Услуги - 227330-2019

16/05/2019    S94    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Софтуерни пакети и информационни системи

2019/S 094-227330

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Пиротска“ № 171А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291
Факс: +359 28688115

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-по-зоп/soft-NOC
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Никола Габровски“ № 30
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1172
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Телефон: +359 296010291
Факс: +359 28688115

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
Национален регистрационен номер: 129010164
Пощенски адрес: ул. „Никола Габровски“ № 30
Град: София
Пощенски код: 1172
Държава: България
Лице за контакт: Сашка Стоянова; Радка Савова
Телефон: +359 296010291
Електронна поща: skstoyanova.160@mvr.bg
Факс: +359 28688115
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Адрес на профила на купувача: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него

II.1.2)Основен CPV код
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него, в която се предвиждат следните поддейности, които формират обхвата на проекта:

— дейност/етап 1 „Първоначално проучване и анализ на изискванията“,

— дейност/етап 2 „Изготвяне на системен проект“,

— дейност/етап 3 „Разработване и внедряване на ИИС“,

— дейност/етап 4 „Приемане на системата и обучение за работа и администриране на ИИС“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 488 950.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48000000 Софтуерни пакети и информационни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 30

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него, в която се предвиждат следните поддейности, които формират обхвата на проекта:

— дейност/етап 1 „Първоначално проучване и анализ на изискванията“,

— дейност/етап 2 „Изготвяне на системен проект“,

— дейност/етап 3 „Разработване и внедряване на ИИС“,

— дейност/етап 4 „Приемане на системата и обучение за работа и администриране на ИИС“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение — ТП / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 488 950.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Развитие и модернизиране НОЦ и ООЦ” по процедура BG/ISF-SO6-NO5-A36 финансиран по фонд „Вътрешна сигурност”

II.2.14)Допълнителна информация

Оценката на техническото предложение TПi се формира, като се сумират определените точки по отделните подпоказатели на техническото предложение (Z1, Z2, Z3), където:

Z1— устойчивост и ефективност;

Z2 — разширяване възможностите за използваемост;

Z3 — допълнителни възможности по осигуряване на мрежова и информационна сигурност.

Продължава в VI.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен за управление на качеството, с обхват в областта на разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи.

2. Участникът да прилага система за управление на информационната сигурност БДС EN ISO 27001 или еквивалент с обхват в областта на разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи.

Сертификатите трябва да са издадени в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6—8 от ЗОП.

При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел Г от ЕЕДОП, като участникът посочва издаващата сертификата организация и срока му на валидност.

3. Участникът следва да разполага с персонал (ключови експерти) със определена професионална компетентност (квалификация и опит). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Изисквано минимално ниво:

Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети лица, които ще отговарят за изпълнението, а именно:

Ключов експерт 1 „Ръководител проект“:

Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:

— образователна степен „магистър“ в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените,

— опит като ръководител проект в реализацията на не по-малко от 1 проект за разработка, внедряване или поддръжка на географска информационна система,

— сертификат за професионална квалификация за управление на проекти PMP или PRINCE 2 или еквивалент.

Ключов експерт 2 „Бизнес анализ“:

Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:

— висше образование в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените,

— опит в реализацията на проекти, свързани с описването на работните процеси, бизнес анализа и проектирането — не по-малко от 1 проект, свързани с проектиране, разработка и внедряване на информационни системи,

— сертификат, удостоверяващ квалификацията на експерта в областта на бизнес анализа — Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®) или еквивалент.

Ключов експерт 3 „Системен архитект“:

Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:

— висше образование в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените,

— практически опит в проектиране и изграждане на софтуерни архитектури за уеб базирани информационни решения в не по-малко от 1 проект,

— да притежава валиден професионален сертификат в областта на управление на софтуерната разработка (ITIL® Foundation, Scrum® Master или еквивалент).

Ключов експерт 4 „Експерт СУБД“:

Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:

— висше образование в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените,

— опит при реализацията на не по-малко от 1 проект за разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи при използване на СУБД.

Продължава в следващото поле.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Ключов експерт 5 „Системна сигурност“:

Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:

— висше образование в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените,

— сертифициран професионалист в предметната област (Защита на системи от неоторизиран достъп)

Ключови експерти „Програмисти“ (5 броя):

Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:

— висше образование в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ (или еквивалентни) или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области, еквивалентни на посочените,

— минимум 3 години практически опит в реализация на географски ИС.

При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел В от ЕЕДОП.

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.

Документ за доказване:

1. Копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 на името на участника с обхват в областта на разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи. Сертификатът трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6—8 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

2. Копие на валиден сертификат за управление на сигурността на информацията в съответствие с БДС EN ISO 27001 на името на участника с обхват в областта на разработване, внедряване и/или поддръжка на софтуерни продукти и/или информационни системи. Сертификатът трябва да е издаден в съответствие с чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Възложителят допуска и възможностите по чл. 64, ал. 6 – 8 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

3. Списък на персонала и/или на членовете на ръководния състав, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване.

Преди сключване на договор се прилагат разпоредбите на ЗМИП.

Начинът на плащане е подробно описан в документацията.

Гаранция за изпълнение — не се изисква.

При участие на обединение възложителят поставя условията по чл. 37, ал. 3 и ал. 4 и чл. 70 от ППЗОП.

Подаването/получаването на офертите е съгласно чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП.

Получаването на офертите и допълнителни документи е съгласно срока по чл. 28, ал. 4 от ППЗОП.

Провеждането на настоящата процедура, подготовката на офертите на участниците, основанията за отстраняване и др. разпоредби в тази връзка са регламентирани в ЗОП и ППЗОП.

Продължава в поле VI.3).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/06/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/06/2019
Местно време: 11:00
Място:

гр. София, „Никола Габровски“ № 30

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичните заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

От II.2.14):

Методиката за определяне оценката е подробно описана в приложение № 2 „Методикa за оценка“ към документацията.

От III.2.2)

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

— са налице основанията съгласно чл. 54 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— са налице основанията съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— офертата/документите представени от участника не са на български език,

— участник е променил образците по процедурата,

— участник е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства,

— участник, предложил срок на гаранционна поддръжка, по-кратък от посочения в техническата спецификация,

— участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка или е със сборни/аритметични грешки,

— участник, който не спази изискването едно физическо лице да изпълнява функциите само на един експерт.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да бъде подадена в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/05/2019