Dienstleistungen - 227586-2019

16/05/2019    S94    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Спомагателни услуги, свързани с печатането

2019/S 094-227586

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 000695235
Пощенски адрес: ул. „6-и септември“ № 29
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Цветослав Златков
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29823036
Факс: +359 29813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mvr.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Дизайн, предпечат, корекция и отпечатване на юбилейно издание

II.1.2)Основен CPV код
79821000 Спомагателни услуги, свързани с печатането
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Дизайн, предпечат, корекция и отпечатване на юбилейно издание — 500 броя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 425.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79821000 Спомагателни услуги, свързани с печатането
79822000 Услуги по предпечатна подготовка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

град София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК — МВР

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дизайн, предпечат, корекция и отпечатване на юбилейно издание — 500 броя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF–SO5-NO1-A22, финансиран по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност”

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 228-521775
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5785опм-28-5785мпд-16
Наименование:

Дизайн, предпечат, корекция и отпечатване на юбилейно издание

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/05/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 203419824
Пощенски адрес: район „Красно село“, ж.к. „Борово“, ул. „Топли дол“ № 4, вх. А, ет. 3, ап. 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: ik.svetigeorgi@abv.bg
Телефон: +359 889616135
Факс: +359 889616135
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 425.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/05/2019