Usługi - 227901-2017

15/06/2017    S113    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 113-227901

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Sokołowie Podlaskim
ul. Repkowska 49
Sokołów Podlaski
08-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Malinowska-Szeląg
Tel.: +48 257812858
E-mail: itso.sokolow@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 257812858
Kod NUTS: PL122

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Oddziału w Sokołowie Podlaskim (I).

Numer referencyjny: ZP 2 - UW/S-4103.ZP.2/17
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Oddziału w Sokołowie Podlaskim (I).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 281 384.39 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Sienniczka w km 2+770-6+214, 6+724-7+455, 8+356-16+696 oraz rzeki Witkówka w km 3+780-5+996.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Sienniczka oraz rzeka Witówka na terenie gminy Siennica, Cegłów i Mrozy, powiat miński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Działania na rzece Sienniczka w km 2+770-6+214, 6+724-7+455, 8+356-16+696 oraz rzece Witkówka w km 3+780-5+996 o długości 14,731 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 472.35 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 02/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Witówka I w km 0+900-13+040 oraz rzeki Ciek Wodynie w km 0+000-6+155.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Witówka I oraz rzeka Ciek Wodynie na terenie gminy Latowicz i Mrozy, powiat miński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Działania na rzece Witówka I w km 0+900-13+040 oraz rzece Ciek Wodynie w km 0+000-6+155 o długości 18,295 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 85 765.01 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 02/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Mienia w km 22+914-27+005, 36+170-46+740 i 46+754-49+854

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Mienia na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, Cegłów i Jakubów, powiat miński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Mienia w km 22+914-27+005, 36+170-46+740 i 46+754-49+854 na długości 17.761 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 145 421.41 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 02/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 4000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Srebrna w km 0+000-1+743 i 16+198-17+269.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Srebrna na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, powiat miński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działanie na rzece Srebrna w km 0+000-1+743 i 16+198-17+269 na długości 2,814 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 780.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 02/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 1000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Rządza w km 53+205-66+544, 66+700-69+257 i 69+267-77+247

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Rządza na terenie gminy Dobre, Stanisławów, Jakubów i Kałuszyn ,powiat miński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działanie na rzece Rządza w km 53+205-66+544, 66+700-69+257 i 69+267-77+247 na długości 23,876 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 193 965.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 02/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 5000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Długa w km 35+766-49+585

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Długa na terenie gminy Dębe Wielkie i Mińsk Mazowiecki, powiat miński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działanie na rzece Długa w km 35+766-49+585 na długości 13,819 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 57 936.01 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 02/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 1000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Czarna w km 52+250-54+530 i 55+244-64+633

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeki Czarna na terenie gminy Stanisławów i Jakubów, powiat miński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działanie na rzece Czarna na długości 11,669 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 79 504.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 02/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kostrzyń w km 43+240-54+420, rzeki Stary Kostrzyń w km 0+000-7+310 oraz rzeki Witka w km 0+000-0+865, 3+086-6+310 i 8+600-8+970

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kostrzyń, rzeka Stary Kostrzyń oraz rzeka Witka na terenie gminy Skórzec, Domanice i Wodynie powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Kostrzyń w km 43+240-54+420, rzece Stary Kostrzyń w km 0+000-7+310 oraz rzece Witka w km 0+000-0+865, 3+086-6+310 i 8+600-8+970 na długości 22,949 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 463.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 10/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Stara Rzeka w km 0+000-15+260, rzeki Ciek A w km 0+000-3+225 oraz rzeki Kołodziejka w km 0+901-1+951 i 15+363-20+160

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Stara Rzeka, rzeka Ciek A oraz rzeka Kołodziejka na terenie gminy Suchożebry, Korczew i Przesmyki, powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Stara Rzeka w km 0+000-15+260, rzece Ciek A w km 0+000-3+225 oraz rzece Kołodziejka w km 0+901-1+951 i 15+363-20+160 na długości 24,332 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 219.86 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 27/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Świdnica w km 0+000-5+526, 6+526-8+829, 11+193-11+450 i 15+000-19+295, rzeki Ciek Wodynie w km 6+155-11+167 i 12+972-15+090, rzeki Witkówka w km 0+000-3+780 oraz .......

