Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Servizi - 227280-2018

Mostra versione ridotta

Il presente avviso è stato annullato da:  229816-2018
26/05/2018    S99

Danmark-Vejle: Transport af affald

2018/S 099-227280

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Vejle Kommune
Postadresse: Vestre Engvej 70
By: Vejle
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: AffaldGenbrug, Vejle Kommune
Att: Lars Bracht Andersen
Mailadresse: lbran@vejle.dk
Telefon: +45 76812823
Fax: +45 76812801

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vejle.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.vejle.dk/udbud

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3)Hovedaktivitet
Miljø
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Indsamling og transport af dagrenovation/farligt affald og genanvendeligt affald/farligt affald
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Vejle Kommune

NUTS-kode DK032 Sydjylland

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Vejle Kommune har indsamlingsordninger for dagrenovation/dagrenovationslignende affald, genanvendeligt affald i form metal, plast, papir og karton samt farligt affald. Nærværende udbud omfatter hustandsindsamling og transport af disse fraktioner. Private husstande samt kommunale institutioner har benyttelsespligt på samtlige ordninger. Der er særlige ordninger for sommerhusområder og kolonihaver, som ligeledes er omfattet af nærværende udbud. Der indsamles desuden dagrenovationslignende affald fra erhvervsvirksomheder, der tilmelder sig denne ordning.
Data om antal husstande/indbyggere i kommunen, fordeling af forskellige beholder typer, antal tømninger mv. fremgår af udbudsmaterialet.
Ordningen for dagrenovation indbærer kildesortering hos borgerne i fraktionerne organisk affald og restaffald. Dagrenovationen opsamles enten i 2-delte beholdere eller i hver sin beholder.
Ordningen for genanvendeligt affald indebærer kildesortering hos borgerne i fraktionerne metal/plast samt papir/karton. Fraktionerne opsamles enten i 2-delte beholdere eller i hver sin beholder.
Ordningen for farligt affald består i en rød kasse med en volumen på 21 liter, som borgerne kan sætte frem til afhentning sammen med enten dagrenovationsbeholderen eller beholderen til genanvendeligt affald. Ved afhentning af en rød kasse, erstattes den fyldte kasse med en tom kasse, som renovatøren medbringer på renovationsbilen.
Tilbudsgivere opfordres til at gøre sig bekendt med Vejle Kommunes regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald for at få det bedst mulige indblik i kommunens affaldsordninger.
Den vindende tilbudsgiver er forpligtet til at overtage de købte og leasede biler, som anvendes til indsamling af affald i Vejle Kommune under de nugældende kontrakter. Køretøjerne er for en dels vedkommende leaset, mens den resterende del er ejet af den nuværende renovatør. En liste over de omfattede køretøjer samt en nærmere beskrivelse af virksomhedsoverdragelsen fremgår af udbudsmaterialet. Det skal her bemærkes, at virksomhedsoverdragelsen af køretøjer bl.a. omfatter gasdrevne renovationsbiler, og at der i hele kontraktperioden er pligt til at køre med mindst 12 aktive gasbiler. Det vil være muligt at overtage den nuværende renovatørs aftale med NGF Nature Energy, som har opstillet et tankningsanlæg på Stiftsvej 1, Vejle, til de af køretøjerne der kører på gas. Der er fra NGF Nature Energy’s side givet samtykke til ny tredjeparts indtræden i aftalen.
Der vil være mulighed for at besigtige indsamlingskøretøjerne. Besigtigelse vil finde sted torsdag den 14. juni kl 19:00-21:30 og lørdag den 16.6.2018 i tidsrummet fra kl 10:00 til kl 12:00. Besigtigelsen foretages både en hverdag (torsdag) og en lørdag, og det står tilbudsgiver frit for, at benytte sig af en eller begge bestigelses datoer. Besigtigelsen vil foregå på den nuværende renovatørs plads beliggende på Stiftsvej 1, 7100 Vejle.
Den vindende tilbudsgiver er forpligtet til at overtage de medarbejdere, der på overtagelsestidspunktet er beskæftiget med indsamlingsopgaverne i Vejle Kommune. Den vindende tilbudsgiver overtager i den forbindelse de rettigheder og pligter, som bestod på overtagelsestidspunktet, i forhold til de overtagne medarbejdere. En liste over de medlemmer, der virksomhedsoverdrages, samt en nærmere beskrivelse af virksomhedsoverdragelsen følger af udbudsmaterialet.
AffaldGenbrugs nuværende renovatør har et lejemål beliggende Stiftsvej 1, 7100 Vejle, hvorfra den daglige drift af indsamling for Vejle Kommune har fundet sted. Tilbudsgiver har ret til at indtræde som ny lejer i dette lejemål, forudsat, at den nuværende renovatør frigøres for sine forpligtelser i forhold til lejemålet. Der vil være mulighed for besigtigelse af lokaler i samme tidsrum som nævnt ovenfor vedr. besigtigelse af køretøjer. Tilbudsgivere opfordres til at benytte sig af denne mulighed.
Vejle Kommune forudsætter, at tilbudsgiverne overholder en række mindstekrav til kvalitet, service, miljø og arbejdsmiljø. Disse krav er udspecificeret i udbudsmaterialet.
Den nærmere beskrivelse af opgavernes omfang og Vejle Kommunes krav til udførelsen og til den kommende renovatør i det hele taget følger af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres til gøre sig indgående bekendt med udbudsmaterialet inkl. bilag og til at stille evt. spørgsmål, således at disse kan besvares inden for svarfristen i udbudsperioden.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90512000 Transport af affald, 90511200 Indsamling af husholdningsaffald, 90511400 Indsamling af papir

