Usługi - 227761-2020

15/05/2020    S95

Polska-Warszawa: Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

2020/S 095-227761

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 087-207505)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Pierzchała
E-mail: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833632
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena trafności i skuteczności programów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER”; znak postępowania ZZP-76/20

Numer referencyjny: ZZP-76/20
II.1.2)Główny kod CPV
79419000 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena trafności i skuteczności projektów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER”. Celem głównym ewaluacji jest charakterystyka i ocena jakości interwencji ze środków EFS w zakresie wdrażania ogólnopolskich programów polityki zdrowotnej (PPZ), a także analiza i ocena sposobu oraz efektów realizacji PPZ.

Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany w ramach wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER 2014–2020 na lata 2019–2020 – Oś priorytetowa VI PO WER, Działanie 6.1 Pomoc techniczna – Ewaluacja, kategoria interwencji 122: Działanie z zakresu budżetu zadaniowego Działanie 17.2.1.5 Wsparcie wdrażania programów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 087-207505

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/05/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: