TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Usługi - 227734-2017

15/06/2017    S113    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ostrołęka: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 113-227734

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Ostrołęce
Poznańska 19
Ostrołęka
07-409
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Zdunek
Tel.: +48 297603226
E-mail: przemyslaw.zdunek@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 297604657
Kod NUTS: PL122

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wzmiuw.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wzmiuw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Działania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Oddziału Ostrołęka.

Numer referencyjny: UW/O-4103.ZP.50/2017
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych w ramach Działania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Oddziału Ostrołęka. Zamówienie podzielone na 28 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w SIWZ i załącznikach. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę w liczbie osób określonej w SIWZ, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania tj. prace ręczne i mechaniczne szczegółowo określone w SIWZ,

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Czernia, rzeki Kanał Zalesie Przyjmy, rzeki Orz, powiat ostrołęcki.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Czernia, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Kanał Zalesie Przyjmy, gm. Czerwin, powiat ostrołęcki,

3. Utrzymanie rzeki Orz, gm. Goworowo, Czerwin, powiat ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów ze skarp i ław rzeki,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów z dna rzeki,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

usunięcie powalonych drzew i przetamowań z koryta rzeki.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew– min.1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań – min. 5 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Czeczotka I, rzeki Czeczotka II, rzeki Kanał Susk Troszyn, rzeki Kanał Struga Daniszewo, powiat ostrołęcki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Czeczotka I, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Czeczotka II, gm. Rzekuń, Troszyn, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie rzeki Kanał Susk-Troszyn, gm. Rzekuń, Troszyn, pow. ostrołęcki,

4. Utrzymanie rzeki Struga Daniszewo, gm. Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Troszyn,

pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów ze skarp i ław rzeki,

ręczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów z dna rzeki,

usunięcie przetamowań i powalonych drzew z koryta rzeki,

wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew– min.1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań – min. 5 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał Struga Spalińska, rzeki Kanał Kaczor, rzeki Kanał Kru-sza Serafin, rzeki Kanał Grzędy Wejdo, rzeki Rudna, powiat ostrołęcki.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał Struga Spalińska, gm. Łyse, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Kanał Kaczor, gm. Kadzidło, Łyse, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie rzeki Kanał Krusza Serafin. Gm. Łyse, pow. ostrołęcki,

4. Utrzymanie rzeki Kanał Grzędy Wejdo, gm. Łyse, pow. ostrołęcki,

5. Utrzymanie rzeki Rudna, gm. Łyse, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów ze skarp i ław rzeki,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów na ławę z dna rzeki,

usuwanie przetamowań,

wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

mechaniczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku,

obustronna zabudowa wyrwy,

ręczne usunięcie namułu z przepustu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew, zabudowa wyrw, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań, usunięcie namułu z przepustów, zabudowa wyrw – min. 4 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał Mała Rozoga, kanału Doprowadzalnik A, kanału Do-prowadzalnik U, kanału Doprowadzalnik W, Kanału Doprowadzalnik B, rzeki Kanał Chruściel, powiat ostrołęcki

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał Mała Rozoga, gm. Lelis, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik A, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik U, gm. Lelis, pow. ostrołęcki,

4. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik W, gm. Lelis, pow. ostrołęcki,

5. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik B, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,

6. Utrzymanie rzeki Kanał Chruściel, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów ze skarp i ław kanału,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów na ławę z dna kanału,

usuwanie przetamowań z koryta kanału,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp kanału,

mechaniczne odmulenie dna kanału wraz z rozplantowaniem urobku,

ręczne usunięcie namułu z przepustu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań, usunięcie namułu z przepustów – min. 3 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Rozoga, rzeki Radostówka, rzeki Kanał R-9, rzeki Pełtówka, powiat ostrołęcki

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Rozoga, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Radostówka, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie rzeki Kanał R-9, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,

