Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 227866-2021

Submission deadline has been amended by:  242552-2021
07/05/2021    S89

Danmark-Kerteminde: Personbiler

2021/S 089-227866

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kerteminde Kommune - Team Udbud & Indkøb
CVR-nummer: 46953614
Postadresse: Hans Schacks Vej 4
By: Kerteminde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5300
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina From-Nielsen
E-mail: chfn@kerteminde.dk
Telefon: +45 65151416
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/155548707.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.kerteminde.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/155548707.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/155548707.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på fabriksnye elbiler til Kerteminde Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kerteminde Kommune udbyder EU-udbud på fabriksnye elbiler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærmere beskrivelse, se kravspecifikationen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 30/10/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

8 biler.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og finansiel formåen:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR-nummer samt navn, e-mail og tlf.nr. på kontaktperson.

Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 samt af frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137.

De seneste 2 års regnskaber skal være fri for revisionsmæssige forbehold.

Kopi af tilbudsgivers:

a) gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK samt

b) gyldige nøgleansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 250 000 DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Økonomisk og finansiel formåen:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR-nummer samt navn, e-mail og tlf.nr. på kontaktperson.

Udfyldt og underskrevet; tro- og loveerklæring om ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 samt af frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137.

De seneste 2 års regnskaber skal være fri for revisionsmæssige forbehold.

Kopi af tilbudsgivers:

a) gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK samt

b) gyldige nøgleansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 250 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt der er afsluttet inden for de sidste 3 år. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har leveret fabriksnye biler til en offentlig ordregiver.

Kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference angives.

Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de angivne referencer, men forpligter sig ikke hertil.

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPDens afsnit udvælgelse.

Skønner ordregiver, at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave, forbeholder ordregiver sig ret til at afvise tilbuddet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Referenceliste med angivelse af minimum 2 leverancer med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt der er afsluttet inden for de sidste 3 år. Med sammenlignelige referencer menes referencer til hvem tilbudsgiver har leveret fabriksnye biler til en offentlig ordregiver.

Kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference angives.

Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de angivne referencer, men forpligter sig ikke hertil.

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPDens afsnit udvælgelse.

Skønner ordregiver, at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave, forbeholder ordregiver sig ret til at afvise tilbuddet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2021
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/09/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/06/2021
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2021