Dienstleistungen - 227558-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bolesław: Recycling von Siedlungsabfällen

2019/S 094-227558

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
Bolesław
32-329
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Wadas
Telefon: +48 326461148
E-Mail: wadas@zgkboleslaw.com
Fax: +48 326461148
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zgkboleslaw.com

Adresse des Beschafferprofils: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10

Referenznummer der Bekanntmachung: 6/ZP/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90514000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Oferowany sposób zagospodarowania powyższego odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).

Szacunkowa ilość odpadu o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 2 100 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadu w ilości min. 290 Mg/m-c jednak nie mniej niż 2 000 Mg w okresie obowiązywania umowy o ile taka ilość zostanie wytworzona oraz zamówiona do odbioru przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości ww. odpadów przekazanej do zagospodarowania.

W Instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do produkcji odpadu o kodzie 19 12 10 wykorzystywane są niesegregowane odpady komuna

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Oferowany sposób zagospodarowania powyższego odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).

Szacunkowa ilość odpadu o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 2 100 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadu w ilości min. 290 Mg/m-c jednak nie mniej niż 2 000 Mg w okresie obowiązywania umowy o ile taka ilość zostanie wytworzona oraz zamówiona do odbioru przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca powinien posiadać:

— aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 10,

— aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10 przy czym instalacja do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000,00 PLN

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda:

Wykonania lub wykonywania należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości min 1 000 Mg rocznie.

— W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:

1) kierowcami z uprawnieniami do obsługi sprzętu – co najmniej 2 osoby,

2) pracownikiem Biura Obsługi – co najmniej 1 osoba, odpowiedzialna za nadzór i właściwą jakość świadczonej usługi.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany podwykonawców lub rezygnacji z udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

2) zmiany dotyczącej podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot.

3) zmiany terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realiza...

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Wadium: 10 000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.

2. Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359, z późn. zm.).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji,

d) termin ważności gwarancji (powinien odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą),

e) zobowiązanie gwaranta do: bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż:

„Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3b Ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”.

3) Wskazane powyżej postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: ING Bank Śląski S.A. 37 1050 1445 1000 0022 9428 6253 z dopiskiem „Wadium - przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 12 10” nr postępowania 6/ZP/2019.

2) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zaleca się aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia dokonanego przelewu oraz podał numer rachunku bankowego, na jakie wadium należy zwrócić.

3) Wadium wnoszone w innych formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1, POLSKA.

Do oferty zaleca się dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium.

4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy wpłacone wadium zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019