4. Utrzymanie rzeki Kanał Pełtówka, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów ze skarp i ław rzeki,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów na ławę z dna rzeki,

usuwanie przetamowań z koryta rzeki,

ręczna wycinaka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

mechaniczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań,– min. 4 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał Księży Lasek, rzeki Kanał Długie, rzeki Kanał Cupel, powiat ostrołęcki.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał Księży Lasek, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Kanał Długie, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie rzeki Kanał Cupel, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów ze skarp i ław rzeki,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów na ławę z dna rzeki,

usuwanie przetamowań z koryta rzeki,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew– min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań– min. 2 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Piasecznica, rzeki Kanał A Obierwia, kanału C Karaska, powiat ostrołęcki

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Piasecznica, gm. Olszewo Borki, Lelis, Kadzidło, Myszyniec, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Kanał A Obierwia, gm. Lelis, Kadzidło, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie kanału C Karaska, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp rzeki,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna rzeki,

usuwanie przetamowań i powalonych drzew z koryta rzeki,

ręczna wycinaka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

obustronne wykonanie umocnienia skarp,

zabudowa wyrwy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew, zabudowa wyrw– min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań, zabudowa wyrw– min. 5 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał B Olszyny, kanału Doprowadzalnik O, kanału Doprowadzalnik F, kanału Doprowadzalnik H, kanału Doprowadzalnik R, powiat ostrołęcki.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał B Olszyny, gm. Kadzidło, Myszyniec, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik O, gm. Lelis, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik F, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki,

4. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik H, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki,

5. Utrzymanie kanału Doprowadzalnik R, gm. Lelis, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp kanału,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna kanału,

usuwanie przetamowań i powalonych drzew z koryta kanału,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

mechaniczne odmulenie dna kanału wraz z rozplantowaniem urobku.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań,– min. 3 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Jastrząbka, rzeki Kanał Mała Omulewka, rzeki kanał A Charciabałda, powiat ostrołęcki

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Jastrząbka, gm. Olszewo Borki, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Kanał Mała Omulewka, gm. Olszewo Borki, Lelis, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie rzeki Kanał A Charciabałda, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp rzeki,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna rzeki,

usuwanie przetamowań i powalonych drzew z koryta rzeki,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

mechaniczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku,

oczyszczenie i pomalowanie metalowych elementów jazu,

nadzór przyrodniczy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań, oczyszczenie i pomalowanie metalowych elementów jazu – min. 3 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Dopływa A, rzeki Ruż, rzeki Kanał Choromany, rzeki Kanał C-Trzaski, powiat ostrołęcki.

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Dopływ A, gm. Czerwin. pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Ruż, gm. Troszyn, Czerwin, pow. ostrołęcki,

3. Utrzymanie rzeki Kanał Choromany, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki,

4. Utrzymanie rzeki C-Trzaski, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów ze skarp i ław rzeki,

ręczne wykoszenie i wygrabienie na ławy porostów z dna rzeki,

ręczna wycinka zakrzaczeń ze skarp rzeki,

mechaniczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań,– min. 3 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Płodownica, rzeki Ostracha, powiat ostrołęcki.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Płodownica, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki,

2. Utrzymanie rzeki Ostracha, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp rzeki,

ręczne i mechaniczne wykoszenie i wygrabienie porostów z dna rzeki,

usuwanie przetamowań i powalonych drzew z koryta rzeki,

mechaniczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku,

nadzór przyrodniczy

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań i powalonych drzew, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań,– min. 4 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Fiszor Środkowy, rzeki Fiszor Prawy, rzeki Fiszor Lewy, powiat wyszkowski.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie wód rzeki Fiszor Środkowy, gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski,