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Świdnica, rzeka Ciek Wodynie, rzeka Witkówka oraz rzeka Witówka I na terenie gminy Kotuń, Siedlce, Skórzec, Wodynie, powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Świdnica w km 0+000-5+526, 6+526-8+829, 11+193-11+450 i 15+000-19+295, rzece Ciek Wodynie w km 6+155-11+167 i 12+972-15+090, rzece Witkówka w km 0+000-3+780 oraz rzece Witówka I w km 0+000-0+900 na odcinku 24,301 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 116 647.51 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 15/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 3000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Mordy w km 0+000-8+200, 9+200-10+450 i 10+860-16+660.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kanał Mordy na terenie gminy Mordy powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Kanał Mordy w km 0+000-8+200, 9+200-10+450 i 10+860-16+660 o długości 15,250 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 97 962.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 20/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Helenka w km 0+000-2+620, 4+650-5+723 i 5+923-13+680 oraz rzeki Skórczyk w km 0+000-9+710

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Helenka oraz rzeka Skórczyk w km 0+000-9+710 na terenie gminy Siedlce, Skórzec i Domanice powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Helenka w km 0+000-2+620, 4+650-5+723 i 5+923-13+680 oraz rzece Skórczyk w km 0+000-9+710 o długości 21,160 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 123 488.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 27/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 3000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Tarkowski w km 0+000-6+300, 7+050-8+090 i 8+790-20+925 oraz rzeki Sosenka w km 0+000-4+800 i 5+350-11+080

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kanał Tarkowski oraz rzeka Sosenka na terenie gminy Suchożebry i Paprotnia, powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Kanał Tarkowski w km 0+000-6+300, 7+050-8+090 i 8+790-20+925 oraz rzece Sosenka w km 0+000-4+800 i 5+350-11+080 na długości 30,005 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 123 653.90 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 3000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Zbuczynka w km 0+000-4+300, 5+110-9+053 i 9+383-24+800

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Zbuczynka na terenie gminy Wiśniew i Zbuczyn, powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Zbuczynka w km 0+000-4+300, 5+110-9+053 i 9+383-24+800 na długości 3,660 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 116 069.83 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 23/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 3000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Mucha w km 0+000-5+275 i 5+895-12+340, rzeki Muchawka w km 17+720-23+165 oraz rzeki Myrcha w km 0+000-10+180 i 10+680-14+470

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Mucha, rzeka Muchawka oraz rzeka Myrcha na terenie gminy Wiśniew, powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Mucha w km 0+000-5+275 i 5+895-12+340, rzece Muchawka w km 17+720-23+165 oraz rzece i Myrcha w km 0+000-10+180 i 10+680-14+470 na długości 31,135 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 103 872.59 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 15/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Liwiec w km 117+214-144+165

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Liwiec na terenie gminy Mordy i Zbuczyn, powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Liwiec w km 117+214-144+165 na długości 26,951 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 152.48 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 15/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 5000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Maciejowicki w km 0+000-2+316, 3+146-8+305 i 13+690-15+870.

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kanał Maciejowicki na terenie gminy Zbuczyn powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Kanał Maciejowicki w km 0+000-2+316, 3+146-8+305 i 13+690-15+870 na długości 9,655 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 78 126.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 16/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Ciek B w km 0+000-4+700 i 6+062-7+945 oraz rzeki Śliza w km 0+000-9+110.

