Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 227549-2021

07/05/2021    S89

Magyarország-Békéscsaba: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2021/S 089-227549

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66251464
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás

II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló „Békéscsaba meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel” című projekt részét képező Békéscsaba, Dobozi út melletti

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba Hrsz.: 18690/2, 0411, Dobozi út; Hrsz.: 01253/1, 01253/2 csatorna

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Békéscsaba, Dobozi út melletti kerékpárút I. ütem felújítási munkái

Kivitelezés:

A 4239 jelű Doboz - Békéscsaba összekötő út 6+027 km szelvényétől az út mentén haladó kerékpárút felújítása a Dobozi út -

Gém utca 4+670 km szelvényben lévő csomópontig a folytatólagosan meglévő kerékpárúthoz történő csatlakozással (a meglévő

Kerékpárút felújítási terv szerinti 2+100 - 3+590 km szelvények közötti szakasz).

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/06/2020
Befejezés: 17/06/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 132-322514

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Békéscsaba, Dobozi út melletti kerékpárút I. ütem felújítási munkái

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 215 726 657.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 2021.4.23.

VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:

1.1 A kivitelezés során az alábbi, előre nem látható okokra tekintettel műszaki tartalom változás vált szükségessé:

Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó részéről nem volt előre látható, hogy a meglévő pályaszerkezet alkalmatlan a tervezett szélesítési és aszfaltozási munka elvégzésére, illetve a közműszolgáltató adategyeztetési hibája miatt a folyóka, korlátalap nem építhető meg a közút padkájában lévő szennyvíz nyomóvezeték miatt.

A felmerült problémák műszaki megoldására a Megrendelő felkérésére a felújítási tervet készítő tervező fedvénytervet készített, mely alapján a felújítási tervben szereplő K szegély és folyóka helyett - a közút és a kerékpárút között - kertiszegély épül. Emiatt a kiviteli tervekben szereplő kerékpárút burkolatának szintjét módosítani kell annak érdekében, hogy a közútról lefolyó csapadékvíz ne rekedhessen a kerékpárút és az útburkolat között az útpadkán, A kerékpárút vízelvezetése nem változik.

A kerékpárút burkolatának magasságváltozása miatt a meglévő pályaszerkezet elbontásra és elszállításra kerül, a szélesítésbe tervezett pályaszerkezettel épül meg teljes szélességben a kerékpárút. Emiatt az eredeti tervben szerepeltekhez képest elmaradó tételek, illetve többlet mennyiségek merülnek fel.

A Megrendelő részére jelentős többletköltséggel járna a szennyvíz nyomóvezeték kiváltása, annak új helyen történő megépítése, mert a kerékpárút nyomvonalát a közúttól nem lehet a tervezetnél távolabb vinni helyszűke miatt, mivel a közlekedési területsávban nincs további tartalék - a vízelvezető árok mellett már magáningatlanok találhatóak. Közterületen a nyomóvezeték kiváltására gazdaságos megoldással sem a kerékpárút szelvényezés szerinti jobb oldalán, sem a közút nyugati oldalán nincs lehetőség.

Ezek a változások a szerződéskötést követően, a kivitelezés előrehaladása során elvégzett feltárások alapján váltak ismertté, melyet egyik fél sem láthatott előre, és arra az ajánlatkérő a legnagyobb gondosság mellett a beszerzés körülményeinek ismeretében nem is számíthatott. Az útpadkában a szennyvíz nyomóvezeték megléte sem a tervező, sem a Megrendelő részére nem volt ismert. A szennyvíz nyomóvezeték kiváltását a meglévő közművek elhelyezkedése nem teszi lehetővé a rendelkezésre álló területek és az előírások szerinti védőtávolságok miatt. Emiatt a közút vízelvezetését más módon szükséges megoldani, ami a kerékpárút burkolatának magasságváltozását okozza, és ami a meglévő pályaszerkezet teljes elbontását igényli.

