Dienstleistungen - 227920-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Kolbuszowa: Beaufsichtigung der Bauarbeiten

2019/S 094-227920

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa
Świerczów 138
Kolbuszowa
36-100
Polen
Kontaktstelle(n): Nadleśnictwo Kolbuszowa, Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa
Telefon: +48 175812120
E-Mail: kolbuszowa@krosno.lasy.gov.pl
Fax: +48 175812121
NUTS-Code: PL82

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.krosno.lasy.gov.pl/kolbuszowa

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Leśnictwo, Gospodarka Leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usługi: „Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 Nowa Wieś. Zadanie nr 04-10-1.1-01”

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.161.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71247000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 Nowa Wieś” wg zasad i obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 - dalej „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została... Cd. w sekcji II.2.3)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 27 500.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL82
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Kolbuszowa, Leśnictwo Nowa Wieś, oddział 108d

Cd. II.1.4) ...oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.... Cd. w sekcji II.2.13)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 Nowa Wieś” wg zasad i obowiązków wynikających z postanowień ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), zapisami SIWZ, oraz załączonego do SIWZ wzoru umowy, w tym:

1. Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach urządzeń technicznych.

4. Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

5. Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

6. Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.

7. Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i Wykonawcy robót objętych nadzorem.

8. Udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót.

9. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także weryfikacja zakresu robót, jako podstawy wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Informowanie Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

Dokonania odbioru robót w terminie określonym w umowie licząc od dnia zgłoszenia gotowości odbioru, w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonywanych robót budowlanych.

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru budowlanego, zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy.

Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczania robót swojej obecności na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu.

Posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz zobowiązanie się do zapewnienia, aby Wykonawca robót budowlanych posługiwał się tożsamą dokumentacją. Przeanalizowanie istniejącej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych usterek i rozbieżności pomiędzy nimi i zlecenie działań naprawczych. Stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych, a także powiadamianie Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba.

Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów dotyczących budowy w tym m.in. szczegółowego programu budowy, rozliczeń rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego, a następnie sukcesywne dostarczanie do Zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego.

Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów dla przeprowadzaj... Cd. w sekcji II.2.14)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia / Gewichtung: 25 %
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 15 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.01.00-00-0005/16 cd. sekcji II.2.3)...Niniejsze postępowanie jest jedną z części zamówienia, związanego z realizacją projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-0005/16. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w rama... cd. w sekcji III.1.1)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cd. II.2.4) ...ących kontrole i udzielenie wyjaśnień związanych z realizacją projektu. Weryfikacja i zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez Wykonawcę robót budowlanych. Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym w tym postępu rzeczowo-finansoweg... Cd. w sekcji III.1.1)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 034-077025
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usługi: „Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 Nowa Wieś. Zadanie nr 04-10-1.1-01”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
AXIS Usługi Projektowe Kamil Krupa
866-16-58-462
Sulisławice 144
Łoniów
27-670
Polen
Telefon: +48 608033671
E-Mail: biuro@axis-bp.pl
NUTS-Code: PL82
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 35 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 27 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd. IV.2.7) ...jące, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 Pzp);

f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 Pzp);

g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);

i) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);

j) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);

k) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt 7 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);

l) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).

Dokumenty wskazane w pkt 6 lit. b-l SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 6 lit. b-l SIWZ powinny być aktualne na dzień złożenia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinan... Cd. w sekcji VI.4.3)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł, lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni, od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Cd. sekcji VI.3) ...sowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. Ponadto przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp aktualnego na dzień złożenia oświadczenia.

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 5.2 ppkt c) SIWZ lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 5.2 ppkt b) SIWZ innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2. sposób wykorzystan...

Z uwagi na brak możliwości zamieszczenia pełnego opisu sekcji VI.3) oraz sekcji III.2.2) wszystkie dane dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania przetargowego oraz wszystkie warunki realizacji umowy zostały umieszczone w SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019