækkeligt at udfylde afsnit α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier. Følgende oplysninger skal angives:
- Kommune/affaldsselskab (kunden),
- Opgaven/kontraktens formål, dvs. f.eks. husstandsindsamling,
- Kontraktperiode og kontraktværdi,
- Kontaktperson med telefonnummer og e-mailadresse.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Det er et mindstekrav for deltagelse, at tilbudsgiveren har fungeret som renovatør på mindst 2 lignende opgave/kontrakt med indsamling af affald de seneste 3 kalenderår. Ved lignende opgave/kontrakt forstås i dette udbud en opgave/kontrakt vedrørende indsamling af affald, hvor opgaven/kontrakten er af en tilsvarende størrelse. Til opfyldelse af mindstekrav kan inddrages både indsamling af affald fra husstand og/eller erhverv.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
88.12.00-G01-1-18
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 28.6.2018 - 12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.6.2018 - 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
danese.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 28.6.2018
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: no

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari
Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Frem til dagen før tilbudsfristen kan tilbudsgiver besigtige nuværende aflæsseforhold på Genbrugsterminalen i Vejle. For besigtigelse kontaktes Lars Bracht Andersen pr. e-mail: lbran@vejle.dk

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til AffaldGenbrug, Vejle Kommune, pr. e-mail: lbran@vejle.dk med emnet: "Spørgsmål - EU udbud 2018 – Indsamling af dagrenovation, genanvendeligt affald og farligt affald”.

Alle spørgsmål, der fremsendes senest 14 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret.
Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på Vejle Kommunes hjemmeside på adressen www.vejle.dk/udbud under det aktuelle udbud.

AffaldGenbrug er opmærksom på, at anvendelse af e-ESPD-formularen stadig kan være ny for visse tilbudsgivere. Derfor fremgår det også som en art læse- og udfyldningsvejledning nedenfor, hvilke afsnit, der forventes udfyldt i e-ESPD-formularen. Der opfordres til at stille spørgsmål, såfremt der opstår tvivl om udfyldelsen. I øvrigt opfordres tilbudsgivere til at læse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om elektronisk udfyldelse af formularen. Vejledningen er tilgængelig på http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud
Indirizzo postale: Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17
Città: København Ø
Codice postale: 2100
Paese: Danimarca
Telefono: +45 35291000
Indirizzo internet: www.klfu.dk

VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
Indirizzo internet: www.kfst.dk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
23.5.2018