Usługi - 227830-2017

15/06/2017    S113    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 113-227830

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim
ul. Repkowska 49
Sokołów Podlaski
08-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Malinowska-Szeląg
Tel.: +48 257812858
E-mail: itso.sokolow@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 257812858
Kod NUTS: PL122

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych działania na terenie Inspektoratu: Węgrów, Sokołów Podlaski i Garwolin.

Numer referencyjny: ZP 1-UW/S-4103.ZP.1/17
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania wałów przeciwpowodziowych, dróg przywałowych oraz rowów funkcjonalnie związanych

z obwałowaniem na terenie Inspektoratu Węgrów, Sokołów Podlaski i Garwolin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 686 254.89 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug, drogi przywałowej oraz rowów funkcjonalnie związanych z obwałowaniem – Inspektorat w Węgrowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wał przeciwpowodziowy rzeki Bug, droga przywałowa oraz rowy funkcjonalnie związane z obwałowaniem na terenie gminy Sadowne i Łochów ,powiat węgrowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac obejmował będzie:

— mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów,

— ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów z wygrabieniem,

— mechaniczne wykoszenie porostów z ławki przywałowej,

— ręczne wykoszenie porostów z ławki przywałowej z wygrabieniem,

— ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia,

— wywózkę gałęzi lub rozdrobnienie rębakiem,

— naprawę dróg gruntowych wykonywaną mechanicznie – profilowanie wraz z uzupełnieniem ubytków i zagęszczeniem mechanicznym,

— utrzymanie rowów funkcjonalnie związanych z obwałowaniem:

— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna rowów,

— mechaniczne plantowanie urobku,

— wydobycie z dna rowów roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60 %,

— ręczne ścinanie zakrzaczeń,

— usunięcie przetamowań bobrowych i zatorów,

— prace porządkowe,

Szczegółowy opis zamówienia i zakres usług związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w uproszczonej dokumentacji projektowe składającej się ze: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usług oraz zakresu rzeczowego robót.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 251 237.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 24/07/2017
Koniec: 29/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug, dróg przywałowych oraz rowów funkcjonalnie związanych z obwałowaniem – Inspektorat w Sokołowie Podlaskim

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wał przeciwpowodziowy rzeki Bug, drogi przywałowe oraz rowy funkcjonalnie związane z obwałowaniem na terenie gmin: Jabłona Lacka, Sterdyń, Ceranów i Kosów Lacki, powiat sokołowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac obejmował będzie:

— mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów,

— ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów z wygrabieniem,

— mechaniczne wykoszenie porostów z ławki przywałowej,

— ręczne wykoszenie porostów z ławki przywałowej z wygrabieniem,

— ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia,

— wywózkę gałęzi lub rozdrobnienie rębakiem,

— naprawę dróg gruntowych wykonywaną mechanicznie – profilowanie wraz z uzupełnieniem ubytków i zagęszczeniem mechanicznym,

— utrzymanie rowów funkcjonalnie związanych z obwałowaniem:

— wykoszenie porostów ręcznie ze skarp i dna rowów,

— odmulenie mechaniczne dna rowów,

— mechaniczne plantowanie urobku,

— wydobycie z dna rowów roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60 %,

— ręczne ścinanie zakrzaczeń,

— oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,6 m i 0,8 m,

— usunięcie przetamowań bobrowych i zatorów,

— prace porządkowe.

Szczegółowy opis zamówienia i zakres usług związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w uproszczonej dokumentacji projektowe składającej się ze: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usług oraz zakresu rzeczowego robót.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 989 724.23 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 24/07/2017
Koniec: 29/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisła oraz wałów wstecznych rzeki Okrzejka i rzeki Wilga – Inspektorat w Garwolinie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wał przeciwpowodziowy rzeki Wisła oraz wały wsteczne rzeki Okrzejka i rzeki Wilga na terenie gminy Maciejowice i Wilga, powiat garwoliński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac obejmował będzie:

— mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów,

— ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów z wygrabieniem,

— mechaniczne wykoszenie porostów z ławki przywałowej,

— ręczne wykoszenie porostów z ławki przywałowej z wygrabieniem,

— ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia,

— wywózkę gałęzi lub rozdrobnienie rębakiem,

— naprawę dróg gruntowych wykonywaną mechanicznie – profilowanie wraz z uzupełnieniem ubytków i zagęszczeniem mechanicznym,

— prace porządkowe.

Szczegółowy opis zamówienia i zakres usług związanych z realizacją zamówienia przedstawiony został w uproszczonej dokumentacji projektowe składającej się ze: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usług oraz zakresu rzeczowego robót.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 445 293.03 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 24/07/2017
Koniec: 29/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami:

— Część 1 – co najmniej 1 zamówienie o podobnym rodzaju i wartości.

Za podobne zamówienie Zamawiający uzna wykonywanie robót utrzymaniowych na rzekach i urządzeniach melioracji wodnych o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto.

— Część 2 – co najmniej 3 zamówienia o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto dla każdego z nich.

Za podobne zamówienia Zamawiający uzna wykonywanie robót utrzymaniowych na rzekach i urządzeniach melioracji wodnych.

— Część 3 – co najmniej 1 zamówienie o podobnym rodzaju i wartości.

Za podobne zamówienie Zamawiający uzna wykonywanie robót utrzymaniowych na rzekach i urządzeniach melioracji wodnych o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia zawarto w projekcie umowy będącej załącznikiem do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój nr 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, informacje na temat wadium oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące prace konserwacyjne były zatrudnione na umowę o pracę.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

— część 1 – 2 500 PLN,

— część 2 – 10 000 PLN,

— część 3 – 4 500 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwłań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2017