Dienstleistungen - 227344-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Kożuchów: Kreditgewährung

2019/S 094-227344

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Kożuchów
ul. Rynek 1a
Kożuchów
67-120
Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Greń
Telefon: +48 683555940
E-Mail: um@kozuchow.pl
Fax: +48 683555949
NUTS-Code: PL432

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kozuchow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kożuchów

Referenznummer der Bekanntmachung: FI.271.8.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciąganych kredytów w wysokości 6 000 000.00 PLN (słownie: sześć milionów złotych).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
Hauptort der Ausführung:

Kożuchów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest udzielnie kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na wydatki majątkowe oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 000 000.00 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100).

1) Kwota kredytu 6 000 000.00 PLN.

2) Kredyt złotówkowy o zmiennej stopie procentowej.

3) Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2035 roku.

4) Zabezpieczanie: weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

5) Uruchomienie kredytu od dnia podpisania umowy wg zleceń płatniczych w miarę zaistnienia potrzeb płatniczych do dnia 31.12.2019 roku.

6) Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego (podstawowy budżet Gminy) prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kożuchowie o numerze: 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002 BS Kożuchów

7) Rata odsetkowa płatna w okresach miesięcznych – pierwsza rata przypada na dzień 31.1.2020 roku.

8) Spłata kapitału i odsetek zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

9) Wykonawca nie pobierze prowizji: od przyznanego kredytu, od wcześniejszej spłaty kredytu oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu i innych opłat.

10) Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej.

11) Dopuszcza się możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

12) Karencja w spłacie kapitału i odsetek do 31.1.2020 roku.

13) Wysokość odsetek ustalona będzie każdorazowo w zawiadomieniu przesyłanym przez Wykonawcę.

14) Jeżeli termin płatności kapitału i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność następuje w ostatni dzień roboczy danego miesiąca.

15) Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu.

16) Na użytek umowy kredytowej oraz wyliczenia ceny ofertowej przyjmuje się kalendarz rzeczywisty.

17) Oprocentowanie kredytu wyrażone będzie jako suma stawki WIBOR 1M i marży Banku przy czym WIBOR 1M będzie stawką zmienną dla każdego okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania będzie w okresach miesięcznych w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Marża Banku będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2035
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiada odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej (zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) lub inny odpowiedni dokument, uprawniający do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawem.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu w tym w szczególności ustawie z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2187 ze zm.) ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2016, poz.380 ze zm.) i ustawie z 29.1.2004 Pzp (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ w rozdziale 3 - opisie przedmiotu zamówienia.

3. Istotne postanowienia umowy oraz warunki jej zmiany zostały wskazane w rozdziale 18 SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/06/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp

II.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” (załącznik nr 4 do SIWZ) pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami pkt.6.1 i 6.2 SIWZ. Dokument JEDZ należy dołączyć do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił jedynie sekcję ALFA w cz IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

III.Przesłanki wykluczenia wykonawców:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

IV. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodne RMR z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126) tj. par. 5 pkt: 1), 5), 6). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP – stosuje się paragraf 7 ww. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dokument dotyczy-stosuje się paragraf 8 ww. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

V.Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art.85 ust.5 ustawy Pzp).

VI. Wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.

VII. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu:

1) JEDZ,

2) wypełniony formularz ofertowy,

4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,

5) pełnomocnictwo wniesione w oryginale (jeżeli dotyczy)

VIII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO – administratorem danych osobowych jest: Gmina Kożuchów, POLSKA. Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale 19 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://wwww.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://wwww.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019