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Aktuelt antal årlige tømninger (kan ændre sig i kontraktperioden):
Restaffald/organisk affald i rumdelt beholder (ugetømning): 1 187 576.
Restaffald/organisk affald i rumdelt beholder (14-dages-tømning): 303 368.
Restaffald i enkeltbeholder (ugetømning): 123 604.
Restaffald i enkeltbeholder (14-dages-tømning): 3 354.
Organisk affald i enkeltbeholder (ugetømning): 68 848.
Organisk affald i enkeltbeholder (14-dages-tømning): 1 430.
Papir/karton samt metal/plast i rumdelt beholder: 437 561.
Papir/karton i enkeltbeholder: 18 876.
Metal/plast i enkeltbeholder: 19 071.
Tømningsantallet er udspecificeret på beholderstørrelse i udbudsmaterialet.
For så vidt angår indsamlingen af farligt affald blev der i 2017 ombyttet ca. 17 000 røde kasser med farligt affald.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Kontraktforlængelse.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.11.2018. Færdiggørelse 31.10.2022

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vindende tilbudsgiver skal stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti på et beløb svarende til 15 procent af den samlede, årlige kontraktsum. Tilbudsgiver afholder samtlige omkostninger forbundet med sikkerhedsstillelsen.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
I henhold til LBK nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af 26.3.2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder, skal alle fakturaer/kreditnota gebyrfrit fremsendes elektronisk.
Alle fakturaer og kreditnotaer til Vejle Kommune skal fremsendes i OIOUBL-format. Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. det må ikke ligge i et vedhæftet dokument.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis tilbud afgives af et konsortium, skal oplysningerne gives for alle konsortiedeltagerne. Vurderingen af omsætning, egenkapital og soliditetsgrad vil i givet fald ske ved at se på den samlede omsætning og egenkapital for alle konsortiedeltagerne og de samlede aktiver for alle konsortiedeltagerne. Hvis der bydes som konsortium, hæfter de deltagende virksomheder solidarisk og direkte over for Vejle Kommune i alle forhold, der kan henføres til kontrakten.
Hvis tilbud afgives af et konsortium, skal der vedlægges særskilte udfyldte e-ESPD-formularer for alle konsortiedeltagerne. Vejle Kommune understreger, at deltagerne i et konsortium i forbindelse med kontraktens udførelse vil hæfte solidarisk og direkte over for Vejle Kommune. Deltagerne i konsortiet skal udfylde en konsortieerklæring som bevis for, at deltagerne byder som konsortium og forpligter sig til at hæfte solidarisk over for Vejle Kommune. Et eksempel på konsortieerklæring findes i udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: I forbindelse med deltagelsen bedes følgende felter af e-ESPD-formularen udfyldt:
- Del II:
- - afsnit A - Oplysninger om den økonomiske aktør (dog ikke afsnittene om reserverede kontrakter og delkontrakter);
- - afsnit B - Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter;
- - afsnit C - Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.
- -Del III:
- - afsnit A - Grunde vedrørende straffedomme;
- - afsnit B - Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger;
- - afsnit C - Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.
- Del IV:
- - afsnit B – Økonomisk og finansiel formåen (det er ikke tilstrækkeligt at udfylde afsnit α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier);
- - afsnit C – Teknisk og faglig formåen (det er ikke tilstrækkeligt at udfylde afsnit α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier) (udfyldelsen af dette afsnit kan undlades, hvis der i stedet vedlægges referenceblad og/eller -liste over ud-ørte opgaver, jf. nærmere nedenfor afsnit 2.15.2.2).
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ved udfyldelse af e-ESPD-formularen oplyses omsætning, egenkapital og aktiver for hvert af de seneste 3 reviderede og godkendte regnskabsår i del IV, afsnit B. Det er ikke tilstrækkeligt at udfylde afsnit α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier.
Det skal i tilbuddet oplyses, hvis der siden seneste reviderede og godkendte regnskabsår er sket væsentlige ændringer, der påvirker virksomhedens omsætning, egen-kapital og/eller soliditetsgrad. I sådanne tilfælde kan Vejle Kommune efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse være berettiget og forpligtet til at inddrage oplysningen i vurderingen og eventuelt afvise tilbudsgiveren på det grundlag.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Det er et mindstekrav for deltagelse, at tilbudsgiveren i hvert af de seneste 3 reviderede og godkendte regnskabsår har haft en:
- Omsætning på minimum 200 000 000 DKK,
- Egenkapital på minimum 50 000 000 DKKog,
- Soliditetsgrad på minimum 20%.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ved udfyldelse af e-ESPD-formularen oplyses mindst 2 referencer, der opfylder ovennævnte krav, i del IV, afsnit C. Det er ikke tilstrækkeligt at udfylde afsnit α: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier. Følgende oplysninger skal angives:
- Kommune/affaldsselskab (kunden),
- Opgaven/kontraktens formål, dvs. f.eks. husstandsindsamling,
- Kontraktperiode og kontraktværdi,
- Kontaktperson med telefonnummer og e-mailadresse.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Det er et mindstekrav for deltagelse, at tilbudsgiveren har fungeret som renovatør på mindst 2 lignende opgave/kontrakt med indsamling af affald de seneste 3 kalenderår. Ved lignende opgave/kontrakt forstås i dette udbud en opgave/kontrakt vedrørende indsamling af affald, hvor opgaven/kontrakten er af en tilsvarende størrelse. Til opfyldelse af mindstekrav kan inddrages både indsamling af affald fra husstand og/eller erhverv.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
88.12.00-G01-1-18
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 28.6.2018 - 12:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
28.6.2018 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 28.6.2018
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Frem til dagen før tilbudsfristen kan tilbudsgiver besigtige nuværende aflæsseforhold på Genbrugsterminalen i Vejle. For besigtigelse kontaktes Lars Bracht Andersen pr. e-mail: lbran@vejle.dk

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til AffaldGenbrug, Vejle Kommune, pr. e-mail: lbran@vejle.dk med emnet: "Spørgsmål - EU udbud 2018 – Indsamling af dagrenovation, genanvendeligt affald og farligt affald”.

Alle spørgsmål, der fremsendes senest 14 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret.
Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på Vejle Kommunes hjemmeside på adressen www.vejle.dk/udbud under det aktuelle udbud.

AffaldGenbrug er opmærksom på, at anvendelse af e-ESPD-formularen stadig kan være ny for visse tilbudsgivere. Derfor fremgår det også som en art læse- og udfyldningsvejledning nedenfor, hvilke afsnit, der forventes udfyldt i e-ESPD-formularen. Der opfordres til at stille spørgsmål, såfremt der opstår tvivl om udfyldelsen. I øvrigt opfordres tilbudsgivere til at læse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om elektronisk udfyldelse af formularen. Vejledningen er tilgængelig på http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23.5.2018