Roboty budowlane - 227641-2018

Submission deadline has been amended by:  307710-2020
29/05/2018    S100

Polska-Koziegłowy: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2018/S 100-227641

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Koziegłowy
Adres pocztowy: pl. Moniuszki 14
Miejscowość: Koziegłowy
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-350
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Wrzosowska, Przemysław Kołodziejczyk
E-mail: izp@kozieglowy.pl
Tel.: +48 343141219
Faks: +48 343141219

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kozieglowy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kozieglowy.bip.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii

Numer referencyjny: RIGK. 271.08 .2018
II.1.2)Główny kod CPV
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zestawów instalacji OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności dla Gminy i Miasta Koziegłowy:

• Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 481 szt.

• Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.

• Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które obejmują odpowiednio:

a) Część nr 1 - Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 481 szt.

b) Część nr 2 - Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Programy funkcjonalno użytkowe oraz SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 481 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina i Miasto Koziegłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Instalacje fotowoltaiczne (PV) - 481 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy - Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy - instalacje fotowoltaiczne, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi na roboty budowlane R / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: NUMER NABORU RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując tzw. „procedurę odwróconą”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej z wyjątkiem JEDZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000 Izolacja cieplna
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina i Miasto Koziegłowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Gruntowe pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – 124 szt.; Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. - 23 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawiera: Program funkcjonalno-użytkowy - Montaż instalacji gruntowych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Gminie Koziegłowy oraz Program funkcjonalno-użytkowy - Montaż instalacji powietrznych pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej w Gminie Koziegłowy, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. oraz SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik COP1 przy (A20/W10-55) wg EN 16147:2017-04 (dla pomp c. w. u) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik COP2 przy B0W35 wg EN14511 (dla pomp c.o. i c. w. u) / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: NUMER NABORU RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując tzw. „procedurę odwróconą”.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej z wyjątkiem JEDZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Dotyczy części nr 1 - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN,

Dotyczy części nr 2 - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN,

b) Dotyczy części nr 1 - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

Dotyczy części nr 2 - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Dotyczy części nr 1 - należy przedstawić wykonanie min. 200 instalacji fotowoltaicznych (PV) w okresie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej minimalnej wartości brutto 2 000 000 PLN.

Dotyczy części nr 2 - należy przedstawić wykonanie min. 50 instalacji gruntowych pomp ciepła w okresie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy o łącznej min. wartości brutto 1 800 000 PLN;

b) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.:

Dotyczy części nr 1 –

— min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa,

— min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa.

Dotyczy części nr 2 –

— min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa,

— min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa,

— min. 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy. Projekt Umowy stanowi Załącznik do SIWZ.

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1 niezależnie dla każdej części.

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy (możliwość zmian opisana w SIWZ)

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2018
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy; pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy; Sala Konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne) oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą:

1.1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1);

1.2) potwierdzenie wniesienia wadium (w zależności od części na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia),

1.3) wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) wg załącznika 2 do SIWZ,

1.4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; [Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie].

1.5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych wg załącznika 3 do SIWZ.

1.6) W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie – dokument ustanawiający pełnomocnika

2 Oświadczenie składane przez wykonawcę po otwarciu ofert:. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:wyszczególnionych w SIWZ.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności opisów produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

oraz

Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność oraz sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji. (szczegółowy opis w SIWZ).

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część nr 1 – 200 000 PLN; słownie: dwieście tyś. zł 00/100.

Część nr 2 – 250 000 PLN; słownie: dwieście pięćdziesiąt tyś. zł 00/100.

Wadium należy wnieść niezależnie na każdą część, w zależności od części, na którą składana jest oferta, wymóg ten winien być spełniony odrębnie dla każdej części zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

Wykonawcom oraz innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 179 – 198g ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018