Services - 227787-2017

15/06/2017    S113    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Стара Загора: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 113-227787

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Стара Загора
000818022
бул. „Цар Симеон Велики“ № 107
Стара Загора
6000
България
Лице за контакт: Мария Боянова
Телефон: +359 42614806
Електронна поща: m.boyanova@starazagora.bg
Факс: +359 42259132
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.starazagora.bg

Адрес на профила на купувача: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://starazagora.bg/profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop-sled-15-04-2016/item/9921-stroitelen-nadzor-smr-obekt-park-mitropolit-metodi-kusev
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с извършване на строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение ЗДГС“ за жителите на Стара Загора - етап II.

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията чрез екип от правоспособни квалифицирани лица; Извършване на контрол върху количеството и качеството на извършваните СМР на обекта, включително на влаганите материали в строителството; Контрол върху спазването на линейния график на етапите на изпълнение на СМР и при неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомяване на възложителя; Точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта; Предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на съответния обект и договорените за изпълнение СМР, което включва задължителни посещения на обекта по време на строителството на отговорните членове от екипа; Отчитане, проверяване и подписване чрез екипа от правоспособни квалифицирани лица от надзорния състав на изпълнителя актовете за изпълнени СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на извършените видове СМР на обекта по договор.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Гр. Стара Загора.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Паркът е разположен на площ от 3 200 декара, на един от склоновете над Стара Загора наречен „Аязмото“.

60 хектара от неговата територия са обявени и притежават статут на паметник на градинското и парково изкуство с категория „национално значение“.

Упражняване на строителен надзор в съответствие с чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията чрез екип от правоспособни квалифицирани лица; Извършване на контрол върху количеството и качеството на извършваните СМР на обекта, включително на влаганите материали в строителството; Контрол върху спазването на линейния график на етапите на изпълнение на СМР и при неговото забавяне или нарушаване своевременно уведомяване на възложителя; Точно отчитане на количествата и видовете на изпълнените СМР на обекта; Предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на съответния обект и договорените за изпълнение СМР, което включва задължителни посещения на обекта по време на строителството на отговорните членове от екипа; Отчитане, проверяване и подписване чрез екипа от правоспособни квалифицирани лица от надзорния състав на изпълнителя актовете за изпълнени СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на извършените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за строителство; Осигуряване на присъствие на строежа на лицата, отговорни за контрола върху изпълнението на строителството, както и специалистите от съответните специалности в зависимост от изпълняваните СМР; Изготвяне на регулярни доклади за информиране на възложителя за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски и взетите мерки и необходимостта от разпореждания от страна на възложителя; Изготвяне на технически паспорт на строежите при реда, сроковете и условията на чл. 176 а и чл. 176 б от ЗУТ и съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; Съставяне и внасяне в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба за издаване на разрешение за ползване на строежа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: А „Концепция за изпълнение на поръчката“ / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 350
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора — етап II“ по процедура: BG16RFOP001-1.006 по ОПРР 2016 — 2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за упражняване на строителен надзор започва да тече с откриване на строителна площадка и даване на ниво и изтича с въвеждането на обекта в експлоатация.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

— Участникът трябва да притежава валиден лиценз/удостоверение съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор.

Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на валиден лиценз/удостоверение съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката /1 или повече/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

*** идентични или сходни с тези на поръчката са дейностите, свързани с осъществяване на строителен надзор на обекти.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай на използване на подизпълнител, същият трябва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/07/2017
Местно време: 14:00
Място:

Общинска администрация Стара Загора.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП се отнася за професията, свързана с консултантски услуги по упражняване на строителен надзор.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума — превод по набирателната сметка на Община Стара Загора: IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в Банка „УниКредит Булбанк“АД;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/06/2017