Palvelut - 227501-2019

16/05/2019    S94    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kemijärvi: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2019/S 094-227501

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kemijärven kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0191717-9
Postiosoite: Hallituskatu 4
Postitoimipaikka: Kemijärvi
NUTS-koodi: FI1D7
Postinumero: 98100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Ilkka Iso-Heiko
Sähköpostiosoite: ilkka.iso-heiko@kemijarvi.fi
Puhelin: +358 403557381
Faksi: +358 16815589

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kemijarvi.fi

Hankkijaprofiilin osoite: https://www.kemijarvi.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kemijarvi
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kemijarvi?id=237072&tpk=21b66048-e460-43c0-8123-83262f7da621
Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/Default/Index
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen kuljetusten, palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen hankinta

Viitenumero: 2019-007761
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö koskee Kemijärven kaupungin koululaisten-, palveluliikenteen- ja hyvinvointipalvelujen kuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 1.8.2019–31.7.2021 välisen ajan ja optiota ajalle 1.8.2021–31.7.2022 ja 1.8.2022–31.7.2023. Palvelukuvauksessa esitetään kuljetustilanne vuodelta 2018. Kuljetettavat matkat ja reitit ovat sopimusaikana pääosin samoja, mutta kuljetettavien henkilöiden määrät ja kuljetusten tarkat ajankohdat vaihtelevat jonkin verran. Tarjousasiakirjat ovat osa tulevaa sopimusta.

Tarjoajan tulee tutustua liitteisiin:

1. Palvelukuvaus

2. Tarjouslomake

3. Hinnoittelulomake

4. Ostosopimusluonnos

sekä sitoutua täyttämään tarjouskilpailun sekä siihen liittyvien asiakirjojen ehdot. Osatarjouksia ei hyväksytä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 150 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kemijärven kaupunki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kemijärven kunta kilpailuttaa keväällä 2019 palvelu-, sosiaalitoimen- ja koulaisliikenteen taksikuljetukset. Sopimusaika on 1.8.2019–31.7.2021 + kahden (2) vuoden optio, jonka käyttämisestä Kemijärven kaupunki erikseen päättää.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Halvin hinta / Painotus: 100
Hinta - Painotus: Halvin hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/08/2019
päättymispäivä: 31/07/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus sisältää kahden (2) vuoden option. Sopimusta voidaan molempien osapuolten suostumuksella jatkaa enintään kahdella (2) vuodella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot ajalle 1.8.2021–31.7.2022 ja 1.8.2022–31.7.2023. Tämän hankinnan mukaisissa kohteissa käytettävälle kalustolle voidaan sopimuskauden aikana osoittaa sopimuksen mukaisilla hinnoilla myös muita henkilöliikenteenkuljetuksia.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Lupa toiminnan harjoittamiseen: taksilupa tai joukkoliikennelupa.

Liikennöitsijällä samoin kuin kaikilla jäljempänä mainittuun tarjousyhteenliittymään osallisilla sekä alihankkijoilla tulee olla tarjousta jättäessään joukkoliikennelupa tai taksilupa. Liikenneluvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos ostoliikennesopimus purkautuu kesken sopimuskauden sen vuoksi, että liikennelupaa ei uudisteta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 071-167879
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/05/2019
Paikallinen aika: 15:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 01/09/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/06/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Kemijärven kaupungintalo

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Kemijärven kaupungin hallinto- ja tukipalveluiden palvelualuejohtaja, hankepäällikkö Ilkka Iso-Heiko, johdon sihteeri Aune Kumpula.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Kemijärven kaupunki
Postiosoite: Hallituskatu 4
Postitoimipaikka: Kemijärvi
Postinumero: 98100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemijarvi.fi
Puhelin: +358 20690810

Internetosoite: https://www.kemijarvi.fi

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/05/2019