Dienstleistungen - 227561-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Szprotawa: Hausmüllbeseitigung

2019/S 094-227561

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Szprotawa
Rynek 45
Szprotawa
67-300
Polen
Kontaktstelle(n): Rzeszutek Marek
Telefon: +48 683760580
E-Mail: m.rzeszutek@szprotawa-um.pl
Fax: +48 683762220
NUTS-Code: PL432

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/zamowienia_publiczne/349/status/0/rodzaj/wzp/zwr/0/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/zamowienia_publiczne/349/status/0/rodzaj/wzp/zwr/0/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa poprzez odbiór i wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przekazywanie do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów or

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.9.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513100
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pod względem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych tj: zaopatrzenie w pojemniki i worki właścicieli nieruchomości, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szprotawy i przekazanie do odpowiednich instalacji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 14 400 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43
Hauptort der Ausführung:

Gmina Szprotawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pod względem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych tj: zaopatrzenie w pojemniki i worki właścicieli nieruchomości, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szprotawy i przekazanie do odpowiednich instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2019
Ende: 30/06/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, prowadzonego przez Gminę Szprotawa,

— wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach w zakresie określonym w art. 50 ust. 1 pkt. 3 ppkt. b oraz art. 50 pkt. 5 ppkt. b ustawy o odpadach,

— zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na terenie Gminy Szprotawa,

— Umowę lub dokument potwierdzający zdolność zapewnienia przyjęcia odpadów z nieruchomości z terenu Gminy Szprotawy przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwą dla Gminy Szprotawa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000 000 PLN,

— Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem wymogów opisanych w punkcie 6.2 SIWZ

— Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert z uwzględnieniem wymogów opisanych w punkcie 6.2 SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował przynajmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu usługi lub usług w zakresie:

Odbierania odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 7 000 Mg/rok i wartości minimum 5 mln/zł brutto na rok oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez okres 1 roku na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony samodzielnie przez jednego z tych Wykonawców, tj. nie dopuszcza się sumowania doświadczenia wykazywanego przez różne podmioty w celu spełnienia warunku Zamawiającego);

Oraz załączy dowody określające czy usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku realizacji o mniejszej wartości w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia będzie dysponował następującym sprzętem:

— 4 samochody – bezpylne do zbiórki pojemników o poj. 120l, 240l,1100l

— 1 samochód bramowiec do wywozu kontenerów o poj. KP7, KP8, KP10,

— 1 samochód do wywozu kontenerów na odpady wielkogabarytowe 28 m3 i 32 m3

— 2 samochody dostawcze o poj. min 3,5 tony (towarowo-osobowy).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2019
Ortszeit: 12:15
Ort:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa, (Sala Rycerska - parter) w dniu 21.6.2019 r. o godzinie 12:15, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polen
Telefon: +48 224587777
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2019