Dienstleistungen - 227620-2019

16/05/2019    S94    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2019/S 094-227620

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Krajowy numer identyfikacyjny: BZP-WPP-2374-2-36-DT-PN-TK/2018
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-591
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kryształowicz
E-mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Tel.: +48 226013526
Faks: +48 228456751

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mswia.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa migracji Sytemu Informatycznego Rejestrów wraz z dzierżawą serwerów z licencjami

Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-2-36-DT-PN-TK/2018
II.1.2)Główny kod CPV
32420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa migracji Sytemu Informatycznego Rejestrów wraz z dzierżawą serwerów z licencjami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 975 609.75 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000
72265000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa migracji Sytemu Informatycznego Rejestrów wraz z dzierżawą serwerów z licencjami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 020-043388
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: BZP-WPP-2374-2-36-DT-PN-TK/2018
Nazwa:

Usługa migracji Sytemu Informatycznego Rejestrów wraz z dzierżawą serwerów z licencjami.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
E-mail: BIURO@ENIGMA.COM.PL
Tel.: +48 225705710
Faks: +48 225705715

Adres internetowy: http://www.enigma.com.pl/

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comp S.A.
Adres pocztowy: ul. Jutrzenki 116
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-230
Państwo: Polska
E-mail: info@comp.com.pl
Tel.: +48 225703800
Faks: +48 226626371

Adres internetowy: https://www.comp.com.pl/

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 975 609.75 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 199 588.25 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2019