2. Utrzymanie wód rzeki Fiszor Prawy, gm. Zabrodzie, pow. wyszkowskim,

3. Utrzymanie wód rzeki Fiszor Lewy, gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne hakowanie dna,

wycięcie krzaków ze skarp i ich odrostów,

usuwanie wiatrołomów, gałęzi i nieczystości z koryta rzeki,

niszczenie tam bobrowych,

ręczne i mechaniczne usunięcie namulisk z dna cieku,

mechaniczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku,

wywiezienie urobku po mechanicznym hakowaniu dna przy moście msc. Zazdrość,

nadzór przyrodniczy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, hakowanie dna, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem, usunięcie namulisk z dna, wywóz urobku – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycięcie krzaków, niszczenie tam bobrowych, usunięcie wiatrołomów, gałęzi i nieczystości z koryta rzeki, usunięcie namulisk z dna cieku – min. 4 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Ruda, rzeki Rów A, powiat wyszkowski

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Ruda, gm. Wyszków i Zabrodzie, pow. wyszkowski,

2. Utrzymanie rzeki Rów A, gm. Somianka, pow. wyszkowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne hakowanie dna,

wycięcie krzaków ze skarp i ich odrostów,

usuwanie wiatrołomów, gałęzi i nieczystości z koryta rzeki,

niszczenie tam bobrowych,

ręczne i mechaniczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku,

zabudowa wyrw,

naprawa umocnienia stopy skarpy opaską z kiszki faszynowej,

nadzór przyrodniczy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, hakowanie dna, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem, zabudowa wyrw, naprawa umocnień stopy skarpy – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycięcie krzaków, niszczenie tam bobrowych, usunięcie wiatrołomów, gałęzi i nieczystości z koryta rzeki, ręczne odmulenie dna, zabudowa wyrw, naprawa umocnień stopy skarpy – min. 4 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał Zambski, rzeki Kanał B, rzeki Prut, rzeki Kanał Gost-kowo, powiat wyszkowski.

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał Zambski, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski,

2. Utrzymanie rzeki Kanał B, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski,

3. Utrzymanie rzeki Prut, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski,

4. Utrzymanie rzeki Kanał Gostkowo, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne usunięcie namulisk z rozplantowaniem,

mechaniczne hakowanie dna,

wycięcie krzaków ze skarp i ich odrostów,

usuwanie wiatrołomów, gałęzi i nieczystości z koryta rzeki,

niszczenie tam bobrowych,

ręczne i mechaniczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku,

nadzór przyrodniczy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, hakowanie dna, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem, usunięcie namulisk z dna cieku wraz z rozplantowaniem– min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycięcie krzaków, niszczenie tam bobrowych, usunięcie wiatrołomów, gałęzi i nieczystości z koryta rzeki, ręczne odmulenie dna – min. 4 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Struga, rzeki Tuchełka, powiat wyszkowski

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Struga gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski,

2. Utrzymanie rzeki Tuchełka, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

wycięcie krzaków ze skarp i ich odrostów,

usuwanie wiatrołomów, gałęzi i nieczystości z koryta rzeki,

niszczenie tam bobrowych,

mechaniczne i ręczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku,

oczyszczenie umocnień betonowych przy jazach,

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycięcie krzaków, niszczenie tam bobrowych, usunięcie wiatrołomów, gałęzi i nieczystości z koryta rzeki, oczyszczenie umocnień betonowych przy jazach ręczne odmulenie dna – min. 4 pracowników fizycznych,

nadzór przyrodniczy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Wymakracz, rzeki Kabat, rzeki Kanał A, powiat wyszkowski.

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Wymakracz, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski,

