Dienstleistungen - 227282-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Kętrzyn: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2019/S 094-227282

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
Kętrzyn
11-400
Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
Telefon: +48 897520582
E-Mail: m.bepirszcz@miastoketrzyn.pl
Fax: +48 897520531
NUTS-Code: PL622

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.miastoketrzyn.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kętrzyn

Referenznummer der Bekanntmachung: SOO.271.08.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych w obszarze miasta Kętrzyn oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowanym i obsługiwanym przez wykonawcę usługi.

2. Szczegółowy zakres oraz zasady realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000
90511000
90511300
90512000
90511200
90513100
90533000
90514000
34928480
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622
Hauptort der Ausführung:

Kętrzyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych w obszarze miasta Kętrzyn oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowanym i obsługiwanym przez wykonawcę usługi.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w całym okresie realizacji zamówienia, odbiór i zagospodarowanie z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odpadów komunalnych, których ilość na mieszkańca odpowiada wskazanej w „Planie gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022”. Uwzględniając zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna i późniejszych jego zmian zadanie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów:

1) zmieszanych niesegregowanych zgromadzonych w pojemnikach,

2) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny na nieruchomościach zamieszkałych (lit. g)) oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (lit. a)-f)):

a) szkło,

b) papier,

c) opakowania z tworzyw sztucznych,

d) pozostałe zebrane selektywnie z wyjątkiem zielonych i biodegradowalnych,

e) odpady paleniskowe

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g) odpady komunalne ulegające biodegradacji.

Zamówienie obejmuje także organizację i obsługę stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie miasta Kętrzyna, czynnego w dni robocze, przez 14 godzin, w którym Wykonawca zapewni odbiór dowiezionych a powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów wymienionych w § 8 ust. 3 pkt 3-13 uchwały Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna:

1) zielone,

2) chemikalia (w szczególności: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje),

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) zużyte opony i tekstylia,

6) przeterminowane i częściowo wykorzystane leki.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych zgodnie z wymogami art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegółowy zakres oraz zasady realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego osobę/y, która/e będzie/będą wykonywać fizyczne czynności w zakresie realizacji zamówienia:

— czynności załadunku pojemników do pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpadów,

— kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia,

— czynności sortowania odpadów;

2) osoby wskazane w pkt. 1 winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań;

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 11/07/2019
Ende: 11/10/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert to:

— Kryterium I – cena – waga 60 %,

— Kryterium II – termin płatności faktury – waga 10 %

— Kryterium III – oferowana częstotliwość mycia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w okresie obowiązywania umowy

— waga 10 %

— Kryterium IV – oferowana częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie – waga 20 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Wykonawcy winni posiadać:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wszystkich kodów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w zw. w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach;

c) wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

d) zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

W przypadku oferty wspólnej Zamawiający żąda, aby ww. uprawnieniami wykazał się ten Wykonawca, który faktycznie będzie realizował tę część zamówienia, wobec której są one wymagane.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp.

3. Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp, od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt. 1-6,9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (.) Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, tj.

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Cd. Sekcja III.1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cd. sekcji III.1.1)

2) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016, poz. 1126 ze zm.).

1. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 750 000 PLN.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z zasobów innych podmiotów, jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował.

4) Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty, o którym mowa w ustępie poprzedzającym musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę),

b) kto jest podmiotem oddającym zasoby (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby),

c) nazwa zamówienia publicznego, przy realizacji którego zasoby będą udostępniane,

d) zakres udostępnianych zasobów:

— zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie potwierdzenia spełniania warunku określonego SIWZ (np. doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia)

— sytuacja finansowa lub ekonomiczna w zakresie potwierdzenia spełniania warunku określonego SIWZ (np. wysokość środków finansowych)

e) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia np. udostępnienie osób, udostępnienie koparki, udostępnienie środków finansowych, podwykonawstwo,

f) w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zdolności dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, informację, czy inne podmioty zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

g) zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (wskazanie czynności/rodzaj usług, jakie będzie realizował inny podmiot),

h) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (co najmniej na czas realizacji zamówienia).

6) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w punkcie poprzedzającym.

7) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

8) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9) Wykonawca, który powołuje się zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ tych podmiotów.

10) Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 3 miesięcy polegającą na: odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych w ilości nie mniejszej niż 1 200 Mg oraz przygotowaniu do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w łącznej ilości nie mniejszej niż 240 Mg.

b) Wykonawca będzie dysponował minimum niżej wskazanymi pojazdami:

— pojazdy specjalistyczne, przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i wyposażonych w system zbierający odcieki - 3 szt.,

— pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – 2 szt.,

— pojazdy przystosowane do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – 12 szt.,

— pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o poj. 110 l – 1 200 szt.,

— pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o poj. 1 100 l – 400 szt.,

— pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych o pojemności minimum 1,5 m3 – 1 100 szt.,

— pojemniki na odpady paleniskowe o pojemności 1,1 m3 – 135 szt.,

— pojemniki na odpady o pojemności 7-9 m3 - 35 szt.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 1 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem: wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty,

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich: kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób,

c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Poleganie Wykonawcy na potencjale innych podmiotów (art. 22 a ustawy Pzp):

1) Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z zasobów innych podmiotów, jest rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował.

4) Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty, o którym mowa w ustępie poprzedzającym musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby (nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę),

b) kto jest podmiotem oddającym zasoby (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby),

c) nazwa zamówienia publicznego, przy realizacji którego zasoby będą udostępniane,

d) zakres udostępnianych zasobów:

— zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie potwierdzenia spełniania warunku określonego SIWZ (np. doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia),

— sytuacja finansowa lub ekonomiczna w zakresie potwierdzenia spełniania warunku określonego SIWZ (np. wysokość środków finansowych),

e) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia np. udostępnienie osób, udostępnienie koparki, udostępnienie środków finansowych, podwykonawstwo,

f) w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zdolności dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, informację, czy inne podmioty zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

g) zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (wskazanie czynności/rodzaj usług, jakie będzie realizował inny podmiot),

h) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (co najmniej na czas realizacji zamówienia).

6) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w punkcie poprzedzającym.

7) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

8) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który powołuje się zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ tych podmiotów.

12) Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące zał. nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.6.2019 r. o godz. 10:30,

2) Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, POLSKA, pok. 108

3) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Jeśli oferta nie jest wycofana zostanie odszyfrowana. Jeżeli oferta została wycofana nie będzie możliwe jej otwarcie.

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia sesji otwarcia ofert w terminie późniejszym, w przypadku awarii, niedostępności sieci, problemów technicznych stwierdzonych podczas otwarcia ofert, jednakże otwarcie ofert winno nastąpić w dniu,w którym upływa termin otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Sierpień 2019

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN które należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 19.6.2019 r. do godz. 10:00,

2. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana podpisem elektronicznym przez przedstawiciela Gwaranta. Wadium w postaci dokumentu elektr. musi być przekazane za pośrednictwem środków komunikacji elektr.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.

3. Zamawiający zastosuje w postępowaniu procedurę, o której mowa w art. 24 aa uPzp (tzw. procedura odwrócona).

4. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123), tj.

a) miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

c) poczty elektronicznej Zamawiającego: umketrzyn@miastoketrzyn.pl

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

a) Monika Bepirszcz – w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. +48 897520582,

b) Bożena Skalij - w zakresie procedury udzielenia zamówienia, tel. +48 897520581.

6. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzona (podpisana)kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenia w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej „JEDZ”. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający musi otrzymać JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie sporządza JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

8. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.6.2019 r. do godz. 10:00.

9. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta w Kętrzynie (ePUAP): /280801/skrytka – jako dane odbiorcy należy wpisać: Urząd Miejski w Kętrzynie 280801.

10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. Dane te mogą dotyczyć Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada. Klauzule dot. RODO zawarte są w SIWZ

10. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

4. Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności powtórzone lub dokonane wskutek uznania przez zamawiającego zasadności informacji, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019