1.2 A műszaki változtatás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel nem változik meg a szerződés fő tárgya, és a szerződéses konstrukció. A kerékpárút a szerződésben szereplő hosszal és keresztmetszeti paraméterekkel, a megtervezett biztonsági elemekkel, a meglévő pályaszerkezet elbontását követően a szélesítésbe tervezett pályaszerkezettel valósul meg. A kerékpárút vízelvezetése nem változik meg, mivel továbbra is a kerékpárút mellett meglévő szikkasztóárokba kerül a csapadékvíz. A közút burkolatáról lefolyó kis intenzitású csapadékvíz elvezetésében lesz változás, mivel az nem folyókával és a kerékpárút alatti átvezetéssel kerül a szikkasztóárokba. A műszaki változtatással a közútról a csapadékvíz a kerékpárút melletti szikkasztó árokba a kerékpárút burkolatán keresztül jut el. Az eredetileg tervezett folyókás kiépítéssel a közútról nagy intenzitású csapadék esetében is a kerékpárút burkolatán keresztül jutna el a szikkasztóárokba a víz.

1.3 Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, mivel a szerződésmódosítás többletköltséggel nem jár.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/05/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba Hrsz.: 18690/2, 0411, Dobozi út; Hrsz.: 01253/1, 01253/2 csatorna

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba, Dobozi út melletti kerékpárút I. ütem felújítási munkái

Kivitelezés:

A 4239 jelű Doboz - Békéscsaba összekötő út 6+027 km szelvényétől az út mentén haladó kerékpárút felújítása a Dobozi út -

Gém utca 4+670 km szelvényben lévő csomópontig a folytatólagosan meglévő kerékpárúthoz történő csatlakozással (a meglévő

Kerékpárút felújítási terv szerinti 2+100 - 3+590 km szelvények közötti szakasz).

A részletes műszaki leírást a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/06/2020
Befejezés: 17/06/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 215 726 657.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdett kivitelezési tevékenység előrehaladása során írásban Megrendelőnek jelezte, hogy a tervekben szereplő megmaradó alépítmény állapota olyan mértékben romlott állapotban van, hogy az a teljes szakaszra vonatkoztatva tovább építésre alkalmatlan, valamint, hogy a felújítási tervben nem szereplő szennyvíz nyomóvezetéket talált.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésével összefüggésben többletmunka igény merült fel, amely elvégzését műszaki szükségszerűség indokolja, nem szerepel a költségvetésben, tervdokumentációban, és ami a rendeltetésszerű használathoz szükséges.

3. A többletmunka, valamint az elmaradó munkarészekre vonatkozó eltérésjegyzéket jelen szerződésmódosítás I. sz. melléklete tartalmazza.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a teljesítési határidőt nem érinti.

5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás többletköltséggel nem jár.

6. Megrendelő a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét eltérésjegyzékben szereplő többletmunkákat megrendeli, a Vállalkozó pedig ezen munkák elvégzését elvállalja a fedvényterv szerinti módosításokkal.

7. Jelen szerződés módosítás az alapszerződés 3. sz mellékletét, a Vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetést érinti. A beárazott költségvetés egyes tételei tekintetében eszközölt módosításokat a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező árazott költségvetés tartalmazza.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés módosítás jogalapja:

1. Jelen szerződésmódosítás összhangban van a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. (4) bekezdés c) pontjában leírtakkal:

Ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét cc) az ellenérték növekedése nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

1.1 A kivitelezés során az alábbi, előre nem látható okokra tekintettel műszaki tartalom változás vált szükségessé:

Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó részéről nem volt előre látható, hogy a meglévő pályaszerkezet alkalmatlan a tervezett szélesítési és aszfaltozási munka elvégzésére, illetve a közműszolgáltató adategyeztetési hibája miatt a folyóka, korlátalap nem építhető meg a közút padkájában lévő szennyvíz nyomóvezeték miatt........

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 215 726 657.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 215 726 657.00 HUF