2. Utrzymanie rzeki Kabat, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski,

3. Utrzymanie rzeki Kanał A, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski.

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne hakowanie dna,

wycięcie krzaków ze skarp i ich odrostów,

usuwanie wiatrołomów, gałęzi i nieczystości z koryta rzeki,

niszczenie tam bobrowych,

mechaniczne i ręczne odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku,

naprawa umocnienia stopy skarpy opaską z kiszki faszynowej,

wymiana desek w zasuwie oraz belki technicznej na zastawce,

naprawa umocnienia skarp i dna,

nadzór przyrodniczy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem, hakowanie dna, naprawa umocnień stopy skarpy, naprawa umocnienia skarp i dna, naprawa zastawki, zabudowa wyrw – min. 2 operatorów,

ręczne: wykoszenie porostów, wycięcie krzaków, niszczenie tam bobrowych, usunięcie wiatrołomów, gałęzi i nieczystości z koryta rzeki, ręczne odmulenie dna, naprawa umocnień stopy skarpy, naprawa zastawki, zabudowa wyrw – min. 4 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał Niemiry Uścianek, rzeki Zuzełka, rzeki Kanał Puła-zieGąsiorowo, rzeki Kanał Nieskórz-Kalinowo, rzeki Wągroda, rzeki Brok Mały, powiat ostrowski

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał Niemiry Uścianek, gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski,

2. Utrzymanie rzeki Zuzełka, gm. Zaręby Kościelne, Szulborze Wielkie, Nur, pow. ostrowski,

3. Utrzymanie rzeki Kanał Pułazie Gąsiorowo, gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski,

4. Utrzymanie rzeki Kanał Nieskórz-Kalinowo, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski,

5. Utrzymanie rzeki Wągroda, gm. Ostrów Mazowiecka, Andrzejewo, Zaręby Kościelne, pow. ostrowski,

6. Utrzymanie rzeki Brok Mały, gm. Zaręby Kościelne, Andrzejewo, pow. ostrowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

ręczne i mechaniczne usuwanie wiatrołomów i przetamowań,

ręczne usuwanie zakrzaczeń,

mechaniczne odmulenie dna cieku z rozplantowaniem urobku,

zabudowa wyrwy oraz umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usuwanie wiatrołomów i przetamowań, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem, zabudowa wyrw – min. 2 operatorów,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie wiatrołomów i przetamowań z koryta rzeki, umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową– min. 2 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Czernia, rzeki Kabat, rzeki Kanał Zalesie-Przyjmy, rzeki Ka-nał Zakrzewek, rzeki Tuchełka, powiat ostrowski.

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Czernia, gm. Wąsewo, pow. ostrowski,

2. Utrzymanie rzeki Kabat, gm. Wąsewo, pow. ostrowski,

3. Utrzymanie rzeki Kanał Zalesie-Przyjmy, gm. Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, pow. ostrowski,

4. Utrzymanie rzeki Kanał Zakrzewek, gm. Stary Lubotyń, Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski,

5. Utrzymanie rzeki Tuchełka, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne i ręczne usuwanie wiatrołomów i przetamowań,

ręczne usuwanie zakrzaczeń,

mechaniczne odmulenie dna cieku z rozplantowaniem urobku,

nadzór przyrodniczy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usuwanie wiatrołomów i przetamowań, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 2 operatorów,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie wiatrołomów i przetamowań z koryta rzeki– min. 2 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Treblinka, rzeki Nowa Treblinka, rzeki Stara Treblinka, rzeki Grzybówka, powiat ostrowski

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Treblinka, gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski,

2. Utrzymanie rzeki Nowa Treblinka, gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski,

3. Utrzymanie rzeki Stara Treblinka, gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski,

4. Utrzymanie rzeki Grzybówka, gm. Ostrów Mazowiecka, Brok, pow. ostrowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne i ręczne usuwanie wiatrołomów i przetamowań,

ręczne usuwanie zakrzaczeń,

mechaniczne odmulenie dna cieku z rozplantowaniem urobku,

nadzór przyrodniczy

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usuwanie wiatrołomów i przetamowań, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem– min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie wiatrołomów i przetamowań z koryta rzeki– min. 2 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał Ciek A, rzeki Kanał Szumowo-Łętownica, rzeki Ruż, rzeki Pukawka, rzeki Wymakracz, powiat ostrowski.

