Dostawy - 227290-2017

15/06/2017    S113    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Środki przeciwnowotworowe

2017/S 113-227290

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Berkowicz – procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
Tel.: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Faks: +48 178666097
Kod NUTS: PL325

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy leków narkotycznych i psychotropowych oraz leku Azacitidinum dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Numer referencyjny: Sygnatura sprawy: KSW.XII.252/A/20/17 Postępowanie nr 46
II.1.2)Główny kod CPV
33652100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych leków narkotycznych i psychotropowych oraz leku Azacitidinum wyszczególnionych w Częściach nr 1 i nr 2 dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załączniki nr 1 do SIWZ.

2.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia,które spełniają wymagania opisane w SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

4.Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych dla danej Części na okres:

— Część nr 1 – 12 miesięcy,

— Część nr 2: – Apteka na ul. Szopena 2 – 12 miesięcy ,— Apteka na ul. Rycerskiej 2 – 8 miesięcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 907 663.09 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Azacitidinum

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego, ul. Szopena 2, Rzeszów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Azacitidinum proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzyknięć 100 mg x 1 fiol – op. 2 500

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Cena urzędowa Załącznik C.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniki nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 398 750.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w punkcie II.2.5 winno być:

a) Cena brutto oferty w danej części w zł – 60 %,

b) Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach – 20 %,

c) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – 20 %. Kwota wadium wynosi Część nr 1 – 33 900 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Leki narkotyczne i psychotropowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL325
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Zamawiającego na ul. Szopena 2 oraz Apteka na ul. Rycerskiej 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Leki narkotyczne i psychotropowe,w tym m.in.;

Buprenorphinum, Diazepamum, Fentanylum, Ketaminum, Lorazepamum, Midazolamum, Morphinii sulfas, Nalbuphini hydrochloridum, Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum, Remifentanilum, Sufentanilum.

Dopuszcza się inną ilość sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilości.

Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu,zakres określono w Formularzu cenowo – ofertowym – Załączniki nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 508 913.09 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ze względu na program w pkt. II.2.5) winno być:

a)Cena brutto oferty w danej części w zł -60 %, b)Czas dostawy zamówionych przedmiotów zamówienia w godzinach–20 % c)Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia-20 %. Kwota wadium wynosi Część nr 2 – 5 000 PLN.

Natomiast w pkt. II.2.7) wpisano 12 miesięcy:

Okres obow. zam.dla Aptek na ul. Szopena 2 – 12 miesięcy, ul. Rycerskiej 2 – 8 miesięcy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Ze względu na program, tj. ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu w Sekcji VI.3 ,Zamawiający zamieszcza w tej Sekcji następujące informacje:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego, (dotyczy Wykonawców składających ofertę na produkty lecznicze) oraz koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót hurtowy środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi w hurtowni farmaceutycznej lub składzie konsygnacyjnym (dotyczy Wykonawców składających ofertę na produkty lecznicze oferowane w Części nr 2).

Uwaga: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ.

Wykluczenie Wykonawcy z postępowania: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – jeśli dotyczy.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ.

Pozostałe wymagane dokumenty: Oprócz wypełnionego JEDZ do oferty należy dołączyć:

1.Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty.

2.Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularze cenowo –ofertowe do oferowanych części.

3.Potwierdzenie wniesienia wadium.

4.Jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa, zgodnego z wymaganiami SIWZ.

Aukcji elektronicznej nie przewiduje się.

Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przedstawia wzór umowy, – jako Załącznik nr 5 dołączony do SIWZ, w oparciu, o który zostanie zawarta umowa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotów zamówienia do 20 % niż podana w Formularzach cenowo – ofertowych, w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamówienia objęte SIWZ. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wielkość zamówienia uzależniona jest od ilości leczonych pacjentów i zastosowanych procedur. Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 045-082965
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/07/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szopena 2, w Rzeszowie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie dotyczy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

A. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument.

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS lub inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

4. Odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG.

5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawom. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów – potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

7. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

8. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP składają dokumenty zgodnie z § 8 ww. Rozp.

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. V A 5.1 – 5.7 SIWZ (§ 9 ust. 2 Rozp. jak w pkt.9 – jeżeli dotyczy).

B. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga przedstawienia:

1) Dokumentów potwierdzających kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego, oraz koncesji, zezwolenia lub licencji na obrót hurtowy środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi w hurtowni farmaceutycznej lub składzie konsygnacyjnym (Części nr 2).

C. Zamawiający wymaga by:

1.Oferowane przedmioty zamówienia spełniały wymagania zawarte w Formularzu/-ach cenowo – ofertowym/-ch.

2.Oferowane przedmioty zamówienia w Części od nr 1 do 2 były produktami leczniczymi dopuszczonymi do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 45 z 2008 r., poz. 271, z późn. zm.) z wyłączeniem art. 4 ust. 1 i 2 przedmiotowej Ustawy.

Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań Zamawiającego, Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ (oryginał).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7.Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2017