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Ciek B oraz rzeka Śliza na terenie gminy Mordy powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Ciek B w km 0+000-4+700 i 6+062-7+945 oraz rzece Śliza w km 0+000-9+110 na długości 15,693 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 829.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 23/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Bojewka w km 1+218-10+161 i 10+280-21+600 oraz rzeki Nowa Treblinka w km 0+000-0+505, 1+123-1+336, 1+525-4+921, 5+022-5+100 i 6+780-12+578

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Bojewka oraz rzeka Nowa Treblinka na terenie gminy Sadowne, powiat węgrowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działanie na rzece Bojewka w km 1+218-10+161 i 10+280-21+600 oraz rzece Nowa Treblinka w km 0+000-0+505, 1+123-1+336, 1+525-4+921, 5+022-5+100 i 6+780-12+578 na długości 30,253 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 99 872.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Dzięciołek w km 0+000-5+527, 5+530-8+800 i 8+894-18+272, rzeki Kanał Kolejowy w km 0+000-6+740, 8+880-12+945 i 13+180-16+806 oraz rzeki Wilżanka w km 0+000-8+850

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Dzięciołek, rzeka Kanał Kolejowy oraz rzeka Wilżanka na terenie gminy Łochów, Sadowne i Stoczek, powiat węgrowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Dzięciołek w km 0+000-5+527, 5+530-8+800 i 8+894-18+272, rzece Kanał Kolejowy w km 0+000-6+740, 8+880-12+945 i 13+180-16+806 oraz rzece Wilżanka w km 0+000-8+850 na długości 41,456 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 91 946.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Ugoszcz w km 5+242-16+696, 18+900-21+000, 27+700-28+600, 32+400-35+000 i 35+967-44+660

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Ugoszcz na terenie gminy Łochów, Sadowne, Stoczek i Miedzna, powiat węgrowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działanie na rzece Ugoszcz w km 5+242-16+696, 18+900-21+000, 27+700-28+600, 32+400-35+000 i 35+967-44+660 na długości 25,747 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 101 348.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Piszczanka w km 12+100-14+482 i 14+832-22+440, rzeki Złota Krzywula w km 7+700-17+340, 17+540-18+021 i 18+400-24+870 oraz rzeki Klukówka w km 23+830-34+442

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Piszczanka, rzeka Złota Krzywula oraz rzeka Klukówka na terenie gmin: Huszlew, Kornica Stara, Łosice, powiat łosicki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Piszczanka w km 12+100-14+482 i 14+832-22+440, rzece Złota Krzywula w km 7+700-17+340, 17+540-18+021 i 18+400-24+870 oraz rzece Klukówka w km 23+830-34+442 na długości 37,193 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 160 609.15 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 4000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kałuża w km 0+000-0+600 i 8+438-13+046

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kałuża na terenie gminy Stara Kornica, Łosice, powiat łosicki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Kałuża w km 0+000-0+600 i 8+438-13+046 na długości 5,208 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 116 452.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 3000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Sarenka w km 0+500-6+390 i 6+720-10+560, rzeki Walim w km 5+550-8+550 i 9+250-16+240, rzeki Czyżówka w km 18+850-24+500 i rzeki Litewnik w km0+000-13+048

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Sarenka, rzeka Walim, rzeka Czyżówka i rzeka Litewnik na terenie gmin: Sarnaki, Platerów, Stara Kornica, powiat łosicki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. działania na rzece Sarenka w km 0+500-6+390 i 6+720-10+560, rzece Walim w km 5+550-8+550 i 9+250-16+240, rzece Czyżówka w km 18+850-24+500 i rzece Litewnik w km0+000-13+048 na długości 38,418 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 172 403.13 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 4000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Toczna w km 11+607-21+360, 21+710-27+090 i 28+660-40+900

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Toczna na terenie gminy Olszanka, Łosice i Platerów, powiat łosicki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Toczna w km 11+607-21+360, 21+710-27+090 i 28+660-40+900 na długości 27,373 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 142 253.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 4000 zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Buczynka w km 1+950-20+611 i 20+800-40+229 oraz rzeki Ciek C w km 0+000-3+000

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Buczynka oraz rzeka Ciek C na terenie gminy Ceranów, Sterdyń i Kosów Lacki, powiat sokołowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa .Działania na rzece Buczynka w km 1+950-20+611 i 20+800-40+229 oraz rzece Ciek C w km 0+000-3+000 na długości 41,090 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 113 885.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 3000zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kosówka w km 0+000-13+392 i 13+642-16+500, rzeki Stara Treblinka w km 7+450 -12+328 oraz rzeki Ciek B w km 0+000-9+569