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Utrzymanie rzeki Kanał Ciek A, gm. Nur, pow. ostrowski,

2. Utrzymanie rzeki Kanał Szumowo-Łętownica, gm. Andrzejewo, pow. ostrowski,

3. Utrzymanie rzeki Ruż, gm. Stary Lubotyń, pow. ostrowski,

4. Utrzymanie rzeki Pukawka, gm. Nur, Boguty Pianki, pow. ostrowski,

5. Utrzymanie rzeki Wymakracz, gm. Wąsewo, Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne i ręczne usuwanie wiatrołomów i przetamowań,

ręczne usuwanie zakrzaczeń,

mechaniczne odmulenie dna cieku z rozplantowaniem urobku.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usuwanie wiatrołomów i przetamowań, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 2 operatorów,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie wiatrołomów i przetamowań z koryta rzeki – min. 2 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał 24, rzeki Płodownica, rzeki Zdziwójka, powiat przasnyski.

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
45246400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał 24, gm. Chorzele, powiat przasnyski,

2. Utrzymanie rzeki Płodownica, gm. Chorzele powiat przasnyski,

3. Utrzymanie rzeki Zdziwójka, gm. Chorzele, powiat przasnyski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

usuwanie roślin korzeniących się w dnie,

mechaniczne i ręczne usuwanie przetamowań i zatorów,

ręczne usuwanie zakrzaczeń,

mechaniczne odmulenie dna cieku z rozplantowaniem urobku,

naprawa mostu leżajowego,

nadzór przyrodniczy.

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usuwanie wiatrołomów i przetamowań, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem, naprawa mostu leżajowego – min. 2 operatorów,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie wiatrołomów i przetamowań z koryta rzeki, wydobycie z dna roślin korzeniących się w dnie, naprawa mostu leżajowego – min. 4 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Dzierżączka, rzeki Dzierżączka- odc. nieuregulowany, rzeki Struga Przeździecka, rzeka Kanał Nr 1, rzeka Orzyc, powiat przasnyski.

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Dzierżączka, gm. Chorzele, pow. przasnyski,

2. Utrzymanie rzeki Dzierżączka- odc. nieuregulowany, gm. Chorzele, pow. przasnyski,

3. Utrzymanie rzeki Struga Przeździecka, gm. Chorzele, pow. przasnyski,

4. Utrzymanie rzeki Kanał Nr 1, gm. Chorzele, pow. przasnyski,

5. Utrzymanie rzeki Orzyc, gm. Chorzele, Jednorożec, pow. przasnyski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

usuwanie roślin korzeniących się w dnie,

mechaniczne i ręczne usuwanie przetamowań i zatorów,

mechaniczne karczowanie pni,

ręczne usuwanie zakrzaczeń,

mechaniczne odmulenie dna cieku z rozplantowaniem urobku.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem, karczowanie pni – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań z koryta rzeki, wydobycie z dna roślin korzeniących się w dnie – min. 3 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał A, rzeki Kanał C, rzeki Kanał C-13, rzeki Doprowadzalnik Nr 1, rzeki Doprowadzalnik Nr 2, rzeki Ciek Nr 1, rzeki Kanał Nr 3, powiat przasnyski

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał A, gm. Jednorożec, Chorzele, pow. przasnyski,

2. Utrzymanie rzeki Kanał C, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki, gm. Jednorożec, Chorzele, pow. przasnyski,

3. Utrzymanie rzeki Kanał C-13, gm. Jednorożec, Chorzele, pow. przasnyski,

4. Utrzymanie rzeki Doprowadzalnik Nr 1, gm. Jednorożec, Chorzele, pow. przasnyski,

5. Utrzymanie rzeki Doprowadzalnik Nr 2, gm. Chorzele, pow. przasnyski,

6. Utrzymanie rzeki Ciek Nr 1, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki, gm. Jednorożec, pow. przasnyski,

7. Utrzymanie rzeki Kanał Nr 3, gm. Chorzele, pow. przasnyski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

usuwanie roślin korzeniących się w dnie,

mechaniczne i ręczne usuwanie przetamowań i zatorów,

ręczne usuwanie zakrzaczeń,

oczyszczenie i pomalowanie metalowych elementów jazu,

oczyszczenie z namułu przepustów rurowych.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem, karczowanie pni– min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań z koryta rzeki, wydobycie z dna roślin korzeniących się w dnie, oczyszczenie i malowanie metalowych elementów jazu, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych – min. 3 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Wojcieszanka, rzeki Czerniczka, rzeki Ciek Ożumiech, rzeki Węgierka, powiat przasnyski.

