Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 227493-2018

29/05/2018    S100

България-София: Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в София, България

2018/S 100-227493

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Representation in Bulgaria
Пощенски адрес: 124, G S Rakovski Street
Град: Sofia
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Head of Administration
Електронна поща: COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu
Телефон: +359 29335252
Факс: +359 29335233
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/bulgaria/
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в София, България

Референтен номер: PR/2017-16-INF/SOF
II.1.2)Основен CPV код
90910000 Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Представителството на Европейската комисия в България, което действа също от името на Информационното бюро на Европейския парламент, търси услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС на адрес 124, G S Rakovski Street, Sofia 1000, България.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Най-ниска оферта: 35 351.94 EUR / Най-висока оферта: 35 351.94 EUR които са взети предвид
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Европейска комисия, Directorate General Communication, Representation in Bulgaria, 124, G S Rakovski Street, Sofia 1000, България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по почистване за дома на ЕС в София, България, които включват стандартни услуги по почистване, допълнителни услуги по почистване, събиране и отстраняване на отпадъци и доставки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Равнище на ефективност на вътрешната организация и приетия метод, за да се гарантира пълно обхващане на необходимите задачи и непрекъснатост на услугите / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Съгласуваност на мерките за контрол на качеството, за да се постигне постоянна висока ефективност на услугите и спазване на сроковете по време на периода на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Ефективност на метода за изпълняване на всички допълнителни и/или добавени услуги. Навременна доставка, съгласуван състав и организация, за да се гарантира наличността на персонала / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Ефективност на предложения метод относно вътрешни комуникационни канали за събиране на информация, свързани с ежедневните операции, както и механизъм за изтъкване и разрешаване на проблеми / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Ефективност и равнище на иновативния подход на предложените методи за почистване и на всички продукти и материали, използвани за изпълнението на услугите с акцент върху околната среда, безопасността и здравето / Тежест: 20
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 232-483174
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: PR/2017-16-INF/SOF
Наименование:

Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в София, България

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/05/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Mundus Services AD
Национален регистрационен номер: BG203855825
Град: Sofia
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1528
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 300 000.00 EUR
Най-ниска оферта: 62 744.96 EUR / Най-висока оферта: 62 744.96 EUR които са взети предвид
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/05/2018