Dostawy - 227356-2015

Wyświetl widok skrócony

01/07/2015    S124

Polska-Rzeszów: Tabor kolejowy

2015/S 124-227356

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Guzik
E-mail: j.guzik@podkarpackie.pl
Tel.: +48 178606766
Faks: +48 178501761

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.podkarpackie.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego jednoczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem spalinowym wraz z usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowie stacja – Rzeszów Główny.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego jednoczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem spalinowym wraz z usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34620000 Tabor kolejowy

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Okres udzielonej gwarancji. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OR-IV.272.1.9.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 52-090163 z dnia 14.3.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 74-130314 z dnia 16.4.2015

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 59-103132 z dnia 25.3.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.6.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Pojazdy Szynowe Pesa S.A.
Adres pocztowy: ul. Zygmunta Augusta 11
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-082

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 14 250 000 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.6.2015