Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Προμήθειες - 227643-2023

18/04/2023    S76

Ελλάδα-Αθήνα: Ιατρικά αναλώσιμα

2023/S 076-227643

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2023/S 051-151128)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ Α΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Αριθμός ταυτοποίησης: 06/2023
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 15123
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αντιπύραρχος Ελένη Μανιώτη, Πυραγός Δεδεμάδης Δημήτριος, Πυραγός Παπαδέλλη Αναστασία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gdoy.1proc@civilprotection.gr
Τηλέφωνο: +213 1331112
Φαξ: +213 1331112
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.civilprotection.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια εξοπλισμού (ιατρικού, εργαστηριακού και μεταφοράς εμβολίων) και ΜΑΠ

Αριθμός αναφοράς: 183433
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33140000 Ιατρικά αναλώσιμα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά των τμημάτων: (α)Τμήμα 1: Ιατρικός εξοπλισμός εντατικής θεραπείας, (β)Τμήμα 2: Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Αναλώσιμα, (γ)Τμήμα 3: Εξοπλισμός μεταφοράς εμβολίων-κιβώτια, λοβοί, (δ)Τμήμα 4: Μέσα ατομικής προστασίας, όπως προβλέπονται από την Συμφωνία Επιχορήγησης Project 101059308 - rescEU-MEDSTOCK-GR, για τις ανάγκες τις Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έτους 2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας οκτώ εκατομμυρίων και δεκατριών χιλιάδων Ευρώ (8.013.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/04/2023
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2023/S 051-151128

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αντί:

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 13/04/2023

8 / 10

Τοπική ώρα: 15:00

Διάβαζε:

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 24/04/2023

8 / 10

Τοπική ώρα: 15:00

Αριθμός τμήματος: IV.2.7
Αντί:

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 20/04/2023

Τοπική ώρα: 10:00

Διάβαζε:

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 28/04/2023

Τοπική ώρα: 10:00

VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η υπ΄ αριθ. 5771 από 11-04-2023 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με "«Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 06/2023 Διακήρυξης Γενικής

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" .