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Wojcieszanka, gm. Przasnysz, pow. przasnyski,

2. Utrzymanie rzeki Czerniczka, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski,

3. Utrzymanie rzeki Ciek Ożumiech, gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski,

4. Utrzymanie rzeki Węgierka, gm. Przasnysz, czernice Borowe, pow. przasnyski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

usuwanie roślin korzeniących się w dnie,

mechaniczne i ręczne usuwanie przetamowań i zatorów,

ręczne usuwanie zakrzaczeń.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów– min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań z koryta rzeki, wydobycie z dna roślin korzeniących się w dnie – min. 2 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Róż, rzeki Kanał E, rzeki Ciek Mamino, powiat makowski.

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Róż, gm. Sypniewo, pow. makowski,

2. Utrzymanie rzeki Kanał E, gm. Sypniewo, pow. makowski,

3. Utrzymanie rzeki Ciek Mamino, gm. Sypniewo, pow. makowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne wykoszenie porostów z dna z wygrabieniem,

mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem urobku,

mechaniczne i ręczne usuwanie przetamowań i zatorów,

ręczne usuwanie zakrzaczeń.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 2 operatorów,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań z koryta rzeki – min. 5 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Ciek Bagienice, rzeki Jaciążki, rzeki Orzyc, rzeki Węgierki, powiat makowski.

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Ciek Bagienice, gm. Krasnosielc, pow. makowski,

2. Utrzymanie rzeki Jaciążki, gm. Płoniawy-Bramura, pow. makowski,

3. Utrzymanie rzeki Orzyc, gm. Krasnosielc, pow. makowski,

4. Utrzymanie rzeki Węgierki, gm. Płoniawy-Bramura, pow. makowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne i ręczne usuwanie przetamowań i zatorów,

ręczne usuwanie zakrzaczeń.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynno-ści bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań – min. 1 operator,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań z ko-ryta rzeki – min. 5 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Pełta, wału przeciwpowodziowego, powiat makowski.

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Pełta, gm. Karniewo, pow. makowski,

2. Utrzymanie wału przeciwpowodziowego, miasto Maków Mazowiecka, pow. makowski,

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem oraz wywiezieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne i ręczne usuwanie przetamowań i zatorów,

ręczne usuwanie zakrzaczeń.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań, wywóz wygrabionych porostów– min. 2 operatorów,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań z koryta rzeki, załadunek wykoszonych porostów – min. 5 pracowników fizycznych,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wód rzeki Kanał A, rzeki Różanica, rzeki Sikorka, powiat makowski.

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Utrzymanie rzeki Kanał A, gm. Szelków, Czerwonka, pow. makowski,

2. Utrzymanie rzeki Różanica, gm. Różan, Czerwonka, pow. makowski,

3. Utrzymanie rzeki Sikorka, gm. Rzewnie, pow. makowski.

Zakres robót utrzymaniowych na ww. części obejmował będzie:

ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z wygrabieniem,

ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabieniem,

mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem urobku,

mechaniczne i ręczne usuwanie przetamowań i zatorów,

ręczne usuwanie zakrzaczeń.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę n/w liczby osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania, tj.:

mechaniczne: wykoszenie porostów, usunięcie przetamowań, odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem – min. 2 operatorów,

ręczne: wykoszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów i przetamowań z koryta rzeki – min. 5 pracowników fizycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

WZMiUW w Warszawie Oddział w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka pok. nr 13 (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2017