Tjänster - 227467-2019

16/05/2019    S94    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Mariehamn: Färjetransport

2019/S 094-227467

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ålands landskapsregering
Nationellt registreringsnummer: 0145076-7
Postadress: PB 1060
Ort: Mariehamn
Nuts-kod: FI2
Postnummer: 221 11
Land: Finland
Kontaktperson: Sten Schauman
E-post: sten.schauman@regeringen.ax
Telefon: +35 825-000

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regeringen.ax

Upphandlarprofil: http://www.regeringen.ax/aktuella-upphandlingar

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44978
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44978
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023

Referensnummer: ÅLR 2019/1085
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60610000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Brändö och Kumlinge på Åland. Till linjen hör följande hamnar: Torsholma, Lappo, Asterholma, Kumlinge och Enklinge. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören äger en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader, förutom bränslekostnader.

Beställaren erbjuder anbudsgivare att köpa M/S Ejdern till ett fast pris om fyra hundra tusen euro (400 000 €) för att använda den i trafiken. Försäljningsavtalet publiceras senast 28.5.2019. Anbudsgivare kan även erbjuda annat fartyg för trafiken. I det fallet används M/S Ejderns egenskaper som minimikrav på fartyget.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60610000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI200
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ålands landskapsregering inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att delta i denna upphandling avseende att bedriva färjetrafik mellan Brändö och Kumlinge på Åland. Till linjen hör följande hamnar: Torsholma, Lappo, Asterholma, Kumlinge och Enklinge. Under uppdragstiden innehar Entreprenören det fulla redaransvaret för trafiken och Entreprenören ska trafikera enligt de av Beställaren fastställda turlistorna. Entreprenaden utgör en totalentreprenad, där Entreprenören äger en färja och Entreprenören ansvarar för alla kostnader, förutom bränslekostnader.

Beställaren erbjuder anbudsgivare att köpa M/S Ejdern till ett fast pris om fyra hundra tusen euro (400 000 €) för att använda den i trafiken. Försäljningsavtalet publiceras senast 28.5.2019. Anbudsgivare kan även erbjuda annat fartyg för trafiken. I det fallet används M/S Ejderns egenskaper som minimikrav på fartyget.

För tillfället tas inte betalt på denna linje, men den ingår i Beställarens avgifts- och bokningsbeslut. Entreprenören ska vara beredd på att ta betalt av kunderna enligt beställarens avgifts- och bokningsbeslut. Inkomsterna ska i så fall överföras oavkortat till Beställaren. Entreprenören erhåller då i efterskott en provision om 7 % av intäkter från biljetter som Entreprenörens personal sålt. Entreprenören ska leverera en god passagerarservice och följa Beställarens policy för passagerarservice. Eventuella klagomål skall diskuteras och åtgärdas tillsammans med Beställaren.

Beställaren uppbär ingen hamnavgift för hamnarna på linjen. Entreprenören har även en avgiftsfri tillgång till el för fartygets behov vid färjhamnarna. Entreprenören bekostar och ansvarar själv för all avfallshantering hänförlig till entreprenaden samt för införskaffande/tömning av det vatten som behövs för att utföra entreprenaden. Entreprenören ansvarar för och bekostar även oljeavfallshanteringen.

Fartyget kan flyttas till en annan linje i Ålands landskapsregerings skärgårdstrafik.

Anbudsgivaren uppmanas att bekanta sig på plats med färjetrafiken, färjehamnarna o

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Avtalstiden är fyrtioåtta (48) månader med option om förlängning i en (1) till tolv (12) månader, planerad avtalsstart 1.9.2019. Avslut planeras till utgången av augusti. Exakta datum regleras vid avtalstecknandet. Beställaren ska skriftligt deklarera optionen och dess längd senast 21.11.2022.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avtalstiden är fyrtioåtta (48) månader med option om förlängning i en (1) till tolv (12) månader, planerad avtalsstart 1.9.2019. Avslut planeras till utgången av augusti. Exakta datum regleras vid avtalstecknandet. Beställaren ska skriftligt deklarera optionen och dess längd senast 21.11.2022.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se anbudsförfrågan.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/07/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 02/10/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/07/2019
Lokal tid: 08:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Marknadsdomstolen
Postadress: Banbyggarvägen 5
Ort: Helsingfors
Postnummer: 00520
Land: Finland
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 29-5643300
Fax: +358 29-5643314

Internetadress: http://www.markkinaoikeus.fi

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/05/2019