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kosówka, rzeka Stara Treblinka oraz rzeka Ciek B na terenie gmin Kosów Lacki i Ceranów, powiat sokołowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Działania na rzece Kosówka w km 0+000-13+392 i 13+642-16+500, rzece Stara Treblinka w km 7+450 -12+328 oraz rzece Ciek B w km 0+000-9+569 na długości 30,697 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 109 895.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 3000zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Cetynia w km 0+000-10+213, 11+113-18+600, 23+965-25+065 i 32+460-34+876

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Cetynia na terenie gminy Sterdyń, Sabnie i Sokołów Podlaski, powiat sokołowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Cetynia w km 0+000-10+213, 11+113-18+600, 23+965-25+065 i 32+460-34+876 na długości 21,216 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 019.31 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Ciek A w km 3+225-16+682, rzeki Stara Rzeka w km 15+260-23+687, rzeki Miedzanka w km 16+100-17+540, 19+285-20+737 i 21+779-24+257, rzeki Czerwonka .....................

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Ciek A, rzeka Stara Rzeka, rzeka Miedzanka, rzeka Czerwonka w oraz rzeka Zdroje na terenie gmin: Bielany, Repki, Sokołów Podlaski, powiat sokołowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Ciek A w km 3+225-16+682, rzece Stara Rzeka w km 15+260-23+687, rzece Miedzanka w km 16+100-17+540, 19+285-20+737 i 21+779-24+257, rzece Czerwonka w km 16+913-19+510 i 19+630-22+897 oraz rzece Zdroje w km 7+345-7+665 na długości 33,438 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 85 719.42 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000zł.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Czapelka w km 5+970-14+560, rzeki Myśla w km 8+710-9+210, 18+422-19+264 i 21+368-24+276, rzeki Turna km 4+200-16+800 i 17+350-18+089, rzeki Ciek Zanioski .......................

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Czapelka, rzeka Myśla, rzeka Turna, rzeka Ciek Zanioski oraz zbiornik wodny Zanioski na terenie gmin: Repki i Jabłonna Lacka, powiat sokołowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Czapelka w km 5+970-14+560, rzece Myśla w km 8+710-9+210, 18+422-19+264 i 21+368-24+276, rzece Turna km 4+200-16+800 i 17+350-18+089, rzece Ciek Zanioski w km 0+000-7+540 oraz zbiorniku wodnym Zanioski na długości 33,719 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 82 648.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2017
Koniec: 31/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości: 2000zł.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami o podobnym rodzaju i wartości. Za podobne zamówienie Zamawiający uzna wykonywanie robót utrzymaniowych na rzekach i urządzeniach melioracji wodnych tj.:

— Część 1 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto.

— Część 2 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto.

— Część 3 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 140.000 zł brutto.

— Część 4 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto.

— Część 5 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 190.000 zł brutto

lub co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł brutto.

— Część 6 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto.

— Część 7 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto.

— Część 8 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

— Część 9– co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

— Część 10 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 110.000 zł brutto.

— Część 11 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł brutto.

— Część 12 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 120.000 zł brutto.

— Część 13 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 120.000 zł brutto.

— Część 14 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 110.000 zł brutto.

— Część 15 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

— Część 16 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto

lub co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

— Część 17 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 70.000 zł brutto.

— Część 18 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto.

— Część 19 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

— Część 20 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł brutto.

— Część 21 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

— Część 22 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 140.000 zł brutto.

— Część 23 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 110.000 zł brutto.

— Część 24 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 170.000 zł brutto

lub co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto.

— Część 25 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 130.000 zł brutto.

— Część 26 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

— Część 27 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

— Część 28 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 70.000 zł brutto.

— Część 29 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto.

— Część 30 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia zawarto w projekcie umowy będącej załącznikiem do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/07/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój nr 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, podstawy wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące prace konserwacyjne były zatrudnione na umowę o pracę